ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,200 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,070 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 130 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.83

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น