ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 341 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 232 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 109 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 31.96

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น