ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 294 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 156 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 138 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 46.94

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น