ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,137 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,722 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 415 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.03

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น