ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 610 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 597 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 13 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 2.13

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น