ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคใต้ ๓

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

...
นางสาวอนัญญา เรืองเพ็ง
ตำแหน่ง รองฯ ฝ่ายวิชาการ
อีเมล dve64.htc@gmail...
...
นางสาวอัจฉรา โรจน์กฤตวิทยา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
อีเมล autchara.roj@gma..

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคใต้ ๓ - วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา