หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ อ่านข่าว
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 11 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
สนใจหารายได้พิเศษ ช่วงปิดเทอม สวนสยาม 11 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
เปิดรับสมัครนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 เมษายน 2565 อ่านข่าว
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 เมษายน 2565 อ่านข่าว
ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) คู่มือการดำเนินงานของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ 19 เมษายน 2565 อ่านข่าว
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม WPS Office 28 เมษายน 2565 อ่านข่าว
โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์และศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ E-Training จากห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 2 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
ต้อนรับเข้าศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 21 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
ประชุมผลการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
ประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 / 2565 21 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
ต้อนรับคณะท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาฯ 22 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
BC-BAT NEWS EP.7 : การจัดทำแผนฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 22 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
โครงการจัดทำแผนฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการประจำปีการศึกษา 2565 22 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
E-Book การฝึกเตรียมเข้าทำงาน 22 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
โครงการพัฒนาศักยภาพครูนิเทศก์ หลักสูตร 21 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 7 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
อบรมเชิงปฏิบัติการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 9 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
องค์ความรู้ เพื่อการติดตามประเมินผลการอาชีวศึกษา 22 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงานระบบทวิภาคี 22 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
เล่มแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 22 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
19-7-65 โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) 22 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
20-7-65 โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) 22 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
21-7-65 โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) 22 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) 22 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ดูข้อมูล

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีกรุงเทพมหานคร - วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
© 2021-2022 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา