ส่งออกเป็นไฟล์ XLS ปีการศึกษา 2566

รายงานข้อมูลผู้เรียนทวิภาคีแยกตามสถานศึกษา และระดับชั้น ปีการศึกษา 2566

ข้อมูล ณ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 16:10:48 น.
ที่ ภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น รวม
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ป.ตรี.1 ป.ตรี.2
1 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร - - - 34 13 - - 47
2 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา - - - 150 114 15 16 295
3 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ - - - 233 219 33 33 518
4 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 23 22 17 18 39 - - 119
5 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพเสนา - - - 83 93 - - 176
6 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา - - - 38 1 - - 39
7 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช - - - 47 17 - - 64
8 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 43 27 23 74 85 21 - 273
9 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 10 10 34 86 98 - - 238
10 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง - - 1 65 31 - 20 117
11 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ - - - 33 - - - 33
12 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี - - - 3 12 11 1 27
13 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 115 - - 113 124 - - 352
14 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี - - 1 325 271 30 44 671
15 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง 65 73 53 17 - - - 208
16 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 - - - 68 76 - - 144
17 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 8 - 7 77 9 - - 101
18 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 13 8 1 6 9 - - 37
19 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี - - - 97 91 - - 188
20 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี - - - 75 83 - - 158
21 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 11 5 8 13 11 25 38 111
22 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 - - - 54 101 - - 155
23 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท - 8 20 12 29 27 22 118
24 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม - - - 79 83 - - 162
25 กลาง สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี - - - 19 - - - 19
26 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 48 37 44 98 111 - - 338
27 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 14 14 13 165 156 - - 362
28 กลาง สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี - - - 100 50 - - 150
29 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 19 - - 86 11 - - 116
30 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 7 2 1 41 49 - - 100
31 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 29 22 16 182 132 27 23 431
32 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 1 1 - 124 82 - - 208
33 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี - - - 5 - - - 5
34 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 17 8 13 79 44 - - 161
35 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 28 22 18 175 132 22 9 406
36 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี - - - 67 58 - 11 136
37 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 25 28 30 7 24 - - 114
38 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม - - - 51 16 23 - 90
39 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 20 6 4 12 14 - - 56
40 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน - - - 83 95 - - 178
41 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 19 5 1 106 97 35 22 285
42 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 77 71 97 118 77 - - 440
43 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 66 - 85 56 58 19 31 315
44 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี - - - 98 33 - - 131
45 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 12 - - 32 - - - 44
46 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง - - 1 81 103 - - 185
47 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 32 54 65 72 49 35 16 323
48 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี - - - 76 31 - - 107
49 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง - - - 103 83 - - 186
50 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี - - 2 85 83 43 55 268
51 กลาง นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 116 82 106 212 194 114 109 933
52 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 47 19 14 145 161 - - 386
53 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 153 118 120 67 61 - - 519
54 กลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 36 39 46 72 73 29 18 313
55 กลาง นครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 20 - 2 - - - - 22
56 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม - - - 169 127 - - 296
57 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 82 66 59 272 239 20 22 760
58 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 7 20 8 14 22 - - 71
59 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร - - - 23 14 - - 37
60 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม - - - 36 - - - 36
61 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 8 12 6 57 66 12 29 190
62 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา - - - 114 95 - - 209
63 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด - - - 32 51 - - 83
64 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 8 6 7 46 18 37 58 180
65 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย - - 1 33 20 - - 54
66 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 - - - 101 91 - - 192
67 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี - - - 108 80 30 32 250
68 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี - - - 21 - - - 21
69 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี - - - 4 17 10 8 39
70 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 8 21 9 275 246 - - 559
71 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 523 16 42 108 69 - - 758
72 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 20 51 3 226 200 39 32 571
73 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี - - - 89 116 - - 205
74 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 92 79 54 214 238 - - 677
75 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 690 - 4 24 14 - - 732
76 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ - - 2 67 79 32 38 218
77 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 76 76 74 135 166 - - 527
78 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ - - - 63 21 32 7 123
79 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ - - - 214 100 54 92 460
80 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี 1 - - 112 80 - - 193
81 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน - - - 10 26 - - 36
82 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง - - - 49 35 - - 84
83 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน - - - 124 102 36 2 264
84 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง - - - 31 37 - - 68
85 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง - - - 201 61 - - 262
86 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน - - - 10 7 - - 17
87 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 19 6 17 91 64 21 30 248
88 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 24 22 154 73 148 - - 421
89 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม - - 8 41 33 - - 82
90 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง - - 5 170 214 - - 389
91 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ - - - 129 108 - - 237
92 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย - - - 126 96 - - 222
93 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 61 21 63 132 102 11 - 390
94 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ - - - 25 2 - - 27
95 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง - - 3 77 61 - - 141
96 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 76 84 94 120 174 60 25 633
97 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง - - 23 70 73 - - 166
98 เหนือ แพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 50 39 70 84 72 13 25 353
99 เหนือ น่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน - - - 48 36 - - 84
100 เหนือ น่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 13 14 54 45 142 - - 268
101 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน - - - 63 20 19 18 120
102 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว - - - 80 49 - - 129
103 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ - - - 28 30 - - 58
104 เหนือ พะเยา วิทยาลัยการอาชีพปง - - - 71 54 - - 125
105 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา - - - 11 4 - - 15
106 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ - - - 17 37 - - 54
107 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 16 9 15 29 39 23 32 163
108 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า - - - 62 60 - - 122
109 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย - - - 143 144 65 78 430
110 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย - - - 67 48 - - 115
111 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง - - - 56 11 - - 67
112 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 162 198 306 132 82 - - 880
113 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย - - - - - 15 21 36
114 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 12 9 12 77 122 - - 232
115 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 56 35 30 89 50 54 39 353
116 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง - - - 113 88 - - 201
117 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน - - - 80 53 - - 133
118 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย - - - 129 43 - - 172
119 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 31 34 34 141 159 - - 399
120 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 4 10 6 56 48 20 30 174
121 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 37 - 7 88 67 - - 199
122 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า - - - 41 34 - - 75
123 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 53 48 43 104 78 55 53 434
124 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี - - 1 63 88 38 37 227
125 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 1 - - 57 43 - - 101
126 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี - - - - - 20 29 49
127 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร - - - 9 - - - 9
128 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร - - - 29 21 - - 50
129 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี - - - 60 27 - - 87
130 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร - - 3 85 77 64 46 275
131 เหนือ ตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก - - - - - 16 27 43
132 เหนือ ตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก - - 2 63 46 - - 111
133 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก - - 2 89 115 - - 206
134 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 45 25 34 56 47 - - 207
135 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย - - - 63 46 - 7 116
136 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย - - 26 74 68 - - 168
137 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย - - - 45 23 - - 68
138 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย - - - 79 100 45 23 247
139 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง - - - 122 155 - - 277
140 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนครไทย - - - 103 110 - - 213
141 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก - - 2 57 55 34 52 200
142 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 29 16 27 96 61 - 10 239
143 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก - 15 37 26 24 - - 102
144 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว - - - 78 65 - - 143
145 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก - 8 27 32 39 13 13 132
146 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 3 5 - 13 4 - - 25
147 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร - - - 208 162 6 45 421
148 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร - - - 36 19 13 24 92
149 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ - - - - 6 - - 6
150 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน - - - 126 111 - - 237
151 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ - - - 94 73 108 83 358
152 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ - - - 39 46 - - 85
153 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี - - - 137 166 - - 303
154 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย - - - 64 53 - - 117
155 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 1 3 - 11 19 - - 34
156 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง - - - 52 53 - - 105
157 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 18 15 20 31 - - - 84
158 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง - - 2 245 100 - - 347
159 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ - 2 37 308 333 - - 680
160 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 17 21 57 83 167 78 54 477
161 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย - - - 274 313 - - 587
162 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 33 33 140 30 76 - - 312
163 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา - - - 79 70 34 26 209
164 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ - - - 25 40 6 6 77
165 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา - - - 200 384 15 38 637
166 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง - - - 58 43 - - 101
167 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 1 - - 299 129 65 46 540
168 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ - - - 24 9 - - 33
169 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ - - - 54 49 - - 103
170 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 130 117 161 273 297 - - 978
171 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย - - - 72 61 - - 133
172 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ - - - 153 156 29 - 338
173 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 1 - - 234 264 - - 499
174 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง - - - 189 199 14 8 410
175 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ - 1 31 222 198 17 22 491
176 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 9 - 19 80 92 - - 200
177 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 1 - 14 138 139 - - 292
178 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 34 62 143 341 274 23 21 898
179 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ - - - 227 329 - - 556
180 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ - - 14 30 40 - - 84
181 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท - - 5 196 187 - - 388
182 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 38 54 100 113 86 - - 391
183 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 198 2 221 342 451 - - 1,214
184 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 35 30 38 285 346 71 50 855
185 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 239 239 220 169 175 - - 1,042
186 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ - - - 173 204 13 20 410
187 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 15 18 - 166 171 - - 370
188 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ - - 1 94 130 - - 225
189 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ - - - 60 84 18 15 177
190 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล - - - 94 159 - - 253
191 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 10 4 4 47 46 - - 111
192 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 195 154 217 273 202 - - 1,041
193 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี - - - 144 120 58 36 358
194 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 47 34 250 152 155 - - 638
195 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี - - - 100 49 - - 149
196 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 373 - - 350 247 - - 970
197 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี - - - 430 504 145 96 1,175
198 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร - - - 223 219 - - 442
199 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี - - - 113 87 16 8 224
200 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 103 105 170 411 359 - - 1,148
201 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 177 159 229 178 158 - - 901
202 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร - - - 17 24 27 17 85
203 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 44 20 52 223 235 101 133 808
204 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 243 213 372 256 262 - - 1,346
205 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ - - - 84 102 - - 186
206 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ - - - 110 109 - - 219
207 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 45 29 35 122 108 61 66 466
208 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 5 1 4 56 33 - - 99
209 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน - - 2 - 133 - - 135
210 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ - 7 25 - 30 - - 62
211 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 2 - - 222 179 - - 403
212 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 30 - - 234 219 17 30 530
213 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น - - - - - 4 7 11
214 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง - - 6 95 88 - - 189
215 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น - - - 106 9 82 62 259
216 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ - - - 91 98 - - 189
217 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 167 153 323 145 183 - - 971
218 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง - - - 104 62 - - 166
219 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ - 3 6 321 199 - - 529
220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น - - - 312 250 - - 562
221 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน - 50 44 216 357 - - 667
222 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 22 27 40 218 261 123 88 779
223 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพพล - - - 119 159 - - 278
224 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น - - - 57 57 - - 114
225 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี - 13 9 56 61 - - 139
226 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี - - - - - 15 4 19
227 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี - - - 309 287 - - 596
228 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี - - - 29 35 10 29 103
229 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ - - 4 188 242 - - 434
230 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี - 4 5 318 271 34 31 663
231 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี - - - 44 - - - 44
232 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน - - - 362 392 - - 754
233 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 1 - - 202 204 20 8 435
234 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย - - - 200 264 14 27 505
235 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง - 2 - 10 8 - - 20
236 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยเทคนิคเลย - - - 113 46 28 83 270
237 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย - - - 65 22 - - 87
238 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 12 10 7 131 140 79 119 498
239 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย - - - 148 196 32 39 415
240 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 8 15 1 89 64 17 17 211
241 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 212 154 166 149 200 - - 881
242 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 39 21 56 133 159 32 40 480
243 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 1 5 - 190 183 - - 379
244 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 74 94 185 253 305 - - 911
245 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม - - 9 213 197 143 140 702
246 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 6 - 5 84 83 27 14 219
247 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 1 1 17 122 173 - - 314
248 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 93 17 22 65 49 - - 246
249 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 249 221 345 583 108 66 76 1,648
250 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ - - - 109 87 - - 196
251 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด - 1 10 88 89 35 55 278
252 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด - - - 27 26 - - 53
253 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง - - - 157 158 - - 315
254 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด - - - 226 192 67 44 529
255 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 7 3 - 41 25 - - 76
256 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ - - - 437 725 57 56 1,275
257 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 21 25 22 171 106 - - 345
258 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 45 29 67 150 229 - - 520
259 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ - - - 164 179 - - 343
260 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 167 138 8 123 117 - - 553
261 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร - - - 133 39 - - 172
262 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน - - 13 412 386 - - 811
263 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร - 19 4 100 96 38 35 292
264 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 60 60 83 141 168 - - 512
265 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 28 14 37 202 220 - - 501
266 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 16 172 118 155 11 - - 472
267 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม - - - 10 5 - - 15
268 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยการอาชีพนาแก 2 - - 107 104 - - 213
269 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย - - - 59 19 - - 78
270 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 1 1 13 48 15 33 13 124
271 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล 48 14 - 22 22 - - 106
272 ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคเซกา - - - 215 262 - - 477
273 ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 1 - - 255 190 23 36 505
274 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 33 58 46 151 201 13 18 520
275 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 38 54 102 43 69 63 50 419
276 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา 51 35 48 102 106 51 26 419
277 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต - - - 9 6 - 14 29
278 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 68 33 47 301 104 - - 553
279 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 12 12 14 175 107 4 5 329
280 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ - - - 26 23 - - 49
281 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร - - 21 - - - - 21
282 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 44 26 28 21 31 20 15 185
283 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 38 21 16 64 42 - 7 188
284 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 27 12 17 35 40 47 42 220
285 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 159 200 188 46 48 16 21 678
286 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก - - - 338 213 77 40 668
287 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 116 92 120 105 61 - - 494
288 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 2 4 19 51 70 - - 146
289 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 7 10 23 22 27 - 7 96
290 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 88 617 427 5 3 - - 1,140
291 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 192 155 149 51 27 - 14 588
292 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 10 - 2 - - - - 12
293 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ - - - 55 33 - - 88
294 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 57 64 60 171 191 29 27 599
295 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ 1 - - 110 90 - - 201
296 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 6 3 15 71 40 - - 135
297 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 29 16 8 52 41 - - 146
298 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 27 62 56 102 77 32 29 385
299 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 36 31 61 348 338 - - 814
300 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 1 - - 11 4 - - 16
301 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี - - 1 156 25 - - 182
302 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) - - - 16 13 7 20 56
303 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 103 9 12 314 167 - - 605
304 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 9 6 - 50 37 - - 102
305 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 578 61 105 299 206 - - 1,249
306 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม - - - 100 76 - - 176
307 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 34 19 16 39 30 11 - 149
308 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 585 533 508 429 364 14 - 2,433
309 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด - - - 149 129 - - 278
310 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยการอาชีพแกลง - - - 113 54 - - 167
311 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง - - - 514 403 108 70 1,095
312 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง - - - 103 102 - - 205
313 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี - - - 42 - - - 42
314 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 7 5 5 57 62 - - 136
315 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 21 9 10 113 116 27 23 319
316 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว - - - 51 46 - - 97
317 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยเทคนิคตราด 1 - - 119 91 - - 211
318 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ - - - 54 34 - - 88
319 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 3 - 10 87 59 - - 159
320 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) - - 3 79 33 - - 115
321 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 96 67 81 179 178 - - 601
322 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 18 15 39 122 91 25 11 321
323 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 68 79 65 97 52 - - 361
324 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา - - - 2 - - - 2
325 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 85 126 131 129 176 28 25 700
326 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 92 - - 269 111 21 48 541
327 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 29 38 42 226 177 - - 512
328 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี - - - 48 33 - - 81
329 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน - - 7 68 57 24 11 167
330 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 10 14 10 127 80 99 57 397
331 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ - - - 17 1 - - 18
332 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 8 11 4 23 16 - - 62
333 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สระแก้ว วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 12 40 37 162 168 - - 419
334 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สระแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว - - - 295 231 18 - 544
335 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช - - - 18 9 - - 27
336 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง - 71 75 334 178 9 - 667
337 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 298 22 43 239 222 123 101 1,048
338 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคสิชล 33 18 10 132 136 - - 329
339 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช - - - 48 41 - - 89
340 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 36 32 36 74 81 - - 259
341 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 1 - - 48 27 - - 76
342 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช - - - 115 66 10 34 225
343 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 10 14 27 440 360 20 24 895
344 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 51 23 27 128 124 - - 353
345 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 138 70 63 80 111 - - 462
346 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ - - - 21 25 - - 46
347 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก - - - 84 69 - - 153
348 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 36 55 44 156 125 57 31 504
349 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม - - 1 14 6 - - 21
350 ใต้ พังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา - - - 12 22 - - 34
351 ใต้ พังงา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง - - - 43 59 - - 102
352 ใต้ พังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา 29 35 33 87 119 11 - 314
353 ใต้ พังงา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 132 126 154 64 86 - - 562
354 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 38 - 26 15 - - - 79
355 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 12 7 4 320 149 121 131 744
356 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคถลาง 209 186 197 138 112 - - 842
357 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 103 53 57 115 76 - - 404
358 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 80 3 5 - - - - 88
359 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพไชยา - - - 140 124 - - 264
360 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 65 50 66 262 147 125 131 846
361 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 35 34 28 176 180 - - 453
362 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 16 12 19 92 82 - - 221
363 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย 1 3 - 29 28 - - 61
364 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี - - - 31 27 - - 58
365 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ - - - 63 85 - - 148
366 ใต้ ระนอง วิทยาลัยเทคนิคระนอง - - - 105 52 - - 157
367 ใต้ ระนอง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี - - - 61 31 - - 92
368 ใต้ ระนอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - - - 5 11 - - 16
369 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพชุมพร 16 8 40 61 66 - - 191
370 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ - - - 18 12 - - 30
371 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร - - - 39 - - - 39
372 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 12 25 25 118 124 - - 304
373 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ - - 3 72 57 - - 132
374 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 36 25 24 73 78 - - 236
375 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร - 48 101 - 66 14 17 246
376 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี - - - 35 45 - - 80
377 ใต้ สงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา - - - 136 66 18 22 242
378 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 2 15 13 170 180 149 154 683
379 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 35 17 27 114 125 - - 318
380 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 24 13 22 57 56 - - 172
381 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ - - - 59 51 - - 110
382 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา - - - 27 26 - - 53
383 ใต้ สงขลา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ - - - 81 50 - - 131
384 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 75 50 46 130 72 - - 373
385 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 10 13 8 46 68 - - 145
386 ใต้ สตูล วิทยาลัยการอาชีพละงู - - - 164 78 - - 242
387 ใต้ สตูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล - - - 1 - - - 1
388 ใต้ สตูล วิทยาลัยเทคนิคสตูล 6 3 10 124 62 7 4 216
389 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 8 13 3 35 28 - - 87
390 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด - - - 100 83 - - 183
391 ใต้ ตรัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง - - - 2 14 - - 16
392 ใต้ ตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง - - - 7 - - - 7
393 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 4 6 2 34 33 - - 79
394 ใต้ ตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง 39 37 50 93 76 94 57 446
395 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง 28 33 45 89 97 - - 292
396 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 142 125 76 80 66 - - 489
397 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง - - - 7 17 - - 24
398 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 32 39 44 77 81 - - 273
399 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 25 37 60 131 139 - - 392
400 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี - - - 82 5 15 17 119
401 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี - - - 25 28 - - 53
402 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี - - - - 9 - - 9
403 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี - - - 8 14 66 57 145
404 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี - - - 91 79 - - 170
405 ใต้ ยะลา วิทยาลัยเทคนิคยะลา - - - 30 21 48 35 134
406 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา - - 3 61 39 - - 103
407 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพรามัน - - - 9 25 - - 34
408 ใต้ ยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 44 7 - 66 35 8 8 168
409 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพเบตง - - - 22 13 - - 35
410 ใต้ นราธิวาส วิทยาลัยเทคนิคบางนรา 59 65 78 52 89 - - 343
411 ใต้ นราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก - - - 67 81 - - 148
รวม 11,327 8,145 10,573 44,366 39,641 4,940 4,653 123,645