ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพรามัน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 766 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 747 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 19 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 2.48

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น