หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ อ่านข่าว
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 11 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษาภาคกลาง 21 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการใช้หลักสูตรอบรมครุฝึกในสถานประกอบการ รูปแบบ E - Training 21 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
ประชุมการดำเนินงานและขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคกลาง 2 18 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสร้างความเข้าใจให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคกลาง 2 11 สิงหาคม 2565 อ่านข่าว
...
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
ดูข้อมูล

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคกลาง ๒ - วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
© 2021-2022 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา