อบรมเชิงปฎิบัติการ (Online) การใช้งานระบบฐานข้อมมูลการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2565
วันที่ 27 เมษายน 256..
อ่านข่าว
ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) คู่มือการดำเนินงานของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
วันที่ 18-19 เมษายน ..
อ่านข่าว
ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมจัดอบรมฯ
วันที่ 4 เมษยน 2565 ..
อ่านข่าว
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับเขตพื้นที่
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภา..
อ่านข่าว
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ทวิภาคี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เ..
อ่านข่าว
...
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสารภี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคเทิง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคปัว
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพปง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพลอง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพสอง
ดูข้อมูล

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคเหนือ ๑ - วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
© 2021-2022 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา