ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 105 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 104 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 0.95

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น