รายงานข้อมูลผู้เรียนทวิภาคีแยกตามสถานศึกษา และระดับชั้น ปีการศึกษา 2567

ข้อมูล ณ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:39:24 น.
ที่ ภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น รวม
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ป.ตรี.1 ป.ตรี.2
1 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 48 40 28 86 71 12 21 306
2 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร - - - 19 34 - - 53
3 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา - - - 193 216 26 15 450
4 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ - - - 305 251 41 34 631
5 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 14 23 27 7 30 - - 101
6 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพเสนา - - - 71 82 - - 153
7 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา - - - 38 37 - - 75
8 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช - - - 28 50 - - 78
9 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง - 9 20 91 101 - - 221
10 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง - - 1 39 62 - - 102
11 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ - - - 61 33 - - 94
12 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี - - - 7 2 - 12 21
13 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 91 111 - 104 123 - - 429
14 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 29 - - 423 319 78 32 881
15 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง 88 61 70 52 17 - - 288
16 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 - - - 56 88 - - 144
17 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 6 8 - 60 73 - - 147
18 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 8 9 9 5 6 - - 37
19 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี - - - 68 93 13 - 174
20 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี - - - 63 86 - - 149
21 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 19 11 5 17 13 - 25 90
22 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 1 - - 77 57 - - 135
23 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท - - 22 29 15 20 27 113
24 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม - - - 96 75 - - 171
25 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท - - - 20 - - - 20
26 กลาง สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี - - - - 13 - - 13
27 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 56 46 44 113 100 - - 359
28 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 25 11 12 151 166 - - 365
29 กลาง สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี - - - 72 100 - - 172
30 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค - 17 - 108 87 - - 212
31 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 6 4 1 46 47 - - 104
32 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 26 23 18 185 176 7 26 461
33 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 31 16 13 58 93 - - 211
34 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 22 23 24 156 178 25 18 446
35 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี - - - 62 70 6 - 138
36 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 26 23 46 4 16 - - 115
37 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม - - - 27 51 16 23 117
38 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี - - - - 5 - - 5
39 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ - - - 99 155 - - 254
40 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน - - - 82 98 - - 180
41 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 38 17 5 114 107 37 35 353
42 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 78 72 86 141 130 - - 507
43 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 17 26 37 37 56 24 19 216
44 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี - - - 33 100 - - 133
45 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 36 17 6 9 13 - - 81
46 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง - - - 96 76 - - 172
47 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 39 27 55 102 58 42 35 358
48 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี - - - 82 66 - - 148
49 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง - - - 122 108 - - 230
50 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี - - 1 88 85 63 43 280
51 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส - 11 - - 29 - - 40
52 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 35 45 20 169 158 - - 427
53 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 119 142 144 28 55 - - 488
54 กลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม - 26 50 188 72 42 28 406
55 กลาง นครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 43 18 - - - - - 61
56 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม - - - 135 166 - - 301
57 กลาง นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 165 95 97 156 204 132 115 964
58 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 19 6 21 56 23 - - 125
59 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร - - - 22 23 - - 45
60 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 105 55 81 218 279 27 15 780
61 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม - - - 17 36 - - 53
62 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 16 6 12 135 73 41 12 295
63 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา - - - 159 144 - - 303
64 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 12 7 7 19 47 38 34 164
65 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย - - 1 21 36 - - 58
66 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 - - - 88 104 - - 192
67 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี - - - 88 117 38 32 275
68 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี - - - - 20 - - 20
69 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี - - - - 5 - 16 21
70 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด - - - 28 37 - - 65
71 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน - 7 22 235 265 15 - 544
72 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 659 484 20 207 108 - - 1,478
73 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 78 51 53 221 223 41 43 710
74 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี - - - 57 130 - - 187
75 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 113 92 80 174 246 - - 705
76 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 481 267 4 15 34 - - 801
77 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ - - 1 57 68 38 33 197
78 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 89 75 96 180 157 - - 597
79 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ - - - 91 62 26 30 209
80 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ - - - 172 200 76 71 519
81 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี - - - 83 105 - - 188
82 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง - - - 65 49 - - 114
83 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน - - - 84 122 32 15 253
84 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง - - - 46 34 - - 80
85 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน - - - 16 23 - - 39
86 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง - - - 129 211 - - 340
87 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน - - - 16 10 - - 26
88 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 18 16 7 96 93 25 21 276
89 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 22 9 149 46 158 - - 384
90 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม - - 3 30 49 - - 82
91 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง - - 5 177 174 - - 356
92 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย - - - 121 130 - - 251
93 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 53 62 36 132 146 12 11 452
94 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ - - - 16 25 - - 41
95 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ - - - 149 123 - - 272
96 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง 18 - 1 61 72 - - 152
97 เหนือ แพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 44 35 45 56 87 25 13 305
98 เหนือ แพร่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ - - - 10 - - - 10
99 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง - - - 68 88 - - 156
100 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 55 74 106 84 167 86 61 633
101 เหนือ น่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน - - - 48 58 - - 106
102 เหนือ น่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 18 8 57 52 115 - - 250
103 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน - - - 67 70 27 22 186
104 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว - - - 75 86 - - 161
105 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ - - - - 61 - - 61
106 เหนือ พะเยา วิทยาลัยการอาชีพปง - - - 59 74 - - 133
107 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา - - - 27 6 - - 33
108 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ - - - 29 23 - - 52
109 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 19 15 15 18 37 36 24 164
110 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย - - - 71 87 - - 158
111 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง - - - 63 65 - - 128
112 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 202 160 249 138 141 - - 890
113 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย - - - - - 5 18 23
114 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 6 10 20 34 99 - - 169
115 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 63 40 40 81 91 25 54 394
116 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า - - - 82 60 - - 142
117 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 1 - - 150 152 87 65 455
118 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง - - - 99 116 - - 215
119 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 1 - - 95 78 - - 174
120 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย - - - 89 146 - - 235
121 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 40 26 38 151 174 - - 429
122 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 14 3 10 81 52 17 20 197
123 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ - 31 - 51 87 - - 169
124 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า - - - 38 44 - - 82
125 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 37 34 62 139 106 59 59 496
126 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี - - - 70 62 - - 132
127 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี - - - 17 - 18 25 60
128 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี - - 1 97 71 17 46 232
129 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร - - - 37 30 - - 67
130 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี - - - 43 48 - - 91
131 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร - - - 56 91 76 64 287
132 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร - - - - 9 - - 9
133 เหนือ ตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก - - - - - 22 14 36
134 เหนือ ตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก - - - 44 60 - - 104
135 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก - - 2 153 86 - - 241
136 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 32 45 30 119 64 - - 290
137 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย - - - 101 64 16 14 195
138 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย - - 23 88 82 - - 193
139 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย - - - 23 52 - - 75
140 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย - - - 76 85 54 45 260
141 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย - - - 3 - - - 3
142 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง - - - 104 123 - - 227
143 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 41 30 25 123 110 13 - 347
144 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 10 - 37 23 31 - - 101
145 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว - - - 49 89 - - 138
146 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก - 1 24 47 45 - 13 130
147 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนครไทย - - - 112 106 - - 218
148 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก - - 2 45 78 51 55 231
149 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 6 3 5 10 13 - - 37
150 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร - - - 165 209 8 8 390
151 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร - - - 41 76 21 5 143
152 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน - - - 153 121 - - 274
153 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ - - - 125 117 118 110 470
154 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ - - - 68 47 - - 115
155 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี - - - 174 146 - - 320
156 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ - - - 36 2 - - 38
157 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย - - - 213 52 - - 265
158 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 170 1 1 86 10 - - 268
159 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 12 - - 130 163 - - 305
160 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 17 18 15 50 31 3 - 134
161 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง 49 44 16 220 267 - - 596
162 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ - 1 29 281 431 - - 742
163 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 21 17 56 75 125 59 94 447
164 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย - - - 354 289 - - 643
165 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 15 26 75 7 41 - - 164
166 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา - - - 14 93 43 38 188
167 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ - - - 46 27 7 5 85
168 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา - - - 196 240 9 19 464
169 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง - - - 118 71 - - 189
170 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ - - - 322 320 60 66 768
171 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ - - - 50 26 - - 76
172 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ - - - 27 69 - - 96
173 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 104 100 158 218 288 - - 868
174 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย - - - 80 82 - - 162
175 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ - - - 36 168 32 28 264
176 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก - - - 265 261 - - 526
177 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง - - - 164 263 - 13 440
178 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 43 30 89 147 120 - - 429
179 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ - - 14 196 252 8 21 491
180 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม - 9 14 141 118 - - 282
181 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี - - 6 123 147 - - 276
182 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 54 30 146 374 434 32 23 1,094
183 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ - - - 170 275 - - 445
184 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ - - 11 94 45 - - 150
185 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท - - 5 161 221 - - 387
186 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 97 175 100 401 409 - - 1,182
187 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 48 23 44 244 357 54 68 838
188 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 261 220 348 149 201 - - 1,179
189 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ - - - 146 185 27 13 372
190 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 111 67 72 202 221 - - 673
191 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ - - - 72 133 - - 205
192 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ - - - 31 80 11 21 143
193 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล - - - 73 179 - - 252
194 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 5 10 9 36 50 - - 110
195 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 185 191 271 262 293 - - 1,202
196 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี - - - 104 147 63 63 377
197 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 43 33 134 114 141 - - 465
198 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี - - - 85 107 - - 192
199 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 1 362 - 332 399 - - 1,094
200 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 1 - - 286 621 114 179 1,201
201 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร - - - 307 274 - - 581
202 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี - - - 66 138 13 18 235
203 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 141 102 180 343 493 - - 1,259
204 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 215 177 238 133 196 - - 959
205 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร - - - 33 19 13 27 92
206 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 45 31 36 257 290 125 159 943
207 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 294 215 335 205 296 - - 1,345
208 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ - - - 65 101 - - 166
209 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ - - - 94 134 - - 228
210 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 48 43 38 105 124 52 63 473
211 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 9 4 2 26 65 - - 106
212 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน - - 1 67 100 - - 168
213 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ - 1 15 10 10 - - 36
214 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 1 2 - 186 274 - - 463
215 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 12 19 - 321 239 27 19 637
216 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น - - - 65 101 112 76 355
217 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ - - - 83 110 - - 193
218 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 26 161 330 135 208 - - 860
219 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง - - - 67 104 - - 171
220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ - - 3 270 280 - - 553
221 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น - - - 342 336 20 - 698
222 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน - - 63 163 351 - - 577
223 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 21 19 37 211 254 124 126 792
224 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพพล - - - 90 186 - - 276
225 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น - - - 48 58 - - 106
226 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น - - - - - 11 3 14
227 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง - - 6 36 109 - - 151
228 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี - - - 316 324 - - 640
229 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 1 - - 85 29 16 12 143
230 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ - - 3 234 247 - - 484
231 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี - - 8 316 385 42 39 790
232 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี - - - 8 43 - - 51
233 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน - - - 322 437 - - 759
234 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี - 1 - 251 187 5 22 466
235 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี - - 17 84 70 - - 171
236 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี - - - - - 3 15 18
237 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย - - - 147 307 12 25 491
238 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง - - 2 9 9 - - 20
239 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยเทคนิคเลย - - - 101 124 36 58 319
240 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย - - - 58 84 - - 142
241 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย - - - 156 154 24 35 369
242 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 12 6 14 55 90 16 18 211
243 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 1 11 15 116 156 74 129 503
244 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 188 152 270 225 205 - - 1,040
245 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 51 27 24 174 146 37 32 491
246 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 1 - 4 151 226 - - 382
247 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 109 67 194 210 332 - - 912
248 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม - - 4 159 234 122 144 665
249 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม - 5 3 - 108 32 28 176
250 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 81 89 25 34 79 - - 308
251 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 245 152 333 367 496 93 65 1,751
252 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ - - - 91 147 - - 238
253 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด - - - 72 74 64 33 243
254 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด - - - 2 19 - - 21
255 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 88 - - 125 199 - - 412
256 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด - - - 154 224 66 68 512
257 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย - - 13 89 223 - - 325
258 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 42 20 39 133 199 - - 433
259 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 9 38 84 35 282 - - 448
260 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ - - - 232 212 - - 444
261 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 148 153 145 131 126 - - 703
262 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 5 6 3 51 69 - - 134
263 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 4 - - 535 622 59 60 1,280
264 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร - - - 50 134 - - 184
265 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 28 - - 415 419 - - 862
266 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 24 - 23 186 115 13 68 429
267 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 55 57 102 149 191 - - 554
268 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 9 15 192 84 153 - - 453
269 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม - - - 33 9 - - 42
270 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยการอาชีพนาแก - 1 - 107 130 - - 238
271 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 37 24 31 193 196 - - 481
272 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี 36 28 31 37 34 - - 166
273 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร - 1 3 26 46 - 29 105
274 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล 40 46 12 32 19 - - 149
275 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย - - - 58 58 - - 116
276 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 155 31 71 188 230 - 15 690
277 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร - - 21 - - - - 21
278 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 29 34 39 33 34 14 20 203
279 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 50 44 48 213 132 - - 487
280 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 32 24 19 59 41 101 47 324
281 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 150 153 234 30 49 29 17 662
282 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก - - - 310 321 114 77 822
283 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ - - - 12 30 - - 42
284 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 7 6 20 45 30 - - 108
285 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 4 86 609 - 5 - - 704
286 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 232 159 154 59 51 6 - 661
287 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 37 36 23 36 67 - 1 200
288 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 43 35 126 52 78 66 67 467
289 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา 71 48 40 66 104 45 51 425
290 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต - - - - 9 - - 9
291 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 396 111 144 152 122 - - 925
292 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 18 12 14 232 193 4 2 475
293 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 15 9 2 13 - - - 39
294 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ - - - 60 56 - - 116
295 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 93 52 96 242 183 43 42 751
296 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ - - - 156 107 - - 263
297 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 30 6 5 135 72 - - 248
298 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 23 25 16 45 51 - - 160
299 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 65 20 69 131 103 - 33 421
300 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 43 32 33 326 356 - - 790
301 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 28 34 19 111 67 64 11 334
302 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี - - - 8 8 - - 16
303 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี - - 1 378 157 - - 536
304 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) - - - 16 15 10 8 49
305 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 163 96 8 857 312 - - 1,436
306 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 10 6 5 71 52 - - 144
307 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 754 402 79 357 312 - - 1,904
308 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม - - - 74 104 - - 178
309 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 651 531 648 445 442 31 - 2,748
310 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด - - - 176 150 - - 326
311 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยการอาชีพแกลง - - - 92 95 - - 187
312 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง - - - 1,311 493 71 102 1,977
313 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง - - - 105 113 - - 218
314 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี - - - - 38 - - 38
315 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 5 7 6 48 57 - - 123
316 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี - 12 11 81 111 16 27 258
317 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว - - - 69 52 - - 121
318 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยเทคนิคตราด - 1 - 131 124 12 - 268
319 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ - - - 55 54 - - 109
320 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 11 4 1 45 90 - - 151
321 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา - - - 13 - - - 13
322 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) - - 6 88 82 - - 176
323 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 137 78 84 226 196 - - 721
324 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 16 19 17 67 122 25 18 284
325 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 60 54 127 64 113 - - 418
326 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา - - - - 2 - - 2
327 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 114 63 149 130 135 34 32 657
328 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 12 75 - 183 253 52 30 605
329 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 42 26 49 201 243 - - 561
330 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี - - - 39 64 - - 103
331 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน - - - 67 68 27 25 187
332 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก - 6 14 24 22 - - 66
333 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 27 10 16 132 130 86 91 492
334 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ - - - - 18 - - 18
335 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สระแก้ว วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 30 12 57 143 181 - - 423
336 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สระแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 - - 298 271 23 17 610
337 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคสิชล 27 34 21 100 136 - - 318
338 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช - - - 22 47 - - 69
339 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 23 27 27 117 76 - - 270
340 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 21 - - 45 44 - - 110
341 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช - - - 143 115 8 25 291
342 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 57 8 14 430 437 26 20 992
343 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 82 44 29 126 131 - - 412
344 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 132 104 71 105 88 - - 500
345 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช - - - 47 16 - - 63
346 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง - - 78 172 337 8 9 604
347 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช - 253 45 189 258 99 133 977
348 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 16 - - - - - - 16
349 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก - - - 74 87 - - 161
350 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 38 27 51 227 165 43 71 622
351 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม - - - 16 13 - - 29
352 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ - - - 19 19 - - 38
353 ใต้ พังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา - - - 17 10 - - 27
354 ใต้ พังงา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง - - - 65 52 - - 117
355 ใต้ พังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา 44 25 45 47 94 12 10 277
356 ใต้ พังงา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 177 127 192 68 85 - - 649
357 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 75 35 2 30 13 - - 155
358 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 32 12 10 292 331 159 148 984
359 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคถลาง 292 202 225 154 133 - - 1,006
360 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 103 68 62 126 122 - - 481
361 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพไชยา - - - 135 141 - - 276
362 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 106 62 68 246 281 203 66 1,032
363 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 34 28 37 193 170 - - 462
364 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 37 15 12 149 92 - - 305
365 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย 4 1 2 26 36 - - 69
366 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี - - - 28 32 - - 60
367 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ - - - 91 63 - - 154
368 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 93 56 28 - - - - 177
369 ใต้ ระนอง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี - - - 59 60 - - 119
370 ใต้ ระนอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - - - 14 5 - - 19
371 ใต้ ระนอง วิทยาลัยเทคนิคระนอง - - - 209 105 - - 314
372 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ - - - 16 18 - - 34
373 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร - - - 25 36 - - 61
374 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 27 12 32 113 120 - - 304
375 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ - - - 58 73 - - 131
376 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 45 30 37 89 85 - - 286
377 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 42 45 84 37 29 25 14 276
378 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพชุมพร 8 16 33 69 85 - - 211
379 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ - - 20 208 208 136 163 735
380 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 60 29 25 150 109 - - 373
381 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 91 20 14 51 50 - - 226
382 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ - - - 39 63 - - 102
383 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา - - - 36 28 - - 64
384 ใต้ สงขลา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ - - - 139 81 - - 220
385 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร - 64 55 86 128 - - 333
386 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 17 7 14 56 42 - - 136
387 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี - - - 73 29 - - 102
388 ใต้ สงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา - - - 116 131 20 18 285
389 ใต้ สตูล วิทยาลัยการอาชีพละงู - - - 113 155 - - 268
390 ใต้ สตูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล - - - 4 2 - - 6
391 ใต้ สตูล วิทยาลัยเทคนิคสตูล - 6 8 130 119 - 7 270
392 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด - - - 80 104 - - 184
393 ใต้ ตรัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง - - - 39 12 - - 51
394 ใต้ ตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 10 - - 4 7 - - 21
395 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน - 3 6 30 34 - - 73
396 ใต้ ตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง 54 35 49 170 92 95 97 592
397 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง 34 25 38 75 88 - - 260
398 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 16 8 12 14 33 - - 83
399 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 129 128 136 60 82 - - 535
400 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง - - - 9 7 - - 16
401 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 34 31 50 85 77 - - 277
402 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 39 23 61 149 133 - - 405
403 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี - - - 11 35 - - 46
404 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี - - - 9 1 - - 10
405 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี - - - 18 7 74 70 169
406 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี - - - 83 101 - - 184
407 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี - - - 36 - - - 36
408 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี - - - 158 82 18 16 274
409 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 4 - 2 99 68 - - 173
410 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพรามัน - - - 15 9 - - 24
411 ใต้ ยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 54 45 7 135 63 - 6 310
412 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพเบตง - - - 35 24 - - 59
413 ใต้ ยะลา วิทยาลัยเทคนิคยะลา - - - 38 31 38 48 155
414 ใต้ นราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 9 - - 31 127 - - 167
415 ใต้ นราธิวาส วิทยาลัยเทคนิคบางนรา 94 59 110 135 113 - - 511
รวม 12,315 9,686 11,614 45,190 48,779 5,348 5,260 138,192