หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ อ่านข่าว
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติครูนิเทศก์ ครูฝึกในสถานประกอบการ และสถานประกอบการ ประจำปี 2565 28 กันยายน 2565 อ่านข่าว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขอรับผลประโยชน์ทางภาษีของสถานประกอบการ 12 กันยายน 2565 อ่านข่าว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการหลักสูตร (30 ชั่วโมง)" ด้วยระบบ E - Training สำหรับสถานศึกษาภาคเอกชนและของรัฐบาล 4 กันยายน 2565 อ่านข่าว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการหลักสูตร (30 ชั่วโมง) ด้วยระบบ E - Training 2 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการหลักสูตร (30 ชั่วโมง) ด้วยระบบ E - Training 2 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
ประชุมสร้างความเข้าใจการใช้หลักสูตรอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 11 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
อบรมเชิงปฎิบัติการ (Online) การใช้งานระบบฐานข้อมมูลการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2565 28 เมษายน 2565 อ่านข่าว
ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) คู่มือการดำเนินงานของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี 19 เมษายน 2565 อ่านข่าว
ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมจัดอบรมฯ 4 เมษายน 2565 อ่านข่าว
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับเขตพื้นที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ทวิภาคี 10 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
...
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสารภี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคเทิง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคปัว
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพปง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพลอง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพสอง
ดูข้อมูล

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคเหนือ ๑ - วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา