ส่งออกเป็นไฟล์ XLS

ข้อมูลหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทวิภาคีของสถานศึกษา

ข้อมูล ณ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 06:20:55 น.
ที่ ภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ (1) เจ้าหน้าที่ (2) เจ้าหน้าที่ (3) เจ้าหน้าที่ (4)
ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
1 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร นายบัญฑิต บุญเขตร์ 0954707750 นายชัยสิทธิ์ ประสาททอง 0923895187
2 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา นายธีรยุทธ กาสกุล 0818904134 นายธวัฒน์ พรประเสริฐ 0890559237
3 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา นายมงคล กัลยา 0868105121 นางสาวอารยา ศรีสงคราม 0861266779
4 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายสมชาติ บุญศรี 0807404101 นางสาวชนิดา รุจิจันทร์ 0935587456
5 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร นางเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร 0856662671 นายกุลพงษ์ บางท่าไม้ 0957974988 นางพัชรินทร์ ลิมปนะวงศานนท์ 0655879889
6 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพเสนา นายเศรษฐา นวมโคกสูง 0857666158 นางสาวอารียา กลึงกลม 0615649009
7 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา นายอรรณพ นามมะเริง 0936966071 นางจรัสศรี ฉิมพาลี 0988978273
8 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช นายกิตติศักดิ์ มณีทอง 0838874599 นางสาวหทัยรัตน์ ใจคง 0929159131
9 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา นายวุฒิชัย ทับทิมเทศ 0827177648 นางสาวฮิโรโกะ คามิยาม่า 0984256215
10 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง นายวัฒนา อุดมพร 0632291922 นางอิศราภรณ์ พุ่มศรี 0627407976
11 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง นายอิทธิพล หินดี 0857547780 นางสำเร็จ แก้วกระจ่าง 0641372182
12 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ นายศักรินทร์ วงษ์แสงจันทร์ 0839466297 นายภาษิต ภู่ประสงค์ 0655576770
13 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี นางสาวธนิสา ศิริวงศ์ 0869054385 นางสาวอารียา นาคพ่วง 0986454863
14 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง นายสามารถ สุดใจ 0809959250 นางสาวศิรินภา งามเสงี่ยม 0610127878
15 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี นางสาวหทัยชนก ลิ้มสกุล 0819486998 นางสาววรรณศิกาญจน์ ทองใส 0896249306
16 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง นายปิยพล อุ่นอุพันธ์ 0899466219 นางสาวเบญจวรรณ พุ่มพวง 0875283094
17 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นางสาวรุจิรา ชัยกาศ 0970181623
18 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 นายวุฒินันท์ อุดโว 0800035923 นางรัตนาภรณ์ อุดโว 0848321286
19 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวสุทธิดา เวียงคำ 0800793699 นันท์นภัสรณ์ รู้การนา 0864435401
20 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี นางสาวศิริกาญจน์ สุวารี 0805164242 นางชฎาธาร อยู่เย็น 0839922219
21 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี นายสามารถ ถิ่นสูง 0891778364 นางสาวปรัชญา คุ้มทวี 0989296441
22 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี นายวัชระ ทองศรี 0637495495 นางสาวศศิธร ยอดจันทร์ 0853601532
23 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นายนรินท์ คลังนุ่ม 0837671230 นางสาวประภาพรรณ สนเอี่ยม 0814347729
24 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี นางสาวนิรมล แก้วม่วง 0870997103 นางสาวนุชนาถ ปานน่วม 0810362488
25 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 นายสุภมิตร ดวงสุดา 0876774806 นางสาวสุนิศา ฉายชูวงษ์ 0650539644
26 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท นายสมคเน ผึ้งย้อย 0811469099 นายยุทธกร ไชยสิงห์ 0875153391 นางสาวภิรมย์ภรณ์ หงษ์ทอง 0628071881 นางสาวอภิญญา อยู่โต 0821682975 นางสาวนพรัตน์ ก๋งพญา 0866198895
27 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม นายอนุชา ศรีเดช 0967341809 นางสาวแสงเดือน ทาเอื้อ 0645168659
28 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท นางสาววรินทร์ทิพย์ ดีสมบูรณ์ 0956276791 นางรัชดา ธัญญเจริญ 0843374866
29 กลาง สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี นายณัฐพัชร์ เผือดผุด 0637176423
30 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นายวิษณุ ทองมา 0835916465 นิพนธ์ ศรีเอี้ยง 0837885737
31 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก นายสุนทร สีบูจันดี 0868099919 นางสาวกาญจนา โนนคล้อ 0963844607 นางสาวอุมาภรณ์ สุขสวัสดิ์ 0928364485
32 กลาง สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นายวิทวัส เหล่านายอ 0810509985 ชุติมา ชมสกุล 0635163138 นางสาวชุรีภรณ์ คลังทรัพย์ 0934566546
33 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นางนิลวรรณ ชูก้อนทอง 0944591592 นายรชต ชูก้อนทอง 0936155929 นางสาวธิดาพร ภารเอน 0970987864
34 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี นายอนุศักดิ์ เที่ยงธรรม 0802647119 นายสามารถ เกิดพรธรรม 0897427440 นางชนิภรณ์ แก้วแสง 0809878260
35 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี นายนเรศ สว่างจันทร์ 0891223716 นายกิตติศักดิ์ ไชยนา 0947830712 จินตนา รอดเจริญ 0926398006 นางภาวนา สุดา 0995929419 นางจำรูญ ปิ่นวิเศษ 0910197542
36 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ นางปุญจิรา หมอทรัพย์ 0920927695 นางสาวมาลีรัตน์ สุขเอิบ 0613254588
37 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ว่าที่ร้อยโทวินัย ม่วงเทพรส 0641499178 นางสาววิชชุดา ผลอินทร์หอม 0901427799
38 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง นางสาวปรัชญาวดี ปทุมราษฎร์ 0881207990 นางสาวอรธีรา คุ้มครอง 0822044479
39 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นายศุภชัย ยะภูมินทร์ 0890351525 นางสาววริศราภรณ์ กฤษณเศรณีย์ 0911150250 นางสาวกนิษฐา เทียนศิริ 0915263618
40 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นายสุจิน ช่วยหล้า 0916148214 ปราณี สนธิ 0898741049 นางสาวฐาปณีย์ ตั้งเจริญกิจสกุล 0965199536
41 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 นายสุคนธ์ อุปนิสสัยพล 0877597119 มานพ พุทธา 0957038884 นางสาวสุนันทา เสลานนท์ 0926742203
42 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม นายอนุชิต แสวงกิจ 0815726799 วริศรา โพธิ์งาม 0871009104
43 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี นายยอดไผ่ ประภากมล 0897911986 นายชยุตม์ ดิษยเกษม 0659629652
44 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นายชัยวัฒน์ ชื่นฉ่ำ 0646786050 นายภาคภูมิ จงใจรักษ์ 0822505974 ว่าที่ร้อยตรีหญิง มณธิดา พรหมเกตุ 0980199171
45 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี นางสาวนารีรัตน์ พันธ์วงศ์ 0960251250 นางสาวมาศนภา บรรเทาทุกข์ 0867090354 นางปรียาภรณ์ เหมพันธ์ 0812509460
46 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว นายประศิลป เอมใจ 0874960666 กมลชนก ยิ่งยวด 0659551938
47 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ นายอดิศร ตาลาน 0636783406 นางสาวรัตติกาล สีเหลือง 0656708951
48 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี นายรัชศักดิ์ สระทองอ่อน 0836150582 นางสาวศุภรัตน์ สามสี 0900181781 นางสาวชรินรัตน์ เทวี 0925295632
49 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี นางสาวกชกร สนธิกุล 0886056758 นายสิงหา มารยาท 0622858923
50 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส นายพิพัฒน์ ช่อมะลิ 0958475126 นิตยา ล้อมวงษ์ 0922743004
51 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นายเสถียร สุริวงษ์ 0841063622 ปนัดดา นักจะเข้ 0941868409
52 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นางสาวสุมาวดี จันทร์เพ็ญ 0843181805 นางสาวจุฑามาศ นันทนมณีกุล 0838362210
53 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี นางศิริพันธ์ แสงมณี 0881190789 นางสาวฐิรวดี โพธิ์บัว 0818549449
54 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง นายปิยวิทย์ สุทธิวงศ์ 0804299478 นายพาคินทร์ ประเสริฐเจริญอาชา 0949996656
55 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นายอนุรักษ์ ไทยสนธิ 0818564838 นางสาวรวิวรรณ ประทุมมาศ 0970098970
56 กลาง นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นางอริญชยา ศิริโยธา 0804426041 นางสาวธนวรรณ ไหมอ่อน 0988959294 นางสาวภาณุมาส ชัยวรกุล 0858267940
57 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) นางสาวนันท์นภัส เก่งกล้า 0860731369 นางสาวทิพวรรณ มีถาวร 0852444382
58 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล นายสราวุธ ปานดำ 0874668024 นางสาวเบญจวรรณ กองชิด 0878134677
59 กลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นายดำรงค์ พลเสน 0957867171 นางสาวลัญจิตา ศรีสดสุข 0989218559 นางสาวกุสุมา สิบแม่แต่ 0851949171 นายธรรมนูญ ล้ำเลิศ 0874117141
60 กลาง นครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวจิรภิญญา ศิลปศาสตร์พิริยะ 0623244116 นางสาวอัญมณี ปิดงาม 0983760406
61 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม นางสาวฐิติมา ทองเพชร 0827346188 นายภานุพงศ์ ลิมปนะวงศานนท์ 0824835957 นางสาวนิตยา วิรุฬบุตร 0880198749 นางสาวอิศราภรณ์ แก้วพวง 0644544135
62 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร นายธีรรัช จันทรขจร 0876900655 นางสาวกรกนก พรพิสุทธิ์ 0810111438 นางสาวสุวารี หาญตระกูล 0822244658
63 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว นายนเรน รัตนพิทักษ์ 0892567436 นางสาวปาริฉัตร์ กนกศักดิ์ 0944799754
64 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร นายภัทราวุธ คงเพ็ชร์ 0834462554 นางสาวฐิตาภา ล้ำวารีกุล 0890559424
65 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม นายพิรุณ ก้อนทอง 0614042455
66 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นาย อภิวัฒน์ วงค์แป้น 0835940142 นางวันทนา พึ่งบุญ 0823553622 นายนิระพันธ์ กาฬภักดี 0943539699
67 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา นางสาวนิพาพร สุขนารถ 0929350342 นางสาวสุชาดา ไทยประสานทรัพย์ 0842511683
68 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด นายชินกร ศิริบูรณ์ 0927494675 นางสาวธัญสินี แจ้งศิริกุล 0839166554
69 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางปภารัช ยืนยง 0835450944 นางสาวสุภานัน คำอุด 0633488616 นางสาวกัณฐมณี วรบุญมีประเสริฐ 0900211519
70 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย นายธราดล สุดคง 0865002878 นายวงกต ชื่นชม 0843268673
71 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 นางสาวอัญชญา คนสูงดี 0970143143 นางสาวชลธิชา เจดีย์หัก 0933627441
72 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี นายประกิต อิ่มสมบูรณ์ 0891687792 นางสาวสิรภัทร ศรีครุฑย์ 0956140448
73 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี นายปริญญา พันธ์ชัย 0821085470 นางสาววันธิภา รอดอ้น 0858301881
74 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นายทวีเกียรติ์ ชูศรี 0935838324 นางสาวภาวิณี พูลเกษม 0907926779
75 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายอาทิตย์ ศุภมงคลสถาพร 0979259311 นางสาวจุฑามาศ ซุ่นฮั้ว 0809936416 นายนิมิตร ศรียาภัย 0981689899
76 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นายอุดม หิรัญพันธุ์ 0840195977 นางสาววรรณวิมล สุระ 0887582503
77 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ นายเชาวลิต ปิงไฝ 0917756343 นางสาวณัฐฌา จวงจอง 0924674529 ณรงศักดิ์ พฤษาสวย 0844137199 นางสาวโชติกา กล่าวสูงเนิน 0909926952 นายวีรศักดิ์ วงษ์แหวน 0867551471
78 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี นายนภดล ชัยนราทิพย์พร 0863669079 นางนันท์นภัส กลิ่นชื่น 0936468943
79 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นางสาวกาญจนา มุงเมือง 0916375020 นางสาวทยิดา อินต๊ะยศ 0965710516 พงศกร ลาปวงคำ 0903272043
80 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง นางสาวนฤมล สันสอน 0834524619
81 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวไผ่สีทอง หินสวน 0805039904 นายนิรัตติพงษ์ อยู่ต่อ 0979186333
82 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นายวัชรพงศ์ ฝั้นพยอม 0810202008 นางสาวอทิตยา ปินตาดง 0987586062
83 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ นางสาวกันณพัทธ ภูแข่งหมอก 0650014368 นายนัธทวัฒน์ ชาคริตนิรันดร์ 0918562575 นายพัชรพงศ์ ศรีวิชัย 0622453994 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรางค์วลัย กองระบาง 0931616685
84 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายนาวี ศรีอ้าย 0819613325 นายฐาปนันท์ ปัญญามี 0640431092 นางสาวจริยา มั่นเกษวิทย์ 0810392125 มนัสนันท์ ธิติพฤทธิ์ 0864518772 นายกฤษณะ มีสุข 0894341918
85 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี นายสุประกิจ สุริยะ 0840473403 นางสาวกรรณิการ์ อินต๊ะวิกุล 0864397530
86 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ นายสุรชาติ รัตนะ 0821909540
87 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายทองพูน คุณเลิศเกษม 0848945929 นายสมรถษ์ อินจันทร์ 0947079856
88 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง นายสุทธิพงศ์ ขัดเรือน 0844876929 นางสาวฐิติพร ต๊ะดอก 0882508966
89 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายอธิวัฒน์ อุประกุล 0623561699 นางกฤตยาณี ใจมา 0857110526 นายนคร พรหมจักร์ 0903182895
90 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง นายธนดล ก้างคำมา 0955872432 นางสาวสุรีย์รัตน์ พรหมเมืองยอง 0947090269
91 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นายสินอมร แก้วเหลี่ยม 0819712365
92 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง นายกวิน สมรัตน์ 0800182097 นางสาวอังคณา หลวงเมือง 0846169632
93 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน นายณัฐวรรษ ปันฟอง 0646973347 นายอนันต์ วงศ์จันต๊ะ 0864318188 วรางคณา วันนำ 0931477341
94 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวอัยยกรณ์ พันธุ์จินา 0895564417 นางสาวอัญญารัตน์ มณฑา 0924249095 นางสายรุ้ง ทวีกิตติกร 0862079501 นายจิรวัฒน์ วงกา 0903207500 นางสาวกิติยา ศรีจันทร์ 0933030138
95 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายรัตนพงษ์ แผ่นคำ 0642807337 นางสาวพนิดา ภู่สำอางค์ 0622631849 นายวีระวัฒน์ จันละ 0617973777
96 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นายชาตรี หล้าสมศรี 0871808520 นายทวีพงษ์ พงษ์สุริยะ 0800862839 นางสาวสุดารัตน์ เสียงดัง 0990057558 นายทวีพงษ์ พงษ์สุริยะ 0638408389
97 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ว่าที่ร้อยตรี อรรถพร ไพทีระกุล 0823971943 ว่าที่ร้อยตรีศักรินทร์ ดีเบอะ 0645659925 นายวัฒนพงษ์ ขันคำหมุด 0644978052 นายมนต์รัก มาลา 0823545242 นายภาสกร ธรรมลังกา 0830500593
98 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายดนัย สุกกล่ำ 0808409763 นางสาวจงกล เพชรนา 0944544516
99 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ นางสาวศันสนีย์ แพ่งพนม 0885784668 นางสาวกัญญาภรณ์ บุตรดา 0903297172
100 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย นางภิญญารัตน์ เกตุอินทร์ 0845941413 นางสาวเสาวลักษณ์ นาคแสวง 0892697518
101 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวชญานิศ ปวงกาวี 0658603568 นางสาวสุพรรษา ปันปา 0935314298
102 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ นายณรงค์ศักดิ์ สุยะลังกา 0856226354 นางสาวสุนิสา ชัยมงคล 0987501039
103 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง นายอาทิตย์ วิหก 0826400981 นายอรรถพล วินทะไชย 0988752444
104 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายมงคล อินทรประดิษฐ 0850838206 นางสาวปรียานุช กวาวสิบสอง 0873557238
105 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง นายพัทธ์สิน สถิตย์เดชาวัชร์ 0989151491 นางสาวศิริวรรณ สรรกุล 0624478515
106 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ นางสุวรรณพร ธรรมใจกูล 0815662565 นางสาวมนชยา จิณะเสน 0854565434
107 เหนือ แพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวพัชรดา พงศ์พัฒนาวุฒิ 0616295987 นางสาวสุพรรณี เวียงยา 0875777340 นางสาวรินท์ลภัส ปัญญาพฤกษ์ 0949714471 นางสาวอมรรัตน์ ธนะวงค์ 0903249149
108 เหนือ แพร่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ นายภาคภูมิ หนองแส 0899555747 นางสาวสินีนาฏ มูลทุ่ง 0624262596
109 เหนือ น่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์ 0894247352 นายชลิต จิตอารี 0812978948
110 เหนือ น่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นายเอกวุฒิ คำสุวรรณ 0815202812 นางสาวดาริน แก้วตา 0882561121 นายสมศักดิ์ กุลสุรินทร์ 0613674478
111 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายชวลิต ขวัญสง่า 0802459897 นางสาวศิริกัญญา ศิริมาตย์ 0856520667
112 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว นายนิวัฒน์ วรรณสมพร 0813661636 นางสาว กุลณัฐ ชนาภิมุข 0934451548
113 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นางอัมพาพันธ์ เงินเย็น 0954646269 นายทรงกลด ปัญญาใจ 0828887254 นายจิตรติพงษ์ ชัยสิทธิ 0630518910 นายอภิชาติ กันชนะ 0847115779
114 เหนือ พะเยา วิทยาลัยการอาชีพปง นายกิตติสัณห์ ญาณะ 0829862493 นางสาวสุทธิดา ไชยสถาน 0907590146
115 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา นางสาวพิชญ์สินี เชียงแรง 0947404869 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาวงศ์ 0929162416
116 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นายชาญณรงค์ แข็งแรง 0930436869 นางสาวพฤศจิกา เทพา 0938233500
117 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายธงชัย ปัญญาวงศ์ 0871767057 นางอรนุช ชุ่มวงค์ 0802342091
118 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า นายปรพล คลอนศรี 0897596145
119 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวปนัดดา พึ่งศิลป์ 0813867740 นางสาวพัชราภรณ์ ดอนเลย 0926674730
120 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นายยุทธศักดิ์ สุขกาย 0857141926 นางรัชนีกุล วงศ์ษา 0869201095 นายอนุสรณ์ ยะถา 0640562747 นายกิตติพร สินนุรักษ์กูล 0856225746
121 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง นาย สุรชาติ นิ่มสุวรรณ 0870066321 นาย พงษ์ศิริ โฉมยา 0623026101
122 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นายอัมรินทร์ ต๊ะวิโล 0925361474 วีระพงษ์ วงค์เจริญ 0835691152 นางณฐอร ทิพเนตร์ 0918580851
123 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย นายณัฐวัฒน์ ชัยยืน 0882550442 นางสาวชวันรัตน์ มีคล้าย 0892872213
124 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นางสาวส่องศรี มาเยอะ 0840972576 นายนิชนันท์ แซ่ว่าง 0988418229
125 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายสรรเพชญ สุขรัตน์ 0979412212 นางสาวสมสวาท เกิดศรีพันธุ์ 0823202519 นายศุภโชค นันทะชาติ 0967903221 นายธวัชชัย ดวงสุภา 0801264737 นายเมธาวิน เครืออินตา 0979541335
126 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ว่าที่ร้อยตรีฐานทัพ ปินตาสม 0806716237 นางสาวอังคณา สาริกานนท์ 0650081418
127 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน นางสาวฐปกร บุญมาลา 0801265533 นายสุทธิพันธ์ สุทธิแสน 0899509393 นางสาวศิริลักษณ์ โกฏิฉกรรจ์ 0843709029
128 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ นางสาวศรัณภัสร์ พุฒิมโนสิทธิ์ 0987540993
129 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย นายสุทัศน์ โพดาราม 0621399749 นางสาวนริศรา วิชาพร 0948303547
130 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นางสาวดลยา ตราเงิน 0945391254 นางสาวจารุวรรณ เรืองเจริญ 0979849212 ศุภกิตติ์ ดีบวใหญ่ 0967784593 นายณัฐพล พิลึก 0875420221 นางสาวอิสสราพร สว่างจิต 0640084087
131 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางสาวภควัลย์ มหาวัน 0614147945 นางภิญญามาศ สันติพงศ์รัตนา 0981939156 นางสาววริศา ชดตะขบ 0946140044
132 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ นายทศพร วะจี้ 0855994298 นายพิชิตชัย แกรวงษ์ 0956386931 นางสาว ปรางโท้ 0817271144
133 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า ว่าที่ร้อยตรีทศพร มือขุนทด 0659598388 นายสหพล เกตแค 0834887531
134 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายวัชรัศนิ์ ไชยศาสตร์ 0825242935 นางสาวธัญญารัตน์ แสงอรุณ 0623089655
135 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ว่าที่ร้อยตรีไพศาล สินธุ์พูล 0809479445 นายกวิน เพิ่มทวี 0932232218
136 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นายดำรงศักดิ์ เท่าซุง 0840053163 นางสาวปฐมาภรณ์ เทียมจันทร์ 0825942226 สิบเอกพงษ์นพนนท์ พิมพ์มะ 0926654523
137 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี นางสาวกมลวรรณ จันทร์แก้ว 0800963075 นายสุริยา บุญอาจ 0655569009
138 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นายปัญจรุจน์ วรรณอรุณศิลป์ 0946453007
139 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร นายวัชรพงษ์ ชื่นตา 0918564054 นางสาวปวีณา เพียรกสิกรรณ์ 0914999366
140 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี นายธวัชชัย คชาธาร 0816887887 นางศิริพร ประทุมเขตต์ 0973192843
141 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นางมัทนา จีบกล่ำ 0641849855 นางสาวกรัณฑ์ทิพย์ ประจิต 0929195653
142 เหนือ ตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นางสาวอมรรักษ์ ติง 0806730861 นายประสาร สังวาลเพชร 0631179917
143 เหนือ ตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นายวีรภัทร ชัยศิริ 0869297979 นายมนัส ป้องอัฐ 0836301929
144 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก นายวุฒิชัย ใจมูล 0838768567 นางสาวธัญญรัตน์ ใจสอน 0938238894
145 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นายพีระศักดิ์ สีเดือน 0957051636 นางสาวรัชสุดา พัฒนาไชยกุล 0946230849
146 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวศุภกานต์ ดิดขำ 0902406155 นางสาวสุพัตรา สอนน้อย 0816889104
147 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย นายสุชาติ ราชบุรี 0854622714 นางสาวนิภา สีหา 0873120548
148 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย นางสาวทิพยาดา ธีรฐานกิจ 0629294662 นางสาวประสิตา จำปาทอง 0852547826
149 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายสมคิด กิติวงศ์ 0911996539 นางสาววรรณวิภา สุทธิชาติ 0899582003
150 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย นายสุเมธ กิ่งแก้ว 0652496529 นางสาวสมหมาย เรืองนวล 0881479579
151 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง นายสุธี เกตหลำ 0833001502 นางพรทิพย์ เชียงจันทร์ 0846196683 นางสาววรัญญา นักรบ 0863347574
152 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นายวิทยา เงินโน 0899554441 นายณัฐพงษ์ ทรงเจริญวงค์ 0636549032
153 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายวีระพัฒน์ เฉลยพจน์ 0831619279 นางสาวภัทรภร ศรีพุทธพร 0992944739 นายธนวัฒน์ เนียมเปี่ยม 0980482999
154 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวธันยพร สุรินทร์คำ 0817659306 นางสาวภารดี รวมวงค์ 0802419949
155 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก นายณัฏฐ์ดนัย กฤตยวงศ์ 0898336883 นางสาวสุดารัตน์ ยอดคำปา 0641815159
156 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว นางสาววรางคณา สางชัยภูมิ 0969988452 นางสาวจินตนา เอี่ยมสี 0643564061 นางสาวณัฐธิดา คุณากรกิจ 0969970516
157 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นางสาวปนัดดา มากเมือง 0931322648 นางสาวจุทรามาศ แดงบ้านใหม่ 0896350200
158 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร นายอิสรพงษ์ ไข่แก้ว 0918419365 นางสาวเมทิณี เพ็ชรคง 0802651532 นายสาธิต แก้วมั่น 0939532581 ชนัษฎา การเที่ยง 0658926981
159 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นายธีรพงษ์ ท่าสะอาด 0877358536 สุปรีญา อินทรทัศน์ 0824082650 นายสิทธิ กุลบุตร 0873189752
160 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
161 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ นายศักดิ์โสธร ประดับศรี 0982638066 นายนพรัตน์ ทองเฟื่อง 0885841557
162 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน นางสาววลี ศรีเบญจมาศ 0629355593 นางสาวมินตรา พาวะดี -
163 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายประทีป ราชบุรี 0614124067 นางสาวอรุโณทัย สารเถื่อนแก้ว 0642345546
164 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายนิพนต์ พรมหมื่น 0952371470 นางรุ้งเพชร ทาบุตตะ 0815905216 นายโสภณ เทียงอวน 0935788019
165 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นายทักษิณ โสมณะวัตร 0829259394 นางสาวอรอุมา จอดนอก 0629753179
166 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นางสาวเมษิณี ใสจูง 0883300796 นางสาววนิดา ทรสูงเนิน 0626204371
167 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา นางพรพิมล โตเจริญ 0872478597 นางสาวอรทัย ฉายวัฒนากุล 0944915664
168 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นางสาวรัตนา โจมกลาง 0931351270 นางสาวสุภารัตน์ สุขสุทธิ์ 0931320255
169 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี นายภราดา สิงห์มหาไชย 0876969199 นางสาวพรรณธพร สิทธิวงศ์ 0922555636
170 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง นางสาวอรทัย ผุยราช 0845354629 นายเสริมสุข ลอยขุนทด 0958973058 นางสาวรัตน์ กันอำพล 0623390062
171 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ ว่าที่ร้อยตรีดำรงค์ ศรีคุณ 0817901944 นางสาวผริตา ปรางค์ชัยภูมิ 0620455776
172 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นางสาวอาภร อินทร์ปัญญา 0981044266 นางศรีอัมพร หิรัญพิศ 0839764935
173 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย นายณัฎฐ์วัฒน์ บุญรัมย์ 0924423049 นางสาวบุญเรือน ทองไชย 0908326885
174 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช นายปัฐพงษ์ สาปั่น 0858596801 นางสาวอิสรียาภรณ์ พระเดชพงษ์ 0951911495
175 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา นางสมพร ไชยนาพงษ์ 0834644678 นางนภาพร สนธิการณ์ 0862614533
176 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นายอนุชา คำนนอินทร์ 0843917505 นายวรากร ชุดขุนทด 0852099951
177 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นายชญาธร งามบ้านผือ 0898447353 นางณัฐวรา พิมพ์งาม 0933796054 นางสาวปาลิดา โคตรพัฒน์ 0621825836
178 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง นายพีระ มาศงามเมือง 0847993313 นายพลวัต นามมนตรี 0982199211
179 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นางสาวพิชญ์นาฏ พานิชเพิ่มพงษ์ 0815475315 นายพิสิฐ พางาม 0823661386
180 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ นายธนสินต์ โคตรเสนา 0900421984
181 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ นายบุญดี สีน้ำคำ 0892830358 นางสาววาริณี จิตรลม 0981874969
182 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง นายสุขสันต์ สมบูรณ์รัตน์ 0928688634 นางสาวสุธีรกาญจน์ คำพึ่งพร 0927818150 นางสาวพอรินทร์ ขุมทองศรีโรจน์ 0972431557
183 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย นายสุรกิตต์ ไทยแท้ 0801917247 นางสาวสิริกัลยา สีแดงชาติ 0822830139
184 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ นางสาวกุลภรณ์ กุณรักษ์ 0954982429 นางสาวนวพร สืบขำเพชร 0804652322
185 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก นายสุขิตกุล นามลัย 0615479764
186 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง นายเอกชัย ไขคำ 0883343046 พนิดา โพธิ์ขาว 0900439491
187 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางนภาพร วงค์นาค 0660539598 นางสาวสุชัญญา อยู่ยืน 0925264555
188 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นางสาววาสนา วงศ์จำปา 0857636009 0641076600 นางสาวกานต์ธิดา บุญครอง 0855463376
189 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี นายจินดา มณีศรี 0650492895 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐพร โพธิ์งาม 0930672993
190 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายกิตติภพ ไกรเพชร 0819529983 นางสาววนิสรณ์ สนสี 0933295123
191 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นายกฤษณะ วงมณี 0895042980 นางนันท์มนัส ทรัพย์มาก 0944522923
192 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ นายบุญชิต รังทอง 0899471660 นางสุนิสา สมานสุข 0863949069
193 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นายสุทัศน์ ไหมพรม 0945422335 นางสาวกัญญพัชร มีพันธ์ 0644451095
194 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นายประยูร บุญคืน 0870006224 รวีพร ก้านเพชร 0902720915
195 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นายไพฑูรย์ พ่อค้า 0945415978 นางสาวภคมน ศรีนวล 0647973172
196 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประดิษฐ์ สมจันทร์ 0821204997 นางนพวรรณ สาธุการ 0946494752 นางสาวกาญจนา ตอนศรี 0647957799
197 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ นายสามลทัศ อินธิเดช 0870317936 นางสาวพวงเพชร จันสนิท 0958638006 นายณัฐพล ทองจันทร์ 0918326166
198 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ นางสาวภาณุมาศ อาจหาญ 0803535269 นางสาวอนงค์สิริ เตรียมพิทักษ์ 0876550802
199 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นายอโนทัย กลมพันธ์ 0821545827 นางสาวศศิธร อ่อนโส 0933467290 นิศารัตน์ คำผุย 0943546691 นางสาวสุติมา ลือล้ำ 0614587273
200 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ นายตรัยรัตน์ นามวงศ์ 0636326626 นางสาวยุภาพร ระงับภัย 0628592440
201 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ นายสุภชัย สุทธิสัย 0933289944 นายวชิรวิทย์ รัตนศิริโยธิน 0853112011
202 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล อรปรียา สรรพมุข 0823818886 นางสาวพีรยา สายสมคุณ 0820459816
203 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ นายศราวุธ แข่งขัน 0850280945 นางสาวศุภลักษณ์ คำตุ้ม 0627034248 นางสาวศิริพร มั่งสันเียะ 0997156525
204 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายสุขสันต์ เคนสิน 0908547784 นางสาวโฉมยงค์ ทวีพัฒน์ 0956106098
205 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายพุทธิวัฒน์ ตามบุญ 0954632734 นายธารารัตน์ ยอดแก้ว 0842840919
206 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นายสหรัฐ ไชยสัจ 0845022715 นางสาวธัญญลักษณ์ สาลาเลิศ 0958874078
207 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ว่าที่ร.ต.วิรัตน์ สว่างศักดิ์ 0653325649 นางสาวกัญทิมา วิสาท 0638949795 นางสาวสุทธิดา จันทะวัติ 0619235274 นางสาวนิภาพร ถนอมพันธ์ 0648754959
208 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายอุทัย บุญเสนอ 0815493655 นางสาว ขวัญฤดี มีชัย 0956805116
209 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายทรงศักดื์ สัตนาโค 0854949329 นายนันทวัฒน์ ไชยผา 0933563946 นางสาวมนทิรา คำเสน 0943951414
210 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายทศพล ทองผุด 0627476254 นางสาววิชญาดา เสาสิน 0946594626
211 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี นางรจนา ป้อมแดง 0994965517
212 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นายธีระพงษ์ หาระวงค์ 0630355053 นายพิชชานันท์ พวงน้อย 0960069972 นางสาวนัฐมนต์ ทีฆายุพรรค 0973349525 นางสาวอัจฉรา ทองจันทร์ 0935566847 นวรัตน์ ดอนสามารถ 0649058138
213 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นางสาวจุฬาลักษณ์ สะตะ 0996156493 นางสาวณัฐธิดา สุดาพรม 0876508313
214 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร นายพอใจ ฤกษ์ใหญ่ 0816602300 นางสาวอริสา บุญลิลา 0883579608
215 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายนิพนธ์ สุวรรณเพชร 0632651935 นางสาวจิณณ์ธารา พิจารณ์ 0928369691 นางสาววรัญญาภรณ์ อ่อนคำ 0819776425
216 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นางสาวกัญฐณา เชื้อเมือง 0959121499 นางสาวน้ำฝน นอกสระ 0986240094
217 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ นายพงศ์พณิช เกื้อทอง 0956058157 นายนนทนันท์ สุขจำนงค์ 0968482534 นางสาวกรองทอง คงจันทร์ 0929861383 นางสาวธัญจิรา อยู่ดี 0866732859 จารุวรรณ กำลังทรัพย์ 0830074566
218 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ นางสาวนิภาพร หมอกขุนทด 0900169456 นางสาววิสุดา ปิดสุวรรณ 0883492722
219 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นายรณชัย กลางเอก 0956120871 นางสาวปุณณารมย์ หนูทองอินทร์ 0630025069
220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ นายรุ่งโรจน์ พงษ์วิเศษ 0864612403 นางสาวศิวพร วิริยชัยฤกษ์ 0887050114
221 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน นายณรงค์ศักดิ์ ศรีชาติ 0644643766 นางสาวจันทร์จิรา มิมำพันธ์ 0996691744
222 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นางสาวกัญญณัช ปัญญาแก้ว 0985494246 นางสาววัลยา สรรพทรัพย์ 0656840781
223 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง นายรัฐพล ชุมแวงวาปี 0981040473
224 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู นายฉัตรชัย ไชยเดช 0812624724 นางสาววิสุดา หาระคุณโน 0984531986
225 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น นายวัชรดล เอนอ่อน 0862421228
226 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง นายนภัทร เพ็ชรศรีกุล 0807952996 นางสาวปาลิตา พิมพ์จำปา 0644560060 นางสาวนฤมล คนกล้า 0644095626
227 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นายธนานุวัช ถาวิเศษ 0817918099 นางสาวภิรัญญา รูปสูง 0800072806
228 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ นายปองภพ จำปาวัน 0636639912 นายไกรสร ผิวขม 0868644370
229 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น นายจักราวิทย์ นาสมใจ 0887561911 นางสาวกุสุมา บุญแสนสืบ 0955679388
230 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง นางสาวรัตติยา สนธิรักษ์ 0966644564 นางสาวภิญญาพัชญ์ เหลืองอุทัย 0945385528
231 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ นางสาวเหมวดี จีบแก้ว 0857522277 นาวสาวโชติกา ทองเรือง 0929794643
232 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นายสัญญา นุกูล 0856968152 นางสาวพัชราภรณ์ ชนยุทธ 0651151580
233 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน นายสุภิสิทธิ์ อุ่นอ่อน 0833324336 นางสาวพจมาศ ยวนหมื่น 0925204125 นายวัชระ ไชยษา 0918654230 นางณัฐธีรา นวลไธสง 0894517979 นางสาวบุหลัน อาสาสนา 0831436915
234 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นางสาวรวิษฎา พาพันธ์ 0879980167 นางพัชราภรณ์ จันทร์แก้ว 0660078855
235 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพพล นายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร 0803459460 นายชัยรัตน์ โตเจริญ 0801527648
236 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น นางสาวยุภาพร คำประชม 0631487793 นางสาวบุษบามินตรา พูลสุขโข 0839820370
237 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี นางสาววิไลวรรณ บุญธรรม 0803199829
238 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี นายกสิติ แก้วพาคำ 0844927688
239 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี นายประถม พรมสมบัติ 0857452832 นางสาวพลอยไพลิน สุขศรี 0652370755 นายโชคชัย สิมมา 0931357023
240 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี นายรณชัย ฆ้องก่ำ 0862293940 นางสาวศิริวรรณ วัจนสาร 0807644468
241 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ นายธีระวัฒน์ แคนสี 0831422754 นางสาวจงรักดี นันทะ 0933275351 นายสิปปภาส เกษรราช 0610131611
242 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นางรัตน์รวี ชัยพัฒน์เสรี 0614914926 นางสาวจุฑามาศ เทพสาร 0864154395 นางสาวสุพิชชา สุวรรณศรี 0647953522 นางสาวสุจิตรา ทองดี 0839419356 นางสาวภควดี ภูหอม 0809645479
243 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ บุญอุ้ม 0862303958 นางสาวปาจารีย์ หล้าคอม 0865797488
244 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน นายปรีชา กอวสิน 0826874720 นางสาวปัทฐมา นานอก 0910545549
245 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นายพัฒนชัย ปะกาเว 0998850091 นางสาวเบญจวรรณ กึกก้อง 0656012124
246 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย นางสาวสุภาภรณ์ วังคีรี 0883106997 นายธนวรรธน์ จันสด 0996321276 นางสาววิกานดา ศรีบุรินทร์ 0986593401
247 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง นายเทพเมธา ฮาดดา 0649938999 นายพิสิษฐ์ ศรีสมเขียว 0886940407
248 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยเทคนิคเลย นายประพันธ์ ยะคำป้อ 0899418667 นางสาววันเพ็ญ ทองเพ็ชร 0810580889 นายยงยุทธ คำเหลือง 0832823280
249 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย นายอภิชิต สิงห์สถิตย์ 0862237465 นายพิษณุ โพธิ์หล้า 0880390108
250 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ชิณกรศ์ ชมพิกุล 0935164535 อนุสรณ์ มีพัฒน์ 0845105699 นางสาวอรุณกมล จันทะคาม 0910610259
251 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทรมณี 0801846400 นางสาวฉัตรวารี รักษาสิทธิ์ 0636272605 นางสาวจุฑาทิพย์ บุญ-หลัง 0924964351
252 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย นายบุญญฤทธิ์ คำภูมี 0917751494 นางธนวรรณ พื้นชมภู 0857552986
253 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย นายอรรถชัย อรรถโยโค 0868565550 นายอภิชาติ ไชยสงคราม 0808961941
254 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นางเยาว์รัสมิ์ พาประโยชน์ 0973200380 นางสาววิลาสินี สุระเทวี 0813927194
255 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม นายสุริยกมล พลยะเรศ 0859249625 นายณรงค์ฤทธิ์ ภูใบบัง 0857795588
256 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นางสาวอินทิรา โยธาสุข 0860673587 นางสาวนันทนา ปะกิระเนย์ 0636610097
257 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นายนพดล เทียกพา 0812628390 นายสหพันธ์ ขานอัน 0958943112
258 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ว่าที่ร้อยตรีเสาร์ทอง แสนบุตร 0819997981 นางสาวเยาวเรศ พันโกฏิ 0833264273
259 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย นายอนุวัฒน์ มาตมุงคุณ 0619606024 นางสาวกิตติยาภรณ์ จำปาทิพย์ 0800114243
260 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร นายมงคล ศิริโสม 0622811599 นาย วชิราวุธ ลัดดา 0954250662
261 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด นายวิโรจน์ อรัญโชติ 0897123530 นางสาวธิดารัตน์ ดีไธสง 0986252619
262 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ นายอุทัย ลาภา 0872370393 นายปฏิภาณ บุญจวบ 0973019222
263 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด นายจิรัชพิสิษฐ์ พรมล้วน 0858639816 นางสาวณัทปภาภัค อามาตมนตรี 0924958222
264 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด นายสิงหนาถ โถทอง 0855913888 นางกนกวรรณ ภูมิดรชัย 0809242632
265 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง นายธีรพงศ์ สรภูมิ 0817395346 นางสาวนุชนาถ สุขกำเนิด 0647479705
266 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด นางสาวภคพร รัตนภักดี 0885808212 นางสาวอารยา สิทธิรมย์ 0914179395 นายนพพล อินศร 0919968266
267 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง นายธานินทร์ ศิริภักดิ์ 0918652369 นางวิไลลักษณ์ บุญศิริ 0630232213
268 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นายธัญยธรณ์ คำหงษา 0639563597 นายธนโรจน์ พลทา 0819206647
269 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง นายณรัช พิมทอง 0995245478 ดวงใจ อัยวรรณ์ 0929831653
270 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี นายวิษณุกรณ์ ทองฤทธิ์ 0646593225 นายศุภชัย วัฒโน 0813645650
271 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ นางสาวกมลทิพย์ บวรโมท 0885640838 นางสาวไอลดา ตันบุญคลี่ 0986508774
272 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง นายวุฒิไกร เอิบอุทัย 0966461449 นางสาววีณา ฝาชัยภูมิ 0918159410
273 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร นางชนิตดา ปราบพาล 0655494556 นางธนัชพร ไชยขันธุ์ 0961054756
274 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน นายอนุสิทธิ์ อารักษ์ศักดิ์ 0828870834 นางสาวจันทร์จิรา แสงจันทร์ 0610310648
275 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นายวีรศักดิ์ ชวนาพิทักษ์ 0933270833 นางสาวพนาลัย พิมมีลาย 0854523812
276 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม นางสาวกัญญาลภัส อินทรวิศิษฏ์ 0885625622 นางสาวอริศรา ช่างคำ 0812751517
277 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นางสาวดุษฎี ไตรสุ 0927769221 นางสาววนิดา ตาทอง 0838036434 นางสาววิจิตรา คำบัว 0831418776
278 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นายวิรัตน์ เกษแก้ว 0952248444 นายอติชาติ ไชยเชษฐ 064761783
279 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม นายพันธ์ศักดิ์ วงศ์คำ 0858528250 สิบเอกไชยวรรณ งันเกาะ 0848335861
280 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยการอาชีพนาแก นายชัยธวัฒน์ ศรีแสนวรกุล 0954892990 นางสาวลัดย์ดาวรรณ์ ผาใต้ 0640198680
281 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย นายสุพัฒน์ นามเหลา 0901138988 นางนวพรรณ จูมแพง 0650542392
282 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี นายอัครเดช พิมจันทร์ 0650206790 ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราวดี กาสิทธิ์ขวา 0960207214
283 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร นายปราโมท หล้าพิมพ์ 0918312831 นางสาววีรวัลย์ เมืองศรีสุข 0611376420 นางสาวกัญญาพัชร โสดา 0647314280
284 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล นายทรงฤทธิ์ สิทธิจันทร์ 0816151451 นายวุฒิพงษ์ โทอิ้ง 0862381537
285 ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคเซกา นายสุรศักดิ์ แพ่งศรีสาร 0987472721 นางสาวมะลิจันทร์ อุปทุม 0985868068
286 ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ นายทวีศักดิ์ อินทะมาตย์ 0828389843 นางกิจวรรณ มณีเนตร 0814788356
287 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นางสาวอาภัสรา สังขวาสี 0908977299 นางนรมน แสงน้อย 0813436274 นายณรงค์เดช ชัยเดชะ 0887567027
288 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นางสาวอมรรัตน์ พูลกำลัง 0941792929 นางสาวสิรินณา ชมชื่น 0624890668
289 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา นางสาวกันฑรัตน์ การิยา 0857110004 นางสาวปุณยตา ปานแก้ว 0842185880
290 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต นายเอกอนันต์ หวังนิเวศน์กุล 0818201829
291 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นางสาวกรณัฐ หูไว 0628395454 นางสาวตุลยา ตุลาธร 0614650854 นางสาวสรัญญา เสนะ 0813008387 ธนาภา เกาะแก้ว 0927826843
292 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง นายก้องภพ สิงหะ 0897786911
293 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร นางสาวสายใจ เหลากลม 0853156511 นางสาววราภรณ์ เทพแสง 0950251945
294 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
295 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ นางสาวธารารัตน์ อุทัยเก่า 0927953538
296 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
297 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นางสาวภาสิณีย์ ธีรเจริญวิทย์ 0941469893 นางสาวธิดารัตน์ บุญปก 0955322359
298 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา นายทิวากร เกื้อสม 0946688865 นายไวศิษฏ์ วิถีเจริญกุล 0874949248
299 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ว่าที่ร้อยตรีภูรินทร์ มากอารีย์ 0891411508 นางสาวเบญจรัตน์ ชื่นกลิ่นธูป 0958244578
300 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน นางนภาภรณ์ ฤทธิวัชร์ 0858841234 นางสาวพรพิมล สุภาภักดิ์ 0814916287
301 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี นางนฤมล ลครราช 0818372380 นายชาญชัย แสงโพธิ์ 0970248746 นายญาณวิทย์ ฉายาทัพ 0968971105
302 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก นางสาววาสนา นุดนาบี 0830743747 นางสาววิภาวรรณ ไชยสิทธิ์ 0953503486
303 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม นางสาวอาทิตยา เขียวมา 0874159792 นางสินีภากาญจน์ ว่องรัตนานุกูล 0924424915
304 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ นายกิติศักดิ์ สวนดอกไม้ 0818176965 นางสาวอำพรพรรณ เปรมอำพล 0923529095
305 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี นางสาววาสนา อีดหมาด 0918472356 นางสาววรออง วันระหา 0909295329
306 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ นางสาวพรรณพนัช วงษ์วัง 0876554554 นางสาวจุฑามาส คติธิติมา 0969891514
307 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง นางสาวน้ำทิพย์ เรืองกัลต์ 0987475745 นางสาวจิรวรรณ สีแตง 0904369173
308 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นายอาทิตย์ ลุมคำ 0932921417 นางสาวกนกพร น้อยทรง 0992865141 อภิชญา จูมเกตุ 0887738210 มนสิชา สีแก่นกูด 0619154451
309 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ นายธนากร ไวยศิลป์ 0876977626 นางสาวกรรณิกา รุ่งสมัย 0864949545
310 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นางสาวสิรินดา แสงกำพลี 0849232635 นายก้องภพ เดือนแจ่ม 0631369765
311 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ นางสาวดลฤดี เขียวเขว้า 0803134054 นางสาวยลดา ดีรัศมี 0924724938 นางสาวศรัญญา หอมละออ 0971533291
312 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นางสาวนุชนาถ คลังนุช 0818244782 นางสาวเพ็ญนภา เกิดมณี 0944216663
313 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นางสาวณิชชารีย์ สุทธิพงษ์วรโชติ 0652384858 นางสาววิชุดา นะราพูล 0947421065 นายณัฐวุฒิ บุญบรรดาล 0968975044
314 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี นางสาวผ่องสุภา ไทยหอม 0630321915 น.ส.ณฐพร ศรีสองเมือง 0642646588
315 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี นายสุทัศน์ แคน้อย 0803045212 นายกิเลณฑ์ ตีรโสภณ 0917892478 นายเขมชาติ สีสนิท 0812525147
316 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี นางสุภาวดี รังสะกินนิน 0909737004 นายสุธี ศรีสมบูรณ์ 0612914931
317 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี นายชนินทร ต่อพงศกร 0818846821 นางสาวเพ็ญศรี ศิริวงษ์ 0909587925
318 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) นายศิวัช จันทนวงษ์ 0903929126 นางฐิติมา สำรวย 0837548200
319 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ว่าที่ร้อยตรีศิฎฒิภัต ธรรมเกสร 0632064154 นางสาวพรนภา สังข์กรณ์ 0957894238 นางสาวพิชญ์ชนก อิ่มพิทักษ์ 0909944361 นายพีรณัฐ วิริยานันตะ 0827091152 นางปริญญารัตน์ แก้วยศ 0813645654
320 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคบางแสน นางสาวเจนจิรา พรมวงศ์ 0959150316 นางสาวปัณณ์ณัช รักบุญถิ่น 0863519353
321 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา นายอิสระพงศ์ มาพล 0634873535 นายสุวัฒนา ชิณพร 0808970238 นางสาวระพินนาถ จุลเสวก 0957630452
322 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม นายนัธทวัฒน์ นาดี 0888686669 นางสาวโสรยา บูเซ็น 0615920520
323 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี นางสาวภัควดี ต๊ะถิ่น 0893188110 นางสาวณพิชญา พัดไสว 0842297046 นายดุลย์รัตน์ ศรสุวรรณ 0634819407 นายปัญญาโชติ ศรีประเสริฐ 0922498682 นายจักรวัติ สอนแสง 0811600989
324 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย นางสลักจิตร สีขาว 0858095766
325 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด นาย พิทักษ์พงศ์ กุลภักดี 0889139293 นายฐาปนวัฒน์ ธงชัย 0927940993
326 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยการอาชีพแกลง นายเสนีย์ ทวีพัฒน์ 0972739029 นางสาวเกศรินทร์ พรมลี 0985157926
327 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง นายบรรเจิด แย้มกลิ่น 0864132421 นางวิวรรณ เกิดมณี 0954419822 นางวนาพร ไทยเจริญ 0829753555 นางสาวภัทราพร ชลเขตต์ 0626289495
328 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง นายศรัณย์ สง่าอินทร์ 0923946011 นางสาวฤทัยรัตน์ ด้วงมาก 0843989244
329 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี นายวิชชุพงศ์ เมืองสา 0859191552 นางสาวปนัดดา มณีฉาย 0615495362
330 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม นายบัญชา กองคำ 0861431924 นางสาวยุพิน บัวแก้ว 0952257293 นางสาวอภิญญา สกนธ์ 0895036455
331 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นายสมพล ผลมูล 0818618263 นางสาวภาพตะวัน พลอยประเสริฐ 0968545645 นายจงรักษ์ แซ่อึ้ง 0972542329
332 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นางสาวบุษกร พิชิตกุล 0636626595 นางสาวอรสา เจนจัดการ 0968395384
333 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยเทคนิคตราด นายชมภูศักดิ์ พนากอบกิจ 0899177374 นางอัจฉรา โอภาสพินิจ 0889341939
334 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ นายสราวุฒิ เที่ยงธรรม 0621582319 นางสาวนิตยา นิลพิทักษ์ 0953628681 นางสาวสกาวรัตน์ สิทธิบุศย์ 0841327407
335 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยสารพัดช่างตราด นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ 0867776780 นางสาวอุไร พรมหมอก 0618499970
336 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา นายภัทรพงศ์ สารักษ์ 0872568434 นางสาววนารี ดวงสุวรรณ 0821594881
337 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) นางสาวปริฉัตร์ เกิดสวัสดิ์ 0983855763 นางสาววารุณี เกตุประสาร 0924838113
338 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม นางสาวศิริลักษณ์ ไชยกิจ 0859266659 นางสาวพุทธทิดา ทิพยวัฒน์ 0953272947 นายกิติศักดฺิ์ วรสิทธิ์ 0931978652
339 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นางสาวพันภ์พัสสา รัตนรุ่งเรือง 0624495569 นายวีรยุทธ ทิชาชาติ 0917795326
340 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง นายอธิวัฒน์ บัวทอง 0831811727 นางสาวทักษพร กิตติวงศ์ธรรม 0615304554 นางสาวปวีณา กรุดกลับ 0897526346
341 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา นางสาวคีตา ทวันเวช 0935329520 นางสาวรพีพรรณ ชัยโย 0933654224 อาณกร ประนันวงศ์ 0996640655
342 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา นายวีระพงศ์ ตันตะราวงศา 0918799151 นางขวัญใจ มั่นถาวรวงศ์ 0870397599 นางสาวธัญญาวดี ศรีทอง 0909155800
343 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นายอาคม จันทร์ศิริ 0848677011 นายชัยพิชิต ชนิดกุล 0852740627
344 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี นายเด่นศักดิ์ อินตาคำ 0879420190 นางสาวจุฑามาศ ศรีนะพรม 0622869808 นางสาววรรณนิษา ผลาหาญ 0614503643 นายภคพล ทศรักษา 0996317243
345 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี นายธเนศพล คำบาง 0864168515 นางอัญญาภร ปะถานะ 0859074803
346 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน นายสมชาย นิติดำรงศักดิ์ 0847324366 นางสาวเนาวนิตย์ ใจสงฆ์ 0989245504
347 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นายวิรุฬห์ จันทร์จินดา 0632175357 นายปิยะ เรืองรองลักขณา 0858396549
348 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นายวิจิตร ขาวขำ 0856978493 นางสาวศรีสุดา พลสงคราม 0883510121
349 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นางพัชรินทร์ วิลัยโรจน์ 0876107556 นางสาวฐาณัชชา ร่มโพธิ์ 0809962903 นางสาวฉัตรแก้ว เพชรณสังกุล 0866446991
350 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สระแก้ว วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ว่าที่ร.ต.อภิรักษ์ แสงสว่าง 0954796998 นางสาวศิริรัตน์ เสืออ่ำ 0924634380
351 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สระแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว นายกิติพงษ์ ปันป่า 0641472887 นางสาวกนกพร โยธิน 0880871431
352 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สระแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว นายขจรเกียรติ รักษา 0892341133 นางสุพรรณา สุขสำราญ 0953898356 นายสันติ กำลังดี 0837058790 นางสาวกาญจนา เมธิโยธิน 0642354553
353 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช นายชนะสิน สังข์ด้วง 0876256965 นางสาวสมฤทัย บุตรศรี 0984083368 นางสาวสมฤทัย บุตรศรี 0984083368
354 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นายธวัชชัย แนมน้อย 0932498625 นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วประสิทธิ์ 0622818451 นางสาวณัฏฐ์กฤตา ชัยวรัชญ์พรกุล 0945040979 นายฉัตรรวี ชุมแก้ว 0927306045 พิชิตพล ทองเลี่ยมนาค 0985707970
355 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นางศศิพิมพ์ กองสุข 0844450062 นางสาวณัฐภัสสร แซ่ลั้ง 0633358006
356 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคสิชล นาย วิเชียร สกุลนุ้ย 0895863177 นางสาวสุดารัตน์ น้อยเต็ม 0950824478
357 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นางมีนา ทองอยู่ 0980153971 นางวรรณนิตยา ไชยฤกษ์ 0980103181
358 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ พรหมณะ 0835043324 นางสาวพิริยกร เสวีพงศ์ 0653788196
359 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี นายเอกชัย ศรีเจ้า 0824121172 นางสาวสุธารา ทองใบใหญ่ 0935025440
360 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช นายชาญวิทย์ พรหมเสน 0811929078 นางสาวรมย์ชลี รัตนพงศ์ 0841955120
361 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวจตุพร ตรีตรง 0815843816 นางสาวกัลยา บุปผากิจ 0936037087 นางจตุพร กิจผลิต 0851375324
362 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร นายสันติชัย สุวรรณฤทธิ์ 0628642824 นายจิรยุทธ คุระจอก 0927891782
363 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช นายวัชรินทร์ สิรพัฒนพิพัฒน์ 0631806651 นางธัญญารัตน์ ธานีรัตน์ 0922422586
364 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ นางสาวนภาพร ขุนชนะ 0652813468 นางสาวฝนทิพย์ ตำภู 0924692026 นายสราวุธ นากุดนอก 0821130959
365 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ นางปวีณา ลีลาประศาสน์ 0896497885 นางสาวสุธารัตน์ ชูช่วย 0935813160
366 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก นางสาวปรียานุช อ่าวลึกน้อย 0987341905 นางสาววาสนา แท่นดี 0623359138
367 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นางสาวพิฐชญาณ์ ขาวขำ 0819581196 นางสาวศิริวรรณ ถิ่นพันธ์ 0848428367
368 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม นายสมศักดิ์ ศรีวับ 0862812981 นางสาวจิราวรรณ เจียวก๊ก 0966343351
369 ใต้ พังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา นายธนเดช ขวัญจันทร์ 0945981959 นางสาวลักธพรรณ ศรีสุวรรณ 0805497195 นายชิตพล ประหยัดวงษ์ 0849992138
370 ใต้ พังงา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง นางสาวนันทพร เจียวก๊ก 0941978745 นางสาวกีรติ จุลแก้ว 0949212774
371 ใต้ พังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา นายสมโภชน์ นันทโย 0818923758 นางสาวปณัชญา ขันภักดี 0615641962
372 ใต้ พังงา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า นางสาวยิ่งลักษณ์ เลิศกมลานันท์ 0812335040 นายณัฐพล ดวงคำจันทร์ 0943526325
373 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต นางสาวพัชราพรรณ นิติกุล 0909650951 นางสาวนันทิกา แซ่ตัน 0954192556
374 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายวันชนะ แซ่สู้ 0972138989 นางสาวยาใจ โตจริง 0931309202 นายยงยุทธ์ สุขกาล 0810912849
375 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคถลาง นางสาวนลิณี สงวนนาม 0630796048 นางกันต์กนิษฐ์ เรืองรัตน์ 0950259441 นางสาวชนันชิดา หลงละเลิง 0950169619
376 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นายดำรงค์ ไชยตัน 0815978897 นางนรินทรัตน์ อภิไชยาวาทย์ 0646758490 นางสาวพัชราภรณ์ ปานแก้ว 0805341379
377 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี นาย โกศล โตนิติ 0817978514 นางสาวกัญญาภัทร พรหมน้อย 0947847369 นาย นรงฤทธิ์ เพ็ญจำรัส 0918452863
378 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพไชยา นายอรรถชัย ช่างเรือ 0935761952 นางสาวณัฐณิชา ร่าหมาน 0857828384
379 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นายภานุวัฒน์ แก้วพิชัย 0831749336 นางวาสนา จำปาบุญ 0937670669
380 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ นายสมชาย พรมกุล 0892896109 นางสาวยุพวรรณ พรหมราช 0801517029 นายสิทธิกร เมืองแมน 0617138422
381 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาววารินันทน์ องอาจ 0874267759 นางสาวจิตสุภา คำมี 0937608363
382 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย นางสาวเสาวลักษณ์ นาคเพชร 0810809794 นางสาวชรินรัตน์ อินทร์แก้ว 0624967657
383 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ว่าที่ร้อยตรีวิชิต พรหมอินทร์ 0862777499 นายรัชเวศ น้อยทรง 0616121884
384 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นายอดิศักดิ์ วิชัยดิษฐ 0812739810 นางสาวจีรวรรณ อินทร 0927938308
385 ใต้ ระนอง วิทยาลัยเทคนิคระนอง นายอภิสิทธิ์ ทองสนิท 0818955845 นางสาวหัทยา มีแก้วเจริญ 0844464172
386 ใต้ ระนอง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี นายทนงศักดิ์ บำรุงกิจ 0810449740 นางสาวสุกัญญา คงคาริการ 0630972913
387 ใต้ ระนอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง นายปราโมท หาญณรงค์ 0826919253 นางสาวจารุวิจิตร์ ช่วยแท่น 0986713740
388 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพชุมพร นายสิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์ 0876290544 นางสาวปิยะพร รัตนสุนทร 0835059646
389 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
390 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง 0822885514
391 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวเดือนฉาย ขวัญยุบล 0836348153 นางสาวอัญชลีพร จิตบรม 0887689771 นางสาววิมลฉวี วิเชียรรัตน์ 0920194840 นางสาวประภาพร ฤทธิมาศ 0801431278
392 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ นางสาวไพรเพชร สถิตย์สร 0935453935 นางสาวโสรนันท์ นพรัตน์ 0622414891
393 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน นายวีระพัฒน์ ขวัญราช 0631452245
394 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร นายพิศิษฐ์ เภาพันธ์ยงค์ 0639504625 นางสาวจริยา ทิพย์พิมล 0649140561
395 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี นางบรรฑิต เพชรสมทอง 0862905038 นางสาวอุบลรัตน์ จงใจดี 0962315696 นางสาวทัศนา ไชยทองสุข 0896551248
396 ใต้ สงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นางชลลดา ชลหิรัญ 0937785594 นางศิรินาถ อรุโณทัย 0937785586 นายฤทธิกร แสงศรีจันทร์ 0950909672 นายศราวุฒิ นาสิทธิ์ 0849990299 นายภรัณยู ภูมิศิริไพบูลย์ 0888291924
397 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายมานพ ภาคภูมิ 0895952418 นางสาวปวีณา มูเก็ม 0879691596 ชัชวิน กันภัย 0894656613 นางวราภรณ์ นิลอนันต์ 0890203067
398 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคสงขลา นายณกร แซ่หลี 0862727325 นางสาวรวิภา แดงนุ้ย 0950903598 นางสาวเหมวดี มีใหม่ 0646154665
399 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) นางรวิวรรณ จันทรัตน์ 0850770665 นายคนาวุฒิ แตงวิเชียร 0826644492
400 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ นายธิติพงษ์ ทิพรัตน์ 0993578735 นางสาวกนกวรรณ คงปาน 0935815740
401 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นายราเมศ ชูสิงห์ 0861480474
402 ใต้ สงขลา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นางยุพา จุทอง 0971345181 นางสาวจันทร์ทิมา ทองนอก 0635472565
403 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร นายสว่าง คงชนะ 0897338074 นางสาวนิสา แก้วงาม 0894630248
404 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ นายมณฑล ศรีรัตน์ 0840515768 นาย เดโชวัฒน์ ไชยสวัสดิ์ 0869611656
405 ใต้ สตูล วิทยาลัยการอาชีพละงู นายบัณฑิต หลังเศษ 0851001610 นางพัชราภรณ์ เกตุเงิน 0827343034 นายฐิติพงศ์ ทุมมาลี 0950176759 นางสาววรรณี ผอมเขียว 0848536076
406 ใต้ สตูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล นายจักรชัย ชีวจตุรภัทร 0849093411 นางสาวศศิวมล คชมุข 0849940703
407 ใต้ สตูล วิทยาลัยเทคนิคสตูล นายผาสุข ไชยสุรินทร์ 0843969280 นางสาวอรุษา จันทร์ตรี 0874655456
408 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพกันตัง นายพงศธร หนูเล็ก 0896599509 นางสาวศิราวรรณ หมาดหวา 0627520719
409 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด นายเกียรติพงษ์ หลงละเลิง 0872699140 นางวัชรินทร์ ประดิษฐ์ 0958459668
410 ใต้ ตรัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง นางเรวดี แสงแก้ว 0831805031 นายวิสุทธิ์ วิเศษพานิช 0917047408 นางพัชรี ขาวแสง 0990921584
411 ใต้ ตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง นายชยุต คงเมือง 0816779235 นางสาวนุชนารถ เพ็งสกุล 0816403482
412 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน นางสาวกรริกา สุวรรณ์ 0894757272 นางสาวศุรีรัตน์ เจริญฤทธิ์ 0848574203
413 ใต้ ตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง นางวริศา ทองนอก 0810891240 นางสาวจันทิมา ภักดีวานิช 0620180263 นายซัน เอ้งฉ้วน 0929257249
414 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง นางสาวบัณฐิญาภักดิ์ ุบุญเจริญ 0993149392 นายไพศาล ด้วงนุ้ย 0814216533
415 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
416 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว นายทวี แก้วแกมทอง 0842678597 นายเกียรติศักดิ์ เกตุชู 0845822557
417 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง นายปรัชญา กาญจนารัตน์ 0833979016
418 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน นายวิสา หนูคงไหม 0891986470 นางสาวรัชดาภรณ์ คำศรี 0828213598
419 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม นายสุพณ เสนใส 0867493430 นางสาวสธนธร เพชรทองบุญ 0993891045 นายสุคน ชูเลื่อน 0866908514
420 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายประภาส ตะหรี 0858855355 นางธนัชกัญ ชูเกลี้ยง 0805489183
421 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี นางมาเรียม เจะมะ 0954355225 นางสาวฮัลวาตี เจ๊ะมามะ 0630879159
422 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี นายรอสดี แวหะยี 0872909223 นางเพ็ญจันทร์ ผ่องอำไพ 0862951606
423 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี นายอายนนท์ อาร์เดลญ์ 0828263230
424 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี นายบอรอเฮง มาปะ 0902302002 นางสาววิไลพร ยีโกะ 0894621053 นางสาวลีนา หลง 0936513875
425 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นายอายุบ มะซง 0847488848 นางสาวโรสมาลีน ลาเฮศักดิ์สิทธิ์ 0919325881
426 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี นางสาวชาลิสา มณีรัตน์ 0897389706 นางสาวนูรกาลีตา อาหมัด 0612594502
427 ใต้ ยะลา วิทยาลัยเทคนิคยะลา นายไพศาล สุราแม 0898779973 นางนัฐธมล ก่ำสี 0829673429 นางนรีรัตน์ บุญมณี 0897375044 นางดวงกมล แก้วนก 0816093130 นายกัมพล โล่ห์เจริญสุขเกษม 0831915052
428 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา นายสถาพร จันทรคีรี 0863975529 นางสาวกรภัทร์ อรุณฤกษ์ 0850810574
429 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพรามัน นายมูฮัมหมัด มะหลี 0980136137 นายอิรพัน ลาเต๊ะ 0892914153
430 ใต้ ยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา นางสาวดีลา เถาะ 0872916126 นางสุวารีย์ ยังอภัย 0814694261
431 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพเบตง นายภัตชระวิทย์ ณุวงษ์ศรี 0848531076 นางสาวอัจฉรา เรียนรมย์ 0810986964 นายดาวุธ มะมิง 0833991117
432 ใต้ นราธิวาส วิทยาลัยเทคนิคบางนรา นายหัสนัย บินนิเลาะ 0820455501 นายธนพัฒน์ เพิงใหญ่ 0955529764 นางสาวชนิตา สามเสาร์ 0930288020 นายมูฮามัดอัสรี ยุโซะ 0937482512 นายตอเล็บ สะมะแอ 0848553276
433 ใต้ นราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก นายธีรพงศ์ โฉมอำไพ 0854546826 นางสาวนริศา เดชกุลรัมย์ 0615716563 นางสาวสุดารัตน์ พานิช 0948062890