ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 516 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 231 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 285 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 55.23

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น