รายงานข้อมูลผู้เรียนฝึกงาน ฝึกอาชีพแยกตามสถานศึกษา ภาคเรียน 1/2567

ข้อมูล ณ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 12:10:15 น.
ที่ ภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ฝึกงาน ฝึกอาชีพ รวม
1 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 123 233 356
2 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 31 63 94
3 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพเสนา 149 83 232
4 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 56 40 96
5 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 78 47 125
6 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 414 118 532
7 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร 9 34 43
8 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 840 208 1,048
9 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา - - -
10 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 525 65 590
11 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 159 33 192
12 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 65 84 149
13 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง - 90 90
14 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี - - -
15 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 108 68 176
16 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 201 77 278
17 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 22 25 47
18 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 20 3 23
19 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 167 113 280
20 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 1,220 314 1,534
21 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 91 77 168
22 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 235 19 254
23 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 107 64 171
24 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 471 97 568
25 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี - - -
26 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 34 - 34
27 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 544 20 564
28 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 105 78 183
29 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 167 180 347
30 กลาง สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 446 98 544
31 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 249 86 335
32 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 133 46 179
33 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 769 177 946
34 กลาง สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 22 - 22
35 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 436 148 584
36 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 706 212 918
37 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี - 67 67
38 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 145 36 181
39 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 168 51 219
40 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ - 125 125
41 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 34 5 39
42 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 139 12 151
43 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 113 214 327
44 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ - - -
45 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 462 53 515
46 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 50 98 148
47 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 313 38 351
48 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 147 83 230
49 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 275 112 387
50 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 321 152 473
51 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 201 76 277
52 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 209 103 312
53 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 617 45 662
54 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 56 32 88
55 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 159 81 240
56 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล - 182 182
57 กลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 196 112 308
58 กลาง นครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 16 - 16
59 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 296 169 465
60 กลาง นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 25 - 25
61 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 164 135 299
62 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 23 23 46
63 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 234 337 571
64 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 119 41 160
65 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม - 36 36
66 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 376 90 466
67 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 51 160 211
68 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 146 101 247
69 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 201 108 309
70 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี - 21 21
71 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 38 4 42
72 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 64 32 96
73 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 290 54 344
74 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 43 33 76
75 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 400 113 513
76 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 394 279 673
77 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 142 89 231
78 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 248 296 544
79 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 54 57 111
80 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 151 211 362
81 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 229 28 257
82 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 242 214 456
83 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี 69 113 182
84 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ - - -
85 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 249 290 539
86 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 20 30 50
87 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 273 124 397
88 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 60 28 88
89 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 16 - 16
90 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 75 59 134
91 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน 161 10 171
92 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 473 131 604
93 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 62 75 137
94 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 105 32 137
95 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 340 138 478
96 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง - - -
97 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 119 164 283
98 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 139 126 265
99 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 222 176 398
100 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 42 25 67
101 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 326 129 455
102 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 60 - 60
103 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 20 - 20
104 เหนือ แพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 220 134 354
105 เหนือ แพร่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 48 - 48
106 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง 91 78 169
107 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 219 234 453
108 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง 92 69 161
109 เหนือ น่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 73 59 132
110 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน 565 64 629
111 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว 229 80 309
112 เหนือ น่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 69 49 118
113 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 39 6 45
114 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 93 17 110
115 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 190 54 244
116 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 129 29 158
117 เหนือ พะเยา วิทยาลัยการอาชีพปง 11 71 82
118 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง 214 56 270
119 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย - 330 330
120 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 121 - 121
121 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 32 9 41
122 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 324 124 448
123 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 143 62 205
124 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 414 146 560
125 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 117 63 180
126 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน - 80 80
127 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง - 113 113
128 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 248 215 463
129 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 116 65 181
130 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 98 88 186
131 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า 162 42 204
132 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 681 150 831
133 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ - - -
134 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 179 129 308
135 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 158 - 158
136 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 314 84 398
137 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 116 58 174
138 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 90 29 119
139 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี 143 60 203
140 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 582 85 667
141 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 87 9 96
142 เหนือ ตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 73 59 132
143 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก 687 90 777
144 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 386 97 483
145 เหนือ ตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก - - -
146 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 141 45 186
147 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 391 79 470
148 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย - - -
149 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 112 122 234
150 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 280 64 344
151 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 160 18 178
152 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 131 41 172
153 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 119 62 181
154 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 195 40 235
155 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 128 103 231
156 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 711 57 768
157 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 333 120 453
158 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 555 208 763
159 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร - - -
160 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 173 18 191
161 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 1,041 100 1,141
162 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 79 39 118
163 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 216 137 353
164 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 181 - 181
165 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 140 126 266
166 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง 398 245 643
167 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 222 261 483
168 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 706 104 810
169 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 509 276 785
170 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 340 63 403
171 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 258 79 337
172 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 359 25 384
173 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 1,054 248 1,302
174 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 313 66 379
175 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 212 15 227
176 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 212 49 261
177 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 178 24 202
178 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 467 387 854
179 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย 131 75 206
180 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 949 153 1,102
181 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 341 233 574
182 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 208 199 407
183 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง 190 84 274
184 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 820 269 1,089
185 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ 136 24 160
186 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 176 54 230
187 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 267 139 406
188 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 669 513 1,182
189 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 327 227 554
190 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 143 30 173
191 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 371 196 567
192 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 203 197 400
193 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 428 222 650
194 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 475 80 555
195 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 314 308 622
196 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 299 - 299
197 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 456 80 536
198 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 130 95 225
199 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 30 43 73
200 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 416 341 757
201 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 858 315 1,173
202 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ - 408 408
203 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 323 173 496
204 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 398 323 721
205 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 312 430 742
206 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 513 223 736
207 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 73 109 182
208 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 227 527 754
209 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 282 428 710
210 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 225 144 369
211 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 185 194 379
212 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 117 100 217
213 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 214 17 231
214 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 681 164 845
215 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 97 340 437
216 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 122 110 232
217 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 570 171 741
218 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 30 61 91
219 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ - 367 367
220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 63 25 88
221 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 502 6 508
222 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 87 97 184
223 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 225 225 450
224 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 500 251 751
225 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง 77 101 178
226 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 359 324 683
227 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 330 311 641
228 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 189 230 419
229 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 418 249 667
230 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพพล 271 108 379
231 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น 25 56 81
232 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 154 - 154
233 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 210 96 306
234 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 601 103 704
235 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 204 82 286
236 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น - 296 296
237 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 355 216 571
238 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 563 318 881
239 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 19 45 64
240 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 270 362 632
241 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 203 182 385
242 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 286 74 360
243 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี - - -
244 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 362 10 372
245 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 804 33 837
246 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 40 12 52
247 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยเทคนิคเลย - - -
248 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 107 62 169
249 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 241 199 440
250 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 52 103 155
251 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 425 154 579
252 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 238 157 395
253 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 435 202 637
254 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 154 195 349
255 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 84 374 458
256 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 604 217 821
257 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 571 90 661
258 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 124 642 766
259 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 119 109 228
260 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 225 105 330
261 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 384 28 412
262 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 423 159 582
263 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 288 229 517
264 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 157 125 282
265 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 65 93 158
266 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 323 219 542
267 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 146 181 327
268 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ 104 163 267
269 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง - 229 229
270 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 189 70 259
271 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 163 304 467
272 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 145 232 377
273 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 679 431 1,110
274 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 784 120 904
275 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 113 306 419
276 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร 48 133 181
277 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม 8 10 18
278 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยการอาชีพนาแก 145 109 254
279 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 352 243 595
280 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง - 327 327
281 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 296 74 370
282 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล 13 49 62
283 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 94 59 153
284 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี - 57 57
285 ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคเซกา 170 192 362
286 ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 314 254 568
287 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ 11 26 37
288 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี - - -
289 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร - - -
290 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 137 77 214
291 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 32 85 117
292 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน - - -
293 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 383 354 737
294 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 276 - 276
295 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 24 105 129
296 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 121 55 176
297 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 185 39 224
298 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 53 629 682
299 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 185 290 475
300 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 427 136 563
301 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา 484 187 671
302 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต - 9 9
303 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 223 243 466
304 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง 27 - 27
305 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 165 197 362
306 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา - - -
307 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 403 285 688
308 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ 348 109 457
309 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ - 10 10
310 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 9 14 23
311 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 223 82 305
312 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 660 154 814
313 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 429 396 825
314 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 199 97 296
315 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 832 337 1,169
316 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 126 72 198
317 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 413 437 850
318 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 106 100 206
319 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 478 59 537
320 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 59 12 71
321 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 379 156 535
322 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) 176 16 192
323 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยการอาชีพแกลง 119 112 231
324 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง 853 498 1,351
325 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 224 105 329
326 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย - 944 944
327 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 135 149 284
328 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 101 62 163
329 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี - - -
330 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 71 51 122
331 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี - - -
332 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 103 62 165
333 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยเทคนิคตราด 283 118 401
334 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ 100 54 154
335 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 221 364 585
336 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 35 17 52
337 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 80 240 320
338 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 103 2 105
339 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 490 267 757
340 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 33 - 33
341 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 123 79 202
342 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี 201 48 249
343 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 181 68 249
344 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 605 271 876
345 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 502 292 794
346 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 636 138 774
347 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 148 18 166
348 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 147 43 190
349 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สระแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว - - -
350 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สระแก้ว วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 397 195 592
351 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สระแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 342 - 342
352 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครปฐม กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 9 176 185
353 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 122 106 228
354 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี - 47 47
355 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 205 117 322
356 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 43 - 43
357 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร - 151 151
358 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 10 178 188
359 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช - - -
360 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 336 378 714
361 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 918 - 918
362 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคสิชล 146 183 329
363 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช - 48 48
364 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 101 9 110
365 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 652 142 794
366 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 122 14 136
367 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 74 - 74
368 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ - - -
369 ใต้ พังงา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 68 43 111
370 ใต้ พังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา 396 124 520
371 ใต้ พังงา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า - 192 192
372 ใต้ พังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 7 - 7
373 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 551 - 551
374 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคถลาง 12 383 395
375 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 245 194 439
376 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต - - -
377 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 249 244 493
378 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี - 104 104
379 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย 79 - 79
380 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 42 - 42
381 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ - 58 58
382 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 120 14 134
383 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพไชยา 227 139 366
384 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 761 335 1,096
385 ใต้ ระนอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 133 - 133
386 ใต้ ระนอง วิทยาลัยเทคนิคระนอง 317 105 422
387 ใต้ ระนอง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 97 61 158
388 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 190 39 229
389 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 517 - 517
390 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 117 72 189
391 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 79 113 192
392 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 303 - 303
393 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพชุมพร 117 69 186
394 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 11 18 29
395 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 42 70 112
396 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 185 59 244
397 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา - 27 27
398 ใต้ สงขลา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 90 83 173
399 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 57 177 234
400 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ - - -
401 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี - 35 35
402 ใต้ สงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 581 119 700
403 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 1,277 226 1,503
404 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคสงขลา - 165 165
405 ใต้ สตูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 91 14 105
406 ใต้ สตูล วิทยาลัยเทคนิคสตูล 498 126 624
407 ใต้ สตูล วิทยาลัยการอาชีพละงู 32 163 195
408 ใต้ ตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง - - -
409 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 46 40 86
410 ใต้ ตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง 478 132 610
411 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง 105 122 227
412 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 67 48 115
413 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 237 101 338
414 ใต้ ตรัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 61 - 61
415 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 63 7 70
416 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 32 - 32
417 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 119 116 235
418 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 939 172 1,111
419 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง - - -
420 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว - 205 205
421 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี 51 - 51
422 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 259 8 267
423 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 199 91 290
424 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี 107 - 107
425 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี - 26 26
426 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 116 14 130
427 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพรามัน 9 - 9
428 ใต้ ยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 54 72 126
429 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพเบตง 101 26 127
430 ใต้ ยะลา วิทยาลัยเทคนิคยะลา 266 30 296
431 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา - 61 61
432 ใต้ นราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 166 - 166
433 ใต้ นราธิวาส วิทยาลัยเทคนิคบางนรา - 48 48
รวม 93,066 49,753 142,819