ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 326 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 210 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 116 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 35.58

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น