ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 844 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 753 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 91 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.78

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น