ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,055 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,976 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 79 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 3.84

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น