ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,857 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,771 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 86 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 4.63

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น