รายงานข้อมูลผู้เรียนทวิภาคีแยกตามสถานศึกษา และระดับชั้น ปีการศึกษา 2566

ข้อมูล ณ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 16:10:48 น.
ที่ ภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น รวม
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ป.ตรี.1 ป.ตรี.2
1 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร - - - 34 13 - - 47
2 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา - - - 150 114 15 16 295
3 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ - - - 233 219 33 33 518
4 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 23 22 17 18 39 - - 119
5 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพเสนา - - - 83 93 - - 176
6 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา - - - 38 1 - - 39
7 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช - - - 47 17 - - 64
8 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 43 27 23 74 85 21 - 273
9 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 10 10 34 86 98 - - 238
10 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง - - 1 65 31 - 20 117
11 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ - - - 33 - - - 33
12 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี - - - 3 12 11 1 27
13 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 115 - - 113 124 - - 352
14 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี - - 1 325 271 30 44 671
15 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง 65 73 53 17 - - - 208
16 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 - - - 68 76 - - 144
17 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 8 - 7 77 9 - - 101
18 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 13 8 1 6 9 - - 37
19 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี - - - 97 91 - - 188
20 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี - - - 75 83 - - 158
21 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 11 5 8 13 11 25 38 111
22 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 - - - 54 101 - - 155
23 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท - 8 20 12 29 27 22 118
24 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม - - - 79 83 - - 162
25 กลาง สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี - - - 19 - - - 19
26 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 48 37 44 98 111 - - 338
27 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 14 14 13 165 156 - - 362
28 กลาง สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี - - - 100 50 - - 150
29 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 19 - - 86 11 - - 116
30 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 7 2 1 41 49 - - 100
31 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 29 22 16 182 132 27 23 431
32 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 17 8 13 79 44 - - 161
33 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 28 22 18 175 132 22 9 406
34 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี - - - 67 58 - 11 136
35 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 25 28 30 7 24 - - 114
36 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม - - - 51 16 23 - 90
37 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี - - - 5 - - - 5
38 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 1 1 - 124 82 - - 208
39 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน - - - 83 95 - - 178
40 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 19 5 1 106 97 35 22 285
41 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 77 71 97 118 77 - - 440
42 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 66 - 85 56 58 19 31 315
43 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี - - - 98 33 - - 131
44 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 20 6 4 12 14 - - 56
45 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง - - 1 81 103 - - 185
46 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 32 54 65 72 49 35 16 323
47 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี - - - 76 31 - - 107
48 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง - - - 103 83 - - 186
49 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี - - 2 85 83 43 55 268
50 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 12 - - 32 - - - 44
51 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 47 19 14 145 161 - - 386
52 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 153 118 120 67 61 - - 519
53 กลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 36 39 46 72 73 29 18 313
54 กลาง นครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 20 - 2 - - - - 22
55 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม - - - 169 127 - - 296
56 กลาง นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 116 82 106 212 194 114 109 933
57 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 7 20 8 14 22 - - 71
58 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร - - - 23 14 - - 37
59 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 82 66 59 272 239 20 22 760
60 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม - - - 36 - - - 36
61 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 8 12 6 57 66 12 29 190
62 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา - - - 114 95 - - 209
63 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย - - 1 33 20 - - 54
64 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 - - - 101 91 - - 192
65 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี - - - 108 80 30 32 250
66 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี - - - 21 - - - 21
67 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี - - - 4 17 10 8 39
68 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด - - - 32 51 - - 83
69 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 8 6 7 46 18 37 58 180
70 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 8 21 9 275 246 - - 559
71 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 523 16 42 108 69 - - 758
72 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 20 51 3 226 200 39 32 571
73 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี - - - 89 116 - - 205
74 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 690 - 4 24 14 - - 732
75 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ - - 2 67 79 32 38 218
76 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 76 76 74 135 166 - - 527
77 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ - - - 63 21 32 7 123
78 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ - - - 214 100 54 92 460
79 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี 1 - - 112 80 - - 193
80 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 92 79 54 214 238 - - 677
81 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง - - - 49 35 - - 84
82 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน - - - 124 102 36 2 264
83 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง - - - 31 37 - - 68
84 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน - - - 10 26 - - 36
85 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง - - - 201 61 - - 262
86 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน - - - 10 7 - - 17
87 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 19 6 17 91 64 21 30 248
88 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 24 22 154 73 148 - - 421
89 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม - - 8 41 33 - - 82
90 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง - - 5 170 214 - - 389
91 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย - - - 126 96 - - 222
92 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 61 21 63 132 102 11 - 390
93 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ - - - 25 2 - - 27
94 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ - - - 129 108 - - 237
95 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง - - 23 70 73 - - 166
96 เหนือ แพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 50 39 70 84 72 13 25 353
97 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง - - 3 77 61 - - 141
98 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 76 84 94 120 174 60 25 633
99 เหนือ น่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน - - - 48 36 - - 84
100 เหนือ น่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 13 14 54 45 142 - - 268
101 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน - - - 63 20 19 18 120
102 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว - - - 80 49 - - 129
103 เหนือ พะเยา วิทยาลัยการอาชีพปง - - - 71 54 - - 125
104 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา - - - 11 4 - - 15
105 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ - - - 17 37 - - 54
106 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 16 9 15 29 39 23 32 163
107 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ - - - 28 30 - - 58
108 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย - - - 67 48 - - 115
109 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง - - - 56 11 - - 67
110 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 162 198 306 132 82 - - 880
111 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย - - - - - 15 21 36
112 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 12 9 12 77 122 - - 232
113 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 56 35 30 89 50 54 39 353
114 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า - - - 62 60 - - 122
115 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย - - - 143 144 65 78 430
116 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง - - - 113 88 - - 201
117 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน - - - 80 53 - - 133
118 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย - - - 129 43 - - 172
119 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 31 34 34 141 159 - - 399
120 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 4 10 6 56 48 20 30 174
121 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 37 - 7 88 67 - - 199
122 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า - - - 41 34 - - 75
123 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 53 48 43 104 78 55 53 434
124 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 1 - - 57 43 - - 101
125 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี - - - - - 20 29 49
126 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี - - 1 63 88 38 37 227
127 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร - - - 29 21 - - 50
128 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี - - - 60 27 - - 87
129 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร - - 3 85 77 64 46 275
130 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร - - - 9 - - - 9
131 เหนือ ตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก - - - - - 16 27 43
132 เหนือ ตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก - - 2 63 46 - - 111
133 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก - - 2 89 115 - - 206
134 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 45 25 34 56 47 - - 207
135 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย - - 26 74 68 - - 168
136 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย - - - 45 23 - - 68
137 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย - - - 79 100 45 23 247
138 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง - - - 122 155 - - 277
139 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย - - - 63 46 - 7 130
140 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 29 16 27 96 61 - 10 244
141 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก - 15 37 26 24 - - 102
142 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว - - - 78 65 - - 143
143 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก - 8 27 32 39 13 13 132
144 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนครไทย - - - 103 110 - - 213
145 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก - - 2 57 55 34 52 200
146 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 3 5 - 13 4 - - 25
147 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร - - - 208 162 6 45 421
148 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร - - - 36 19 13 24 92
149 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน - - - 126 111 - - 237
150 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ - - - 94 73 108 83 358
151 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ - - - 39 46 - - 85
152 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี - - - 137 166 - - 303
153 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ - - - - 6 - - 6
154 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย - - - 64 53 - - 117
155 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 1 3 - 11 19 - - 34
156 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง - - - 52 53 - - 105
157 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 18 15 20 31 - - - 84
158 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง - - 2 245 100 - - 347
159 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ - 2 37 308 333 - - 680
160 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 17 21 57 83 167 78 54 478
161 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย - - - 274 313 - - 587
162 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 33 33 140 30 76 - - 312
163 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา - - - 79 70 34 26 209
164 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ - - - 25 40 6 6 77
165 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา - - - 200 384 15 38 637
166 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง - - - 58 43 - - 101
167 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 1 - - 299 129 65 46 540
168 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ - - - 24 9 - - 33
169 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ - - - 54 49 - - 103
170 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 130 117 161 273 297 - - 978
171 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย - - - 72 61 - - 133
172 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ - - - 153 156 29 - 338
173 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 1 - - 234 264 - - 499
174 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง - - - 189 199 14 8 410
175 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ - 1 31 222 198 17 22 491
176 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 9 - 19 80 92 - - 200
177 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 1 - 14 138 139 - - 292
178 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 34 62 143 341 274 23 21 898
179 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ - - - 227 329 - - 556
180 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ - - 14 30 40 - - 84
181 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท - - 5 196 187 - - 388
182 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 38 54 100 113 86 - - 391
183 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 198 2 221 342 451 - - 1,214
184 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 35 30 38 285 346 71 50 855
185 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 239 239 220 169 175 - - 1,042
186 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ - - - 173 204 13 20 410
187 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 15 18 - 166 171 - - 370
188 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ - - 1 94 130 - - 225
189 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ - - - 60 84 18 15 177
190 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล - - - 94 159 - - 253
191 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 10 4 4 47 46 - - 111
192 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 195 154 217 273 202 - - 1,041
193 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี - - - 144 120 58 36 358
194 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 47 34 250 152 155 - - 638
195 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี - - - 100 49 - - 149
196 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 373 - - 350 247 - - 970
197 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี - - - 430 504 145 96 1,175
198 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร - - - 223 219 - - 442
199 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี - - - 113 87 16 8 224
200 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 103 105 170 411 359 - - 1,148
201 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 177 159 229 178 158 - - 901
202 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร - - - 17 24 27 17 85
203 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 44 20 52 223 235 101 133 808
204 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 243 213 372 256 262 - - 1,346
205 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ - - - 84 102 - - 186
206 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ - - - 110 109 - - 219
207 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 45 29 35 122 108 61 66 466
208 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 5 1 4 56 33 - - 99
209 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน - - 2 - 133 - - 135
210 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ - 7 25 - 30 - - 62
211 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 2 - - 222 179 - - 403
212 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 30 - - 234 219 17 30 530
213 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ - - - 91 98 - - 189
214 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 167 153 323 145 183 - - 971
215 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง - - - 104 62 - - 166
216 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ - 3 6 321 199 - - 529
217 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น - - - 312 250 - - 562
218 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน - 50 44 216 357 - - 667
219 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 22 27 40 218 261 123 88 779
220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพพล - - - 119 159 - - 278
221 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น - - - 57 57 - - 114
222 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น - - - - - 4 7 11
223 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง - - 6 95 88 - - 189
224 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น - - - 106 9 82 62 261
225 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี - - - 309 287 - - 596
226 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี - - - 29 35 10 29 103
227 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ - - 4 188 242 - - 434
228 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี - 4 5 318 271 34 31 663
229 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี - - - 44 - - - 44
230 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน - - - 362 392 - - 754
231 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 1 - - 202 204 20 8 435
232 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี - 13 9 56 61 - - 139
233 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี - - - - - 15 4 19
234 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย - - - 200 264 14 27 505
235 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง - 2 - 10 8 - - 20
236 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยเทคนิคเลย - - - 113 46 28 83 270
237 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย - - - 65 22 - - 87
238 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย - - - 148 196 32 39 415
239 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 8 15 1 89 64 17 17 211
240 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 12 10 7 131 140 79 119 498
241 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 39 21 56 133 159 32 40 480
242 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 1 5 - 190 183 - - 379
243 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 74 94 185 253 305 - - 911
244 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม - - 9 213 197 143 140 703
245 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 6 - 5 84 83 27 14 219
246 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 212 154 166 149 200 - - 881
247 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 93 17 22 65 49 - - 246
248 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 249 221 345 583 108 66 76 1,648
249 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ - - - 109 87 - - 196
250 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด - 1 10 88 89 35 55 278
251 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด - - - 27 26 - - 53
252 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง - - - 157 158 - - 315
253 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด - - - 226 192 67 44 529
254 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 1 1 17 122 173 - - 314
255 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 21 25 22 171 106 - - 345
256 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 45 29 67 150 229 - - 520
257 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ - - - 164 179 - - 343
258 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 167 138 8 123 117 - - 553
259 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 7 3 - 41 25 - - 76
260 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ - - - 437 725 57 56 1,275
261 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร - - - 133 39 - - 172
262 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน - - 13 412 386 - - 811
263 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร - 19 4 100 96 38 35 292
264 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 60 60 83 141 168 - - 512
265 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 16 172 118 155 11 - - 472
266 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม - - - 10 5 - - 15
267 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยการอาชีพนาแก 2 - - 107 104 - - 213
268 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 28 14 37 202 220 - - 501
269 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 1 1 13 48 15 33 13 124
270 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล 48 14 - 22 22 - - 106
271 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย - - - 59 19 - - 78
272 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ - - - 26 23 - - 49
273 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 7 10 23 22 27 - 7 96
274 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 88 617 427 5 3 - - 1,140
275 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 192 155 149 51 27 - 14 588
276 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 68 33 47 301 104 - - 553
277 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 38 54 102 43 69 63 50 419
278 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา 51 35 48 102 106 51 26 419
279 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต - - - 9 6 - 14 29
280 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 12 12 14 175 107 4 5 329
281 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 33 58 46 151 201 13 18 520
282 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร - - 21 - - - - 21
283 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 44 26 28 21 31 20 15 185
284 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 116 92 120 105 61 - - 494
285 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 27 12 17 35 40 47 42 221
286 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 159 200 188 46 48 16 21 678
287 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก - - - 338 213 77 40 668
288 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 10 - 2 - - - - 12
289 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ - - - 55 33 - - 88
290 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 57 64 60 171 191 29 27 599
291 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ 1 - - 110 90 - - 201
292 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 6 3 15 71 40 - - 135
293 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 29 16 8 52 41 - - 146
294 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 27 62 56 102 77 32 29 385
295 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 36 31 61 348 338 - - 814
296 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 1 - - 11 4 - - 16
297 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี - - 1 156 25 - - 182
298 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) - - - 16 13 7 20 56
299 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 103 9 12 314 167 - - 605
300 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 9 6 - 50 37 - - 102
301 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 578 61 105 299 206 - - 1,249
302 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม - - - 100 76 - - 176
303 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 34 19 16 39 30 11 - 149
304 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 585 533 508 429 364 14 - 2,433
305 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด - - - 149 129 - - 278
306 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยการอาชีพแกลง - - - 113 54 - - 167
307 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง - - - 514 403 108 70 1,095
308 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง - - - 103 102 - - 205
309 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี - - - 42 - - - 42
310 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 7 5 5 57 62 - - 136
311 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 21 9 10 113 116 27 23 319
312 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว - - - 51 46 - - 97
313 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยเทคนิคตราด 1 - - 119 91 - - 211
314 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ - - - 54 34 - - 88
315 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 3 - 10 87 59 - - 159
316 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) - - 3 79 33 - - 115
317 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 96 67 81 179 178 - - 601
318 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 18 15 39 122 91 25 11 321
319 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 68 79 65 97 52 - - 361
320 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา - - - 2 - - - 2
321 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 85 126 131 129 176 28 25 700
322 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 92 - - 269 111 21 48 541
323 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 29 38 42 226 177 - - 512
324 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี - - - 48 33 - - 81
325 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน - - 7 68 57 24 11 167
326 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 10 14 10 127 80 99 57 397
327 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ - - - 17 1 - - 18
328 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 8 11 4 23 16 - - 62
329 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สระแก้ว วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 12 40 37 162 168 - - 419
330 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สระแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว - - - 295 231 18 - 544
331 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคสิชล 33 18 10 132 136 - - 329
332 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช - - - 48 41 - - 89
333 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 36 32 36 74 81 - - 259
334 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 1 - - 48 27 - - 76
335 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช - - - 115 66 10 34 225
336 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 10 14 27 440 360 20 24 895
337 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 51 23 27 128 124 - - 353
338 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 138 70 63 80 111 - - 462
339 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช - - - 18 9 - - 27
340 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง - 71 75 334 178 9 - 667
341 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 298 22 43 239 222 123 101 1,048
342 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก - - - 84 69 - - 153
343 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 36 55 44 156 125 57 31 504
344 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม - - 1 14 6 - - 21
345 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ - - - 21 25 - - 46
346 ใต้ พังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา - - - 12 22 - - 34
347 ใต้ พังงา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง - - - 43 59 - - 102
348 ใต้ พังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา 29 35 33 87 119 11 - 314
349 ใต้ พังงา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 132 126 154 64 86 - - 562
350 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 12 7 4 320 149 121 131 744
351 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคถลาง 209 186 197 138 112 - - 842
352 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 103 53 57 115 76 - - 404
353 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 38 - 26 15 - - - 79
354 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพไชยา - - - 140 124 - - 264
355 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 65 50 66 262 147 125 131 846
356 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 35 34 28 176 180 - - 453
357 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 16 12 19 92 82 - - 221
358 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย 1 3 - 29 28 - - 61
359 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี - - - 31 27 - - 58
360 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ - - - 63 85 - - 148
361 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 80 3 5 - - - - 88
362 ใต้ ระนอง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี - - - 61 31 - - 92
363 ใต้ ระนอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - - - 5 11 - - 16
364 ใต้ ระนอง วิทยาลัยเทคนิคระนอง - - - 105 52 - - 157
365 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ - - - 18 12 - - 30
366 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร - - - 39 - - - 39
367 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 12 25 25 118 124 - - 304
368 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ - - 3 72 57 - - 132
369 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 36 25 24 73 78 - - 236
370 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร - 48 101 - 66 14 17 246
371 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพชุมพร 16 8 40 61 66 - - 191
372 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 2 15 13 170 180 149 154 683
373 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 35 17 27 114 125 - - 318
374 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 24 13 22 57 56 - - 172
375 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ - - - 59 51 - - 110
376 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา - - - 27 26 - - 53
377 ใต้ สงขลา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ - - - 81 50 - - 131
378 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 75 50 46 130 72 - - 373
379 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 10 13 8 46 68 - - 145
380 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี - - - 35 45 - - 80
381 ใต้ สงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา - - - 136 66 18 22 242
382 ใต้ สตูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล - - - 1 - - - 1
383 ใต้ สตูล วิทยาลัยเทคนิคสตูล 6 3 10 124 62 7 4 216
384 ใต้ สตูล วิทยาลัยการอาชีพละงู - - - 164 78 - - 242
385 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด - - - 100 83 - - 183
386 ใต้ ตรัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง - - - 2 14 - - 16
387 ใต้ ตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง - - - 7 - - - 7
388 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 4 6 2 34 33 - - 79
389 ใต้ ตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง 39 37 50 93 76 94 57 446
390 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง 28 33 45 89 97 - - 292
391 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 8 13 3 35 28 - - 87
392 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 142 125 76 80 66 - - 489
393 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง - - - 7 17 - - 24
394 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 32 39 44 77 81 - - 273
395 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 25 37 60 131 139 - - 392
396 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี - - - 25 28 - - 53
397 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี - - - - 9 - - 9
398 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี - - - 8 14 66 57 145
399 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี - - - 91 79 - - 170
400 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี - - - 82 5 15 17 119
401 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา - - 3 61 39 - - 103
402 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพรามัน - - - 9 25 - - 34
403 ใต้ ยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 44 7 - 66 35 8 8 168
404 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพเบตง - - - 22 13 - - 35
405 ใต้ ยะลา วิทยาลัยเทคนิคยะลา - - - 30 21 48 35 134
406 ใต้ นราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก - - - 67 81 - - 148
407 ใต้ นราธิวาส วิทยาลัยเทคนิคบางนรา 59 65 78 52 89 - - 343
รวม 11,286 8,120 10,538 43,781 39,077 4,940 4,611 122,353