ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 253 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 205 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 48 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.97

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น