หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ อ่านข่าว
โครงการประชุมและเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ และครูนิเทศก์ ที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 13 กันยายน 2565 อ่านข่าว
โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ (หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง) ด้วยระบบ E-Training (รูปแบบออนไลน์) 23 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 8 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
โครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร ๒๑ ชั่วโมง เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ระบบออนไลน์ Active Learning) รุ่นที่ ๒ 30 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
ประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมการรายงานฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE DATA) แก่นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๑ (ทวิภาคี) สาขางานเครื่องมือกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 29 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
โครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร ๒๑ ชั่วโมง เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ระบบออนไลน์ Active Learning) รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 23 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
คณะผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาฯ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ 23 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
ประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมการรายงานฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE DATA) 17 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 8 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
การประชุมกับคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 27 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
ประชุมผลการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 27 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
โครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่กับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
เข้าร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 7 มีนาคม 2565 อ่านข่าว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ฉบับใหม่ ระหว่าง บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด 11 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) ศึกษาดูงาน 11 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
การรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการดําเนินงานของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ 11 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูล การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับเขตพื้นที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
...
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
ดูข้อมูล

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ - วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา