ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 655 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 635 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 20 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 3.05

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น