ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคใต้ ๓

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

...
นาเดียร์ หมัดสุไหลหมาน
ตำแหน่ง ศูนย์ทวิภาคีเขตพื้นที่
อีเมล mnadia@htc.ac.th
...
ชริน รัตฉวี
ตำแหน่ง รองฯ ฝ่ายวิชาการ
อีเมล charin6493@gmail..
...
นางสาวอัจฉรา โรจน์กฤตวิทยา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
อีเมล autchara.roj@gma..

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคใต้ ๓ - วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา