หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ อ่านข่าว
ภาพถ่ายพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ บุคลากร ที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 16 สิงหาคม 2565 อ่านข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ ภายใต้ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคใต้ 3 หลักสูตร 30 ชั่วโมง 12 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
แสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ กับ บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด 18 พฤษภาคม 2565 อ่านข่าว
การประชุมหารือเรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา การผลิต สาขางานแม่พิมพ์ยาง 17 มีนาคม 2565 อ่านข่าว
การประชุมหารือกับ บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 17 มีนาคม 2565 อ่านข่าว
การเข้าร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะติดตาม ในการตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 2 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง 7 มีนาคม 2565 อ่านข่าว
ถ่ายทอดสด การต้อนรับท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 4 มีนาคม 2565 อ่านข่าว
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) 1 มีนาคม 2565 อ่านข่าว
โครงการเสริมสร้างรายได้ระหว่างเรียน (Part-time) 21 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
รับสมัครนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับเขตพื้นที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
ประชุมหารือการดำเนินงานการบริหารศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคใต้ 3 ครั้งที่ 2/2564 15 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 20 ชั่วโมง 15 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้ารับการปฐมนิเทศของนักศึกษาที่มาฝึกอาชีพ หรือฝึกประสบการวิชาชีพ 14 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสงขลา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพละงู
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
ดูข้อมูล

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคใต้ ๓ - วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา