รายงานข้อมูลผู้เรียนทวิภาคีแยกตามสถานศึกษา และระดับชั้น ปีการศึกษา 2566

ข้อมูล ณ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17:51:00 น.
ที่ ภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น รวม
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ป.ตรี.1 ป.ตรี.2
1 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 23 22 17 18 39 - - 119
2 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา - - - 150 114 15 16 295
3 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร - - - 34 13 - - 47
4 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา - - - 38 1 - - 39
5 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพเสนา - - - 83 93 - - 176
6 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ - - - 233 220 33 33 519
7 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 43 27 23 74 85 21 - 273
8 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช - - - 47 25 - - 72
9 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง - - 1 65 31 - 20 117
10 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 10 10 34 86 98 - - 238
11 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ - - - 33 - - - 33
12 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 13 8 1 6 9 - - 37
13 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 8 - 7 78 9 - - 102
14 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง 65 73 53 17 - - - 208
15 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี - - - 3 12 11 1 27
16 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 - - - 68 76 - - 144
17 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี - - 1 325 271 30 43 670
18 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 115 - - 113 124 - - 352
19 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 - - - 54 101 - - 155
20 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี - - - 75 83 - - 158
21 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี - - - 97 91 - - 188
22 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 11 5 8 13 11 25 38 111
23 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม - - - 79 83 - - 162
24 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท - 8 20 12 29 27 22 118
25 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 48 37 44 98 111 - - 338
26 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 29 22 16 182 132 27 23 431
27 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 7 2 1 41 49 - - 100
28 กลาง สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี - - - 100 50 - - 150
29 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 14 14 13 165 155 - - 361
30 กลาง สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี - - - 19 - - - 19
31 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 20 - - 86 68 - - 174
32 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 17 8 13 79 44 - - 161
33 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม - - - 51 16 23 - 90
34 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 28 22 18 175 132 22 9 406
35 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี - - - 67 58 - 11 136
36 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี - - - 5 - - - 5
37 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 1 1 - 124 82 - - 208
38 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 25 28 30 7 24 - - 114
39 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 19 5 1 106 97 35 22 285
40 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน - - - 83 95 - - 178
41 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี - - - 98 33 - - 131
42 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 77 71 97 118 77 - - 440
43 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 20 6 4 12 14 - - 56
44 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 66 - 85 56 58 19 31 315
45 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี - - - 76 31 - - 107
46 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง - - 1 81 103 - - 185
47 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี - - 2 85 83 43 55 268
48 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง - - - 103 83 - - 186
49 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 32 54 65 58 49 35 16 309
50 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 12 - - 32 - - - 44
51 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 152 118 120 67 61 - - 518
52 กลาง นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 116 81 106 212 194 114 109 932
53 กลาง นครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 20 - 2 - - - - 22
54 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 47 19 14 145 161 - - 386
55 กลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 37 39 46 72 73 29 18 314
56 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม - - - 169 127 - - 296
57 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 82 66 59 272 239 20 22 760
58 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร - - - 23 14 - - 37
59 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 7 20 17 14 28 - - 86
60 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม - - - 37 - - - 37
61 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา - - - 114 95 - - 209
62 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 8 12 6 57 66 12 29 190
63 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี - - - 21 - - - 21
64 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย - - 1 33 20 - - 54
65 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี - - - 4 17 10 8 39
66 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี - - - 108 80 30 32 250
67 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 - - - 101 91 - - 192
68 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 8 6 7 46 18 37 58 180
69 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด - - - 32 51 - - 83
70 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 20 51 14 226 198 39 32 580
71 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 8 21 9 275 246 - - 559
72 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี - - - 89 116 - - 205
73 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 523 16 42 108 69 - - 758
74 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 78 77 73 138 166 - - 532
75 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 92 82 54 214 238 - - 680
76 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ - - - 215 99 54 91 459
77 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ - - - 64 22 32 7 125
78 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ - - 2 69 80 32 38 221
79 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 690 - 4 24 14 - - 732
80 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี 1 - - 112 80 - - 193
81 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน - - - 124 101 36 2 263
82 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน - - - 10 26 - - 36
83 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง - - - 31 37 - - 68
84 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง - - - 49 35 - - 84
85 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง - - 5 170 214 - - 389
86 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม - - 8 41 33 - - 82
87 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 19 6 17 91 64 21 30 248
88 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน - - - 10 7 - - 17
89 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 25 24 164 73 148 - - 434
90 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง - - - 201 119 - - 320
91 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ - - - 25 2 - - 27
92 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย - - - 126 96 - - 222
93 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ - - - 129 108 - - 237
94 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 71 23 76 133 108 11 - 422
95 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง - - 23 70 73 - - 166
96 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 76 84 94 120 173 60 25 632
97 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง - - 3 76 61 - - 140
98 เหนือ แพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 49 29 71 34 72 13 25 293
99 เหนือ น่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน - - - 48 36 - - 84
100 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว - - - 80 49 - - 129
101 เหนือ น่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 13 14 54 45 142 - - 268
102 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน - - - 63 20 19 18 120
103 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา - - - 11 4 - - 15
104 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ - - - 28 30 - - 58
105 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ - - - 17 37 - - 54
106 เหนือ พะเยา วิทยาลัยการอาชีพปง - - - 71 54 - - 125
107 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 16 9 21 29 39 23 32 169
108 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 12 9 12 77 122 - - 232
109 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 83 112 122 131 82 - - 530
110 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง - - - 56 42 - - 98
111 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย - - - 142 143 65 78 428
112 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า - - - 61 60 - - 121
113 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย - - - - - 15 21 36
114 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย - - - 67 48 - - 115
115 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 56 35 30 90 50 54 39 354
116 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน - - - 80 53 - - 133
117 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง - - - 113 88 - - 201
118 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย - - - 129 114 - - 243
119 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 53 48 62 104 78 55 53 453
120 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า - - - 41 34 - - 75
121 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 4 10 6 57 48 20 30 175
122 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 31 34 34 141 158 - - 398
123 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 37 - 7 88 67 - - 199
124 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 1 - - 57 43 - - 101
125 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี - - 1 63 88 38 37 227
126 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี - - - - - 20 29 49
127 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร - - 3 85 77 64 46 275
128 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร - - - 29 21 - - 50
129 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร - - - 9 - - - 9
130 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี - - - 60 27 - - 87
131 เหนือ ตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก - - - - - 16 27 43
132 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก - - 2 89 116 - - 207
133 เหนือ ตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก - - 2 63 46 - - 111
134 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 45 25 34 56 47 - - 207
135 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย - - - 79 100 45 23 247
136 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย - - - 45 23 - - 68
137 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย - - - 58 53 - 7 118
138 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย - - 26 74 68 - - 168
139 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง - - - 122 154 - - 276
140 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก - 10 27 32 40 13 13 135
141 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก - 15 37 26 24 - - 102
142 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก - - 2 57 55 34 52 200
143 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนครไทย - - - 103 110 - - 213
144 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว - - - 78 65 - - 143
145 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 29 16 27 107 61 - 10 250
146 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร - - - 36 19 13 24 92
147 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร - - - 209 161 6 46 422
148 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 3 5 - 13 4 - - 25
149 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน - - - 126 82 - - 208
150 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี - - - 136 166 - - 302
151 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ - - - 95 134 108 83 420
152 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ - - - - 6 - - 6
153 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ - - - 39 46 - - 85
154 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ - - - 39 45 6 8 98
155 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา - - - 94 81 35 26 236
156 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 17 21 57 83 167 78 55 478
157 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 1 7 47 311 441 - - 807
158 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง - - 2 245 100 - - 347
159 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 1 3 - 11 18 - - 33
160 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย - - - 59 62 - - 121
161 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 37 33 177 28 83 - - 358
162 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย - - - 285 316 - - 601
163 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 18 15 20 31 - - - 84
164 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง - - - 3 40 - - 43
165 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา - - - 222 415 15 40 692
166 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ - - - 52 50 - - 102
167 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง - - - 209 205 15 8 437
168 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 1 - 2 234 274 - - 511
169 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 141 119 166 275 306 - - 1,007
170 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 1 - - 317 308 70 46 742
171 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง - - - 89 46 - - 135
172 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ - - - 71 165 30 - 266
173 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย - - 1 65 80 - - 146
174 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ - - - 231 329 - - 560
175 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม - - 3 1 37 - - 41
176 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท - - - 182 193 - - 375
177 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 44 78 157 387 286 24 23 999
178 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 1 - 15 164 141 - - 321
179 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ - 1 31 238 264 17 22 573
180 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 63 62 101 113 86 - - 425
181 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ - - 14 30 40 - - 84
182 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล - - - 94 162 - - 256
183 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 15 18 - 161 207 - - 401
184 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 35 30 38 284 343 71 50 851
185 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 199 2 221 342 451 - - 1,215
186 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ - - - 66 101 18 17 202
187 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ - - 1 94 130 - - 225
188 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 2 - - 176 204 14 20 416
189 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 239 240 259 169 175 - - 1,082
190 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 1 4 11 61 54 - - 131
191 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 52 36 262 123 157 - - 630
192 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 111 113 186 397 361 - - 1,168
193 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี - - - 429 489 144 96 1,158
194 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 374 - - 348 247 - - 969
195 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี - - - 144 120 58 36 358
196 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 196 154 217 273 202 - - 1,042
197 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี - - - 112 91 16 8 227
198 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร - - - 233 210 - - 443
199 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี - - - 100 66 - - 166
200 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 51 20 61 230 257 110 136 865
201 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร - - - 19 29 27 17 92
202 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 220 172 255 190 165 - - 1,002
203 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ - - - 85 101 - - 186
204 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 5 1 4 56 33 - - 99
205 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ - - - 109 112 - - 221
206 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 243 213 370 256 262 - - 1,344
207 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 45 29 35 122 108 61 66 466
208 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน - - 7 88 73 - - 168
209 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ - 7 25 - 31 - - 63
210 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 1 - - 222 191 - - 414
211 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 30 1 - 234 220 17 30 532
212 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพพล - - - 112 224 - - 336
213 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ - 3 6 305 193 - - 507
214 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง - - - 110 76 - - 186
215 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น - - - 71 58 84 74 287
216 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง - - 7 113 89 - - 209
217 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น - - - - - 4 9 13
218 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 20 27 41 238 267 123 88 804
219 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 1 55 46 205 365 - - 672
220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น - - - 316 331 - - 647
221 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 174 156 322 144 182 - - 978
222 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ - - - 91 99 - - 190
223 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น - - - 57 57 - - 114
224 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี - - - 309 287 - - 596
225 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 1 - - 210 223 20 9 463
226 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน - - - 383 478 - - 861
227 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี - 4 5 336 289 31 31 696
228 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ - - 5 151 262 - - 418
229 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี - - - - - 15 5 20
230 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี - 13 9 56 61 - - 139
231 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี - - - 44 - - - 44
232 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี - - - 31 36 12 31 110
233 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย - - - 202 267 14 25 508
234 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย - - - 62 23 - - 85
235 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง - 5 - 11 10 - - 26
236 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยเทคนิคเลย - - - 115 113 34 83 345
237 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย - - - 149 199 33 37 418
238 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 12 10 7 131 140 78 122 500
239 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 9 15 2 89 65 17 17 214
240 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 2 5 - 187 183 - - 377
241 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 233 157 178 155 185 - - 908
242 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม - - 12 213 206 141 146 718
243 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 101 126 229 225 310 - - 991
244 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 40 22 65 134 162 32 43 498
245 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 6 - 5 84 83 27 14 219
246 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง - - - 166 163 - - 329
247 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด - 1 11 95 89 37 53 286
248 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ - - - 106 153 - - 259
249 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย - 1 17 44 177 - - 239
250 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด - - - 31 30 - - 61
251 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 212 237 367 474 400 67 81 1,838
252 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 99 20 23 65 51 - - 258
253 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด - - - 253 184 69 46 552
254 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 167 138 8 123 117 - - 553
255 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 45 29 67 150 229 - - 520
256 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 2 - - 478 817 73 59 1,429
257 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 7 2 - 41 25 - - 75
258 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ - - - 164 179 - - 343
259 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 21 25 30 171 175 - - 422
260 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร - - - 134 39 - - 173
261 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 60 61 88 141 168 - - 518
262 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน - - 13 411 386 - - 810
263 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร - 19 4 100 96 38 35 292
264 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 16 172 118 156 103 - - 565
265 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยการอาชีพนาแก 3 - - 108 104 - - 215
266 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 28 15 36 202 220 - - 501
267 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม - - - 2 5 - - 7
268 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 1 1 13 48 15 33 13 124
269 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย - - - 58 20 - - 78
270 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล 48 14 - 22 22 - - 106
271 ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 1 - 1 249 250 23 39 563
272 ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคเซกา - - - 214 262 - - 476
273 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 65 33 47 305 104 - - 554
274 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 7 - 33 - 49 - 7 96
275 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 41 21 26 14 25 20 15 162
276 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 2 4 19 51 70 - - 146
277 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร - - 21 - - - - 21
278 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 116 92 120 105 61 - - 494
279 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต - - - 9 6 - 14 29
280 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ - - - 26 23 - - 49
281 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา 52 35 48 102 106 51 26 420
282 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 38 54 102 43 69 63 50 419
283 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก - - - 338 213 77 41 669
284 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 33 58 46 151 201 13 18 520
285 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 159 200 188 46 48 16 21 678
286 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 27 12 17 35 40 47 42 220
287 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 38 21 16 64 42 - 7 188
288 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 12 12 14 175 107 4 5 329
289 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 88 617 427 5 3 - - 1,140
290 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ - - - 55 33 - - 88
291 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 58 64 60 171 189 29 27 598
292 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 10 - 2 - - - - 12
293 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ 1 - - 114 91 - - 206
294 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 6 3 15 71 40 - - 135
295 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 27 62 59 102 84 32 29 395
296 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 29 16 8 52 41 - - 146
297 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 36 31 61 348 338 - - 814
298 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 9 6 - 50 37 - - 102
299 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 103 9 12 314 167 - - 605
300 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี - - 1 156 128 - - 285
301 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 1 - - 11 4 - - 16
302 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 580 61 105 299 206 - - 1,251
303 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) - - - 16 13 7 20 56
304 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 34 19 16 39 30 11 - 149
305 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม - - - 100 76 - - 176
306 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง - - - 103 102 - - 205
307 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยการอาชีพแกลง - - - 113 54 - - 167
308 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 587 535 507 430 364 15 - 2,438
309 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง - - - 514 403 108 70 1,095
310 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด - - - 148 129 - - 277
311 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว - - - 51 46 - - 97
312 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 7 5 5 57 62 - - 136
313 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 21 9 10 113 116 27 23 319
314 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี - - - 42 - - - 42
315 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ - - - 54 34 - - 88
316 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยเทคนิคตราด 1 - - 119 91 - - 211
317 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 3 10 - 90 61 - - 164
318 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) - - - 79 103 - - 182
319 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 85 126 131 129 176 28 25 700
320 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา - - - 2 - - - 2
321 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 18 15 39 122 91 25 11 321
322 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 96 67 81 179 178 - - 601
323 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 69 79 96 97 104 - - 445
324 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 29 38 42 226 177 - - 512
325 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน - - 7 68 57 24 11 167
326 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 92 - - 269 111 21 48 541
327 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี - - - 48 33 - - 81
328 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ - - - 17 1 - - 18
329 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 10 14 10 127 80 99 57 397
330 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 8 11 4 23 16 - - 62
331 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สระแก้ว วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 12 40 37 162 168 - - 419
332 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สระแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว - - - 295 231 18 - 544
333 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครปฐม กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 192 155 149 51 27 - 14 588
334 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง - - 80 346 186 6 - 618
335 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช - - - 19 9 - - 28
336 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 14 14 27 462 363 22 24 926
337 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช - - - 115 66 10 31 222
338 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช - - - 49 44 - - 93
339 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคสิชล 35 21 10 136 143 - - 345
340 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 166 73 86 84 119 - - 528
341 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 60 23 31 139 125 - - 378
342 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี - - - 50 33 - - 83
343 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 38 32 36 74 82 - - 262
344 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 348 23 53 251 230 123 106 1,134
345 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก - - - 91 68 - - 159
346 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ - - - 18 52 - - 70
347 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 45 60 47 173 127 58 31 541
348 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ - - 1 - - - - 1
349 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม - - 2 14 6 - - 22
350 ใต้ พังงา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง - - - 43 59 - - 102
351 ใต้ พังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา 30 35 45 87 128 11 - 336
352 ใต้ พังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา - - - 12 22 - - 34
353 ใต้ พังงา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 132 127 154 64 86 - - 563
354 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคถลาง 220 204 210 144 114 - - 892
355 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 104 50 57 103 74 - - 388
356 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 13 7 4 350 150 129 134 787
357 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 38 - 26 15 - - - 79
358 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย 1 3 - 29 28 - - 61
359 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 65 50 66 262 147 125 131 846
360 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพไชยา - - - 135 125 - - 260
361 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ - - - 60 85 - - 145
362 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี - - - 31 27 - - 58
363 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 16 12 19 92 82 - - 221
364 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 49 36 30 191 185 - - 491
365 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 73 3 5 1 1 - - 83
366 ใต้ ระนอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - - - 4 11 - - 15
367 ใต้ ระนอง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี - - - 66 31 - - 97
368 ใต้ ระนอง วิทยาลัยเทคนิคระนอง - - - 106 59 - - 165
369 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพชุมพร 17 8 40 61 66 - - 192
370 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ - - 3 72 57 - - 132
371 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ - - - 19 14 - - 33
372 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 48 69 70 30 39 14 17 287
373 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 55 32 33 83 79 - - 282
374 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 14 26 29 120 126 - - 315
375 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร - - - 36 - - - 36
376 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ - - - 60 50 - - 110
377 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 26 14 22 59 62 - - 183
378 ใต้ สงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา - - 1 140 91 18 22 272
379 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี - - - 35 45 - - 80
380 ใต้ สงขลา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ - - - 81 50 - - 131
381 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา - - - 30 27 - - 57
382 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 48 17 26 121 129 - - 341
383 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 3 15 14 171 187 151 161 702
384 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 11 14 8 48 70 - - 151
385 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 103 51 47 140 72 - - 413
386 ใต้ สตูล วิทยาลัยเทคนิคสตูล 6 3 10 133 73 12 6 243
387 ใต้ สตูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล - - - 2 - - - 2
388 ใต้ สตูล วิทยาลัยการอาชีพละงู - - - 164 79 - - 243
389 ใต้ ตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง 60 44 55 104 82 114 48 507
390 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 4 6 2 34 33 - - 79
391 ใต้ ตรัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง - - - - 16 - - 16
392 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด - - - 100 83 - - 183
393 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง 28 33 45 89 98 - - 293
394 ใต้ ตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง - - - 7 - - - 7
395 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 8 13 3 35 28 - - 87
396 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 150 132 76 82 69 - - 509
397 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 30 41 69 146 142 - - 428
398 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 40 40 52 83 85 - - 300
399 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง - - - 15 17 - - 32
400 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี - - 1 81 44 15 17 158
401 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี - - - 91 79 - - 170
402 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี - - - 25 28 - - 53
403 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี - - - 6 14 82 41 143
404 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี - - - - 10 - - 10
405 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพรามัน - - - 10 25 - - 35
406 ใต้ ยะลา วิทยาลัยเทคนิคยะลา - - - 30 21 51 39 141
407 ใต้ ยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 51 10 - 70 37 8 8 184
408 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา - - 3 61 39 - - 103
409 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพเบตง - - - 22 13 - - 35
410 ใต้ นราธิวาส วิทยาลัยเทคนิคบางนรา 74 77 88 70 114 - - 423
411 ใต้ นราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก - - - 76 85 - - 161
รวม 11,693 8,203 10,848 44,481 41,972 5,039 4,695 126,931