ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

...
ปัณฑิตา ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง ศูนย์ทวิภาคีเขตพื้นที่
อีเมล puntita2010@hotm..
...
นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์
ตำแหน่ง รองฯ ฝ่ายวิชาการ
อีเมล it_ntc@ntc.ac.th
...
นายชญาธร งามบ้านผือ
ตำแหน่ง หัวหน้างานทวิภาคี
อีเมล woraphat921@gmai..
...
นางสุรัสดา ปอกระโทก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
อีเมล surasda2530@gmai..

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ - วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา