ส่งออกเป็นไฟล์ XLS ปีการศึกษา 2567

รายงานข้อมูลผู้เรียนทวิภาคีแยกตามสถานศึกษา และระดับชั้น ปีการศึกษา 2567

ข้อมูล ณ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 16:55:53 น.
ที่ ภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น รวม
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ป.ตรี.1 ป.ตรี.2
1 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 13 23 27 5 18 - - 86
2 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพเสนา - - - 71 82 - - 153
3 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา - - - 38 37 - - 75
4 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช - - - 28 50 - - 78
5 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 48 40 28 89 72 12 21 310
6 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร - - - 19 34 - - 53
7 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา - - - 193 216 26 15 450
8 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ - - - 305 251 41 34 631
9 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง - - 1 39 63 - - 103
10 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ - - - 61 33 - - 94
11 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง - 9 20 91 101 - - 221
12 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง 88 61 70 52 17 - - 288
13 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 - - - 56 88 - - 144
14 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 6 8 - 60 76 - - 150
15 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 8 9 9 5 6 - - 37
16 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี - - - 7 2 - 12 21
17 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 91 111 - 104 123 - - 429
18 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 29 - - 423 319 78 32 881
19 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี - - - 63 86 - - 149
20 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 19 11 5 17 13 - 25 90
21 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 1 - - 77 57 - - 135
22 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี - - - 68 94 13 - 175
23 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท - - - 20 - - - 20
24 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท - - 22 29 15 20 27 113
25 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม - - - 96 75 - - 171
26 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค - 17 - 108 87 - - 212
27 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 6 4 1 46 47 - - 104
28 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 26 23 21 188 179 7 27 471
29 กลาง สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี - - - - 13 - - 13
30 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 56 46 44 113 100 - - 359
31 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 25 11 12 151 166 - - 365
32 กลาง สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี - - - 72 100 - - 172
33 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 26 23 46 4 16 - - 115
34 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม - - - 27 51 16 23 117
35 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี - - - - 5 - - 5
36 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ - - - 99 155 - - 254
37 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 31 16 13 58 93 - - 211
38 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 22 23 24 154 178 25 18 444
39 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี - - - 62 70 6 - 138
40 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 17 26 38 37 56 24 19 217
41 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี - - - 33 100 - - 133
42 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 36 17 6 9 13 - - 81
43 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน - - - 82 98 - - 180
44 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 38 18 5 116 107 37 35 356
45 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 78 72 86 141 130 - - 507
46 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี - - - 82 66 - - 148
47 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง - - - 122 108 - - 230
48 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี - - 1 88 85 63 43 280
49 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส - 11 - - 29 - - 40
50 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง - - 1 95 84 - - 180
51 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 39 27 55 54 58 42 35 310
52 กลาง นครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 43 18 - - - - - 61
53 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม - - - 135 166 - - 301
54 กลาง นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 165 95 97 156 204 132 115 964
55 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 35 45 20 171 158 - - 429
56 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 119 142 144 28 55 - - 488
57 กลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม - 26 51 199 73 46 28 423
58 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 105 55 81 218 279 27 15 780
59 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 23 7 22 56 23 - - 131
60 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร - - - 22 23 - - 45
61 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 16 6 12 135 73 41 12 295
62 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา - - - 158 144 - - 302
63 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม - - - 17 36 - - 53
64 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี - - - - 19 - - 19
65 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี - - - - 5 - 16 21
66 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด - - - 28 37 - - 65
67 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 12 7 7 19 47 38 34 164
68 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย - - 1 21 36 - - 58
69 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 - - - 88 104 - - 192
70 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี - - - 88 117 38 32 275
71 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 78 51 53 221 223 41 43 710
72 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี - - - 57 130 - - 187
73 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน - 7 22 238 269 15 - 551
74 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 665 484 20 208 108 - - 1,485
75 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ - - - 91 62 26 30 209
76 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ - - - 177 215 76 71 539
77 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี - - - 83 105 - - 188
78 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 113 93 81 175 246 - - 708
79 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 480 267 4 15 34 - - 800
80 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ - - 1 54 67 38 33 193
81 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 89 75 96 180 157 - - 597
82 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง - - - 46 34 - - 80
83 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน - - - 16 23 - - 39
84 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง - - - 65 49 - - 114
85 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน - - - 84 122 32 17 255
86 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 22 9 149 46 158 - - 384
87 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม - - 3 30 49 - - 82
88 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง - - 5 176 175 - - 356
89 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง - - - 129 211 - - 340
90 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน - - - 16 10 - - 26
91 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 18 16 7 97 93 25 21 277
92 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 53 62 36 132 146 12 11 452
93 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ - - - 16 25 - - 41
94 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ - - - 149 123 - - 272
95 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย - - - 123 130 - - 253
96 เหนือ แพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 44 35 45 56 87 25 13 305
97 เหนือ แพร่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ - - - 10 - - - 10
98 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง - - - 68 89 - - 157
99 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 55 74 106 84 167 86 61 633
100 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง 18 - 1 62 72 - - 153
101 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว - - - 75 86 - - 161
102 เหนือ น่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน - - - 48 58 - - 106
103 เหนือ น่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 18 8 57 52 115 - - 250
104 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน - - - 67 70 27 22 186
105 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ - - - 29 23 - - 52
106 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 19 15 15 18 37 36 24 164
107 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ - - - - 61 - - 61
108 เหนือ พะเยา วิทยาลัยการอาชีพปง - - - 59 74 - - 133
109 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา - - - 27 6 - - 33
110 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย - - - - - 5 18 23
111 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 6 10 20 34 99 - - 169
112 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 63 40 40 81 91 25 54 394
113 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า - - - 82 60 - - 142
114 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 1 - - 150 152 87 65 455
115 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย - - - 71 87 - - 158
116 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง - - - 66 65 - - 131
117 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 202 160 249 138 141 - - 890
118 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 1 - - 95 78 - - 174
119 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง - - - 99 116 - - 215
120 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ - 31 - 51 87 - - 169
121 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า - - - 38 44 - - 82
122 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 36 34 62 141 106 59 59 497
123 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย - - - 89 146 - - 235
124 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 40 26 38 152 174 - - 430
125 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 14 3 10 81 52 17 20 197
126 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี - - - 17 - 17 25 59
127 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี - - 1 97 71 17 46 232
128 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี - - - 71 62 - - 133
129 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร - - - 56 91 76 64 287
130 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร - - - - 9 - - 9
131 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร - - - 37 30 - - 67
132 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี - - - 43 48 - - 91
133 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก - - 2 153 86 - - 241
134 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 32 45 30 119 64 - - 290
135 เหนือ ตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก - - - - - 22 14 36
136 เหนือ ตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก - - - 44 60 - - 104
137 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย - - - 3 - - - 3
138 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง - - - 104 123 - - 227
139 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย - - - 101 64 16 14 195
140 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย - - 23 88 82 - - 193
141 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย - - - 23 52 - - 75
142 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย - - - 76 85 54 45 260
143 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว - - - 49 89 - - 138
144 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก - 1 24 47 45 - 13 130
145 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนครไทย - - - 112 106 - - 218
146 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก - - 2 46 78 51 55 232
147 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 41 30 25 123 110 13 5 347
148 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 10 - 37 23 31 - - 101
149 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร - - - 165 211 8 8 392
150 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร - - - 41 76 21 5 143
151 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 6 3 5 10 13 - - 37
152 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ - - - 68 47 - - 115
153 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี - - - 174 146 - - 320
154 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ - - - 36 2 - - 38
155 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน - - - 153 121 - - 274
156 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ - - - 125 117 118 110 470
157 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง - - 1 221 267 - - 489
158 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ - 1 30 289 423 - - 743
159 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 21 17 56 75 125 59 94 447
160 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย - - - 353 289 - - 642
161 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 15 26 75 7 41 - - 164
162 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา - - - 14 93 43 38 188
163 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ - - - 46 27 7 5 85
164 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา - - - 196 239 6 19 460
165 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย - - - 213 52 - - 265
166 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 170 1 1 86 10 - - 268
167 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 12 - - 133 195 - - 340
168 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 17 18 15 50 31 3 - 134
169 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 104 100 158 218 288 - - 868
170 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย - - - 79 82 - - 161
171 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ - - - 36 168 32 28 264
172 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก - - - 265 261 - - 526
173 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง - - - 165 263 - 13 441
174 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง - - - 118 71 - - 189
175 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ - - - 322 320 60 66 768
176 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ - - - 50 26 - - 76
177 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ - - - 27 69 - - 96
178 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ - - - 171 277 - - 448
179 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ - - 11 94 45 - - 150
180 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท - - 5 161 222 - - 388
181 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 43 30 87 148 120 - - 428
182 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ - - 14 196 252 8 21 491
183 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม - 9 14 141 118 - - 282
184 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี - - 6 123 147 - - 276
185 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 54 30 146 372 412 32 23 1,070
186 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 111 67 72 202 221 - - 673
187 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ - - - 72 133 - - 205
188 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ - - - 31 80 11 21 143
189 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล - - - 73 179 - - 252
190 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 5 10 9 36 50 - - 110
191 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 97 175 102 401 408 - - 1,183
192 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 49 23 45 251 366 54 70 858
193 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 261 220 348 149 201 - - 1,179
194 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ - - - 146 185 27 13 372
195 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 1 364 - 331 400 - - 1,096
196 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 1 - - 284 621 114 179 1,199
197 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร - - - 307 274 - - 581
198 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี - - - 66 138 13 18 235
199 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 141 102 180 343 493 - - 1,259
200 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 187 191 271 263 296 - - 1,208
201 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี - - - 104 147 63 63 377
202 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 43 33 134 117 141 - - 468
203 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี - - - 85 107 - - 192
204 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร - - - 33 19 13 27 92
205 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 45 31 38 257 303 125 159 958
206 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 210 177 238 132 196 - - 953
207 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 48 43 38 107 125 52 63 476
208 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 9 4 2 26 65 - - 106
209 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 294 215 335 205 296 - - 1,345
210 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ - - - 65 101 - - 166
211 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ - - - 94 134 - - 228
212 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ - 1 15 7 10 - - 33
213 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน - - 1 67 100 - - 168
214 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 12 19 - 320 240 26 19 637
215 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 1 2 - 186 274 - - 463
216 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น - - - 342 336 20 - 698
217 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน - - 63 162 351 - - 576
218 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 21 19 37 211 254 124 126 792
219 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพพล - - - 156 178 - - 334
220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น - - - 48 58 - - 106
221 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น - - - - - 11 3 14
222 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง - - 6 36 109 - - 151
223 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น - - - 65 101 112 76 355
224 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ - - - 83 110 - - 193
225 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 26 161 330 135 208 - - 860
226 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง - - - 67 104 - - 171
227 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ - - 6 283 342 - - 631
228 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี - - - 8 43 - - 51
229 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน - - - 321 437 - - 758
230 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี - 1 - 251 187 5 22 466
231 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี - - 17 84 70 - - 171
232 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี - - - - - 3 15 18
233 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี - - - 316 324 - - 640
234 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี - - - 83 28 14 13 138
235 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ - - 3 234 247 - - 484
236 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี - - 8 316 385 42 39 790
237 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยเทคนิคเลย - - - 101 124 36 58 319
238 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย - - - 58 84 - - 142
239 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย - - - 147 307 12 25 491
240 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง - - 2 9 9 - - 20
241 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 1 11 15 116 156 74 129 503
242 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย - - - 156 154 24 35 369
243 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 12 6 14 55 90 16 18 211
244 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 109 67 194 210 332 - - 912
245 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม - - 4 274 234 119 149 782
246 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม - 5 3 - 108 32 28 176
247 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 188 152 270 225 205 - - 1,040
248 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 51 27 24 174 146 37 32 491
249 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 1 - 4 151 226 - - 382
250 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด - - - 2 19 - - 21
251 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 87 - - 126 199 - - 412
252 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด - - - 154 224 66 68 512
253 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย - - 13 89 223 - - 325
254 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 81 89 25 34 79 - - 308
255 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 246 156 345 368 502 93 66 1,776
256 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ - - - 91 147 - - 238
257 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด - - 5 71 97 64 36 273
258 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ - - - 232 212 - - 444
259 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 148 153 145 131 126 - - 703
260 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 5 6 3 51 69 - - 134
261 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 4 - - 535 622 59 60 1,280
262 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 42 20 39 132 199 - - 432
263 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 32 38 86 113 283 - - 552
264 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 25 - 23 185 115 7 68 423
265 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 55 57 102 149 191 - - 554
266 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร - - - 50 134 - - 184
267 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 28 - - 416 419 - - 863
268 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม - - - 33 9 - - 42
269 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยการอาชีพนาแก - 1 - 107 130 - - 238
270 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 37 24 31 193 196 - - 481
271 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 9 15 192 84 153 - - 453
272 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย - - - 58 58 - - 116
273 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี 36 28 31 37 34 - - 166
274 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร - 1 3 26 46 - 29 105
275 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล 37 47 13 34 19 - - 150
276 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 18 12 14 232 193 4 2 475
277 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 155 31 71 188 230 - 15 690
278 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร - - 21 - - - - 21
279 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 29 34 39 33 34 14 20 203
280 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 396 111 144 152 122 - - 925
281 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 32 24 19 59 41 100 49 324
282 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 150 153 234 30 49 29 17 662
283 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก - - - 311 338 114 77 840
284 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ - - - 12 30 - - 42
285 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 7 6 20 44 30 - - 107
286 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 4 86 609 - 5 - - 704
287 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 233 160 154 59 51 6 - 663
288 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 50 44 48 213 132 - - 487
289 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 44 35 126 52 78 66 67 468
290 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา 71 49 40 65 104 45 51 425
291 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต - - - - 9 - - 9
292 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 93 52 96 242 183 43 42 751
293 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ - - - 147 102 - - 249
294 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 15 9 2 13 - - - 39
295 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ - - - 60 56 - - 116
296 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 30 6 5 135 72 - - 248
297 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 43 32 33 326 356 - - 790
298 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 23 25 16 45 51 - - 160
299 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 64 21 72 140 104 - 33 434
300 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 163 96 8 871 306 - - 1,444
301 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 10 6 5 71 52 - - 144
302 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 815 411 94 371 317 - - 2,008
303 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม - - - 74 104 - - 178
304 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 28 34 19 111 67 64 11 334
305 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี - - - 8 8 - - 16
306 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี - - 1 277 157 - - 435
307 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) - - - 16 15 10 8 49
308 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยการอาชีพแกลง - - - 92 95 - - 187
309 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง - - - 1,311 494 71 102 1,978
310 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง - - - 120 127 - - 247
311 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 651 535 649 447 442 31 - 2,755
312 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด - - - 176 150 - - 326
313 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 5 7 6 48 57 - - 123
314 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี - 12 11 81 111 16 27 258
315 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว - - - 69 52 - - 121
316 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี - - - - 38 - - 38
317 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 11 4 1 45 90 - - 151
318 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยเทคนิคตราด - 1 - 131 124 12 - 268
319 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ - - - 55 54 - - 109
320 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 16 19 17 67 122 25 18 284
321 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 60 54 129 64 113 - - 420
322 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา - - - - 2 - - 2
323 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 114 63 149 130 135 34 32 657
324 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา - - - 13 - - - 13
325 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) - - 6 88 82 - - 176
326 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 137 78 84 226 196 - - 721
327 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี - - - 39 64 - - 103
328 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน - - - 67 68 27 25 187
329 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 12 75 - 181 250 43 30 591
330 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 42 26 49 201 243 - - 561
331 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ - - - - 18 - - 18
332 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก - 6 14 24 22 - - 66
333 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 27 10 16 132 130 86 91 492
334 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สระแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 - - 298 271 23 17 610
335 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สระแก้ว วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 30 12 57 143 181 - - 423
336 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช - - - 142 118 8 25 293
337 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 57 8 14 430 437 26 20 992
338 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 82 44 29 126 131 - - 412
339 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 132 121 84 105 93 - - 535
340 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช - - - 48 18 - - 66
341 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง - - 78 172 337 8 9 604
342 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช - 253 45 189 258 99 133 977
343 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคสิชล 27 34 21 100 138 - - 320
344 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช - - - 22 47 - - 69
345 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 23 27 27 117 76 - - 270
346 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 21 - - 45 44 - - 110
347 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 38 27 51 227 165 43 71 622
348 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม - - - 16 13 - - 29
349 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ - - - 19 19 - - 38
350 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 16 - - - - - - 16
351 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก - - - 74 87 - - 161
352 ใต้ พังงา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 177 127 192 68 85 - - 649
353 ใต้ พังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา - - - 17 10 - - 27
354 ใต้ พังงา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง - - - 65 52 - - 117
355 ใต้ พังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา 44 25 45 47 94 12 10 277
356 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคถลาง 292 202 225 154 132 - - 1,005
357 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 103 68 62 126 122 - - 481
358 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 75 35 2 30 13 - - 155
359 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 32 12 10 292 331 159 148 984
360 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย 4 1 2 26 36 - - 69
361 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี - - - 28 32 - - 60
362 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ - - - 91 63 - - 154
363 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 93 56 28 - - - - 177
364 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพไชยา - - - 135 141 - - 276
365 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 109 62 68 248 282 219 50 1,038
366 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 36 31 41 200 174 - - 482
367 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 37 15 12 104 93 - - 261
368 ใต้ ระนอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - - - 14 5 - - 19
369 ใต้ ระนอง วิทยาลัยเทคนิคระนอง - - - 209 105 - - 314
370 ใต้ ระนอง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี - - - 59 60 - - 119
371 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ - - - 58 74 - - 132
372 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 45 30 37 89 85 - - 286
373 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 42 45 84 37 29 25 14 276
374 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพชุมพร 8 16 33 69 85 - - 211
375 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ - - - 16 18 - - 34
376 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร - - - 25 36 - - 61
377 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 27 12 32 113 120 - - 304
378 ใต้ สงขลา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ - - - 139 81 - - 220
379 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร - 64 55 86 128 - - 333
380 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 17 7 14 56 42 - - 136
381 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี - - - 73 30 - - 103
382 ใต้ สงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา - - - 117 133 25 18 293
383 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ - - 20 208 208 136 163 735
384 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 60 29 25 147 110 - - 371
385 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 91 20 14 51 50 - - 226
386 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ - - - 39 63 - - 102
387 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา - - - 36 28 - - 64
388 ใต้ สตูล วิทยาลัยเทคนิคสตูล - 6 8 130 119 - 7 270
389 ใต้ สตูล วิทยาลัยการอาชีพละงู - - - 113 155 - - 268
390 ใต้ สตูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล - - - 4 2 - - 6
391 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน - 3 6 30 34 - - 73
392 ใต้ ตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง 57 35 49 170 91 95 97 594
393 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง 34 25 38 75 88 - - 260
394 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 16 8 12 14 33 - - 83
395 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด - - - 80 104 - - 184
396 ใต้ ตรัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง - - - 39 12 - - 51
397 ใต้ ตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 10 - - 4 7 - - 21
398 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 34 31 50 85 77 - - 277
399 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 39 23 61 149 133 - - 405
400 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 129 128 136 60 82 - - 535
401 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง - - - 9 7 - - 16
402 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี - - - 84 102 - - 186
403 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี - - - 36 - - - 36
404 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี - - - 158 82 18 16 274
405 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี - - - 11 35 - - 46
406 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี - - - 9 1 - - 10
407 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี - - - 18 7 74 70 169
408 ใต้ ยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 54 45 7 135 63 - 6 310
409 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพเบตง - - - 35 24 - - 59
410 ใต้ ยะลา วิทยาลัยเทคนิคยะลา - - - 38 31 38 48 155
411 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 4 - 2 99 68 - - 173
412 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพรามัน - - - 15 9 - - 24
413 ใต้ นราธิวาส วิทยาลัยเทคนิคบางนรา 94 59 110 135 113 - - 511
414 ใต้ นราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 9 - - 31 127 - - 167
รวม 12,324 9,652 11,649 45,329 48,899 5,348 5,259 138,460