ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 757 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 682 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 75 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.91

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น