หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ อ่านข่าว
ประชุมยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา แบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (HAVE) 20 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 9 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการฝึกงานหรือการฝึกอาชีพ 24 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่และประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการอาชีวศึกษาฯ 24 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
พิธีเปิดการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับสถานศึกษาภาคกลาง 5 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 18 เมษายน 2565 อ่านข่าว
เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ 16 มีนาคม 2565 อ่านข่าว
ภาพกิจกรรมเข้าศึกษาดูงานเครือข่ายศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ 16 มีนาคม 2565 อ่านข่าว
เผยแพร่คู่มือการใช้งานโปรแกรมการรายงานฐานข้อมูล การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2 มีนาคม 2565 อ่านข่าว
ประชาสัมพันธ์ บริษัทเถ้าแก่น้อย เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รุ่นที่ 1 ปี 2565 1 มีนาคม 2565 อ่านข่าว
อบรบการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับเขตพื้นที่ 1 มีนาคม 2565 อ่านข่าว
...
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
ดูข้อมูล

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคกลาง ๑ - วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา