ขอความช่วยเหลือ

นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี Project Manager ประสานงานทีมงาน 086-724-2044
นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ข้อมูลจากระบบ ศธ. ข้อมูลนักเรียน / ครู 081-711-6565
นายสมิทธ์ สุขขี วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ระบบผู้ใช้งาน การเข้าใช้งาน การจัดการแผนการฝึก การฝึกอาชีพ 087-543-5995
นายนพพล อินศร วิทยาลัยพณิชยการบางนา การใช้งานระบบรายงาน ภาพรวมระบบ การใช้ระบบยื่นคำร้อง รับคำร้อง การบันทึกการฝึก 02-430-7527 , 091-996-8266
นายพรชัย ตุ่นแก้ว วิทยาลัยพณิชยการบางนา การจัดการสถานประกอบการ ผู้ประสานงาน ครูฝึก การมอบหมายครูนิเทศก์ การออกนิเทศ 02-430-7612 , 086-700-8658