ส่งออกเป็นไฟล์ XLS ปีการศึกษา 2567

รายงานข้อมูลผู้เรียนทวิภาคีแยกตามสถานศึกษา และระดับชั้น ปีการศึกษา 2567

ข้อมูล ณ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14:10:47 น.
ที่ ภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น รวม
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ป.ตรี.1 ป.ตรี.2
1 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ - - - 233 70 33 33 369
2 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 23 22 17 18 39 - - 119
3 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพเสนา - - - 83 93 - - 176
4 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา - - - 38 1 - - 39
5 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช - - - 47 6 - - 53
6 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 43 27 23 74 85 21 - 273
7 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร - - - 34 13 - - 47
8 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา - - - 151 115 15 16 297
9 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง - - 1 65 31 - 20 117
10 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ - - - 33 - - - 33
11 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 10 10 34 86 98 - - 238
12 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง 65 73 53 17 - - - 208
13 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 - - - 68 76 - - 144
14 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 8 - 1 77 1 - - 87
15 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 13 8 1 6 9 - - 37
16 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี - - - 3 12 11 1 27
17 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 115 - - 113 124 - - 352
18 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี - - 1 311 40 30 44 426
19 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี - - - 75 83 - - 158
20 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 11 5 8 13 11 25 38 111
21 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 - - - 54 101 - - 155
22 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี - - - 97 91 - - 188
23 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท - 8 15 12 14 27 22 98
24 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม - - - 78 25 - - 103
25 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก - 14 18 - 230 - - 262
26 กลาง สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี - - - - 105 - - 105
27 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 19 - - 86 7 - - 112
28 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 1 5 1 - 48 - - 55
29 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 23 18 5 174 22 27 - 269
30 กลาง สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี - - - 19 - - - 19
31 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 48 37 44 98 111 - - 338
32 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 40 23 20 323 19 38 20 483
33 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี - - - 67 58 - 11 136
34 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 25 28 30 7 24 - - 114
35 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม - - - 51 - 23 - 74
36 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 1 1 - 124 82 - - 208
37 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี - - - 5 - - - 5
38 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 17 8 8 79 19 - - 131
39 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว - 76 112 - 138 - - 326
40 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 66 - 84 56 57 19 31 313
41 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี - - - 98 33 - - 131
42 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 20 6 4 12 14 - - 56
43 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน - - - 83 28 - - 111
44 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 18 5 1 106 4 35 22 191
45 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี - 28 72 - 58 - 35 193
46 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี - - - 76 31 - - 107
47 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง - - - 103 7 - - 110
48 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี - - 2 85 83 43 55 268
49 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 12 - - 32 - - - 44
50 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง - - 1 - 87 - - 88
51 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 153 116 62 67 48 - - 446
52 กลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 36 39 27 72 13 29 18 234
53 กลาง นครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 20 - 2 - - - - 22
54 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม - - - 169 14 - - 183
55 กลาง นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 116 82 106 212 194 114 109 933
56 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 47 19 14 145 161 - - 386
57 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร - - - 23 - - - 23
58 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 57 59 43 266 47 20 - 492
59 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว - 7 27 - 33 - - 67
60 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม - - - 36 - - - 36
61 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 6 12 - 70 9 12 4 113
62 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา - - - 114 95 - - 209
63 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 - - - 101 91 - - 192
64 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี - - - 108 80 30 32 250
65 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี - - - 21 - - - 21
66 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี - - - - 5 10 7 22
67 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด - - - 32 51 - - 83
68 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 8 6 7 46 18 37 58 180
69 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย - - 1 34 6 - - 41
70 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล - 506 35 - 114 - - 655
71 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 20 51 3 219 49 39 6 387
72 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี - - - 89 116 - - 205
73 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 8 21 9 275 246 - - 559
74 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ - - 1 66 9 32 2 110
75 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 76 76 74 135 166 - - 527
76 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ - - - 63 2 32 7 104
77 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ - - - 24 196 - 76 296
78 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี - - - - 154 - - 154
79 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 92 78 7 213 44 - - 434
80 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 685 - 4 23 14 - - 726
81 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน - - - 124 102 36 2 264
82 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง - - - 31 17 - - 48
83 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน - - - 22 1 - - 23
84 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง - - - 49 35 - - 84
85 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน - - - 10 - - - 10
86 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 19 6 17 91 64 21 30 248
87 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 24 22 154 73 148 - - 421
88 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม - - 8 41 33 - - 82
89 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง - - 5 162 37 - - 204
90 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง - - - - 223 - - 223
91 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย - - - 126 96 - - 222
92 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 61 21 63 132 102 11 - 390
93 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ - - - 25 - - - 25
94 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ - - - 129 108 - - 237
95 เหนือ แพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 45 38 18 85 7 13 24 230
96 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง - - 3 77 61 - - 141
97 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 75 84 35 120 112 60 25 511
98 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง - - 23 70 73 - - 166
99 เหนือ น่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 13 14 47 46 93 - - 213
100 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน - - - 63 10 19 18 110
101 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว - - - 80 24 - - 104
102 เหนือ น่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน - - - 48 36 - - 84
103 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา - - - 6 5 - - 11
104 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ - - - 17 37 - - 54
105 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 16 9 15 29 39 23 32 163
106 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ - - - - 66 - - 66
107 เหนือ พะเยา วิทยาลัยการอาชีพปง - - - 71 54 - - 125
108 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง - - - - 67 - - 67
109 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 162 198 306 132 18 - - 816
110 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย - - - - - 15 21 36
111 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 12 9 12 77 122 - - 232
112 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 56 35 11 89 7 54 39 291
113 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า - - - 62 60 - - 122
114 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย - - - 143 144 65 78 430
115 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย - - - 67 48 - - 115
116 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน - - - 80 53 - - 133
117 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง - - - 113 88 - - 201
118 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 31 34 20 148 54 - - 287
119 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 4 10 6 56 48 20 30 174
120 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 37 - 7 88 67 - - 199
121 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า - - - 41 34 - - 75
122 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 36 47 19 103 3 55 3 266
123 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย - - - 129 43 - - 172
124 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี - - - - - 20 29 49
125 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี - - 1 63 88 38 37 227
126 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 1 - - 57 43 - - 101
127 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร - - - 29 21 - - 50
128 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี - - - 60 13 - - 73
129 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร - - 3 85 77 64 46 275
130 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร - - - 9 - - - 9
131 เหนือ ตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก - - 1 90 2 - - 93
132 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก - - 2 86 22 - - 110
133 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 45 25 5 56 13 - - 144
134 เหนือ ตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก - - - - - 16 27 43
135 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย - - - - 62 - - 62
136 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย - - - - 101 45 23 169
137 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง - - - 122 66 - - 188
138 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย - - - 63 46 - 7 116
139 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย - - 26 74 9 - - 109
140 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก - 15 35 26 24 - - 100
141 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว - - - 77 34 - - 111
142 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก - 8 19 34 16 13 - 90
143 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนครไทย - - - 103 110 - - 213
144 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก - - 2 57 55 34 52 200
145 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 29 16 13 96 16 - 10 180
146 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร - - - 203 27 6 45 281
147 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร - - - 36 19 13 24 92
148 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร - 3 5 - 13 - - 21
149 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ - - - - 148 107 6 261
150 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ - - - 39 46 - - 85
151 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี - - - 137 166 - - 303
152 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ - - - - 5 - - 5
153 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน - - - 126 111 - - 237
154 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง - - 2 245 100 - - 347
155 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ - 2 37 308 333 - - 680
156 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 17 21 57 83 167 78 54 477
157 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย - - - 274 313 - - 587
158 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 33 33 129 30 50 - - 275
159 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา - - - 79 70 34 26 209
160 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ - - - 25 40 6 6 77
161 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา - - - 200 211 15 38 464
162 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย - - - 64 26 - - 90
163 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 1 3 - 11 19 - - 34
164 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง - - - 52 53 - - 105
165 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 18 15 3 31 - - - 67
166 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 130 117 84 272 68 - - 671
167 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย - - - 72 23 - - 95
168 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ - - - 153 156 29 - 338
169 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 1 - - 234 264 - - 499
170 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง - - - 189 199 14 8 410
171 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง - - - 58 43 - - 101
172 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 1 - - 298 127 65 46 537
173 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ - - - 24 9 - - 33
174 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ - - - 54 49 - - 103
175 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 1 - 14 138 139 - - 292
176 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 34 62 119 330 127 23 - 695
177 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ - - - 227 122 - - 349
178 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ - - 12 30 18 - - 60
179 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท - - 5 196 84 - - 285
180 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 38 54 85 113 29 - - 319
181 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ - 1 18 222 63 17 22 343
182 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 9 - 18 80 58 - - 165
183 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 15 18 - 166 171 - - 370
184 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ - - 1 94 130 - - 225
185 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ - - - 60 34 18 15 127
186 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล - - - 94 159 - - 253
187 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 10 4 4 47 46 - - 111
188 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ - 198 147 - 465 - - 810
189 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 32 30 21 284 114 71 51 603
190 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 239 239 220 169 175 - - 1,042
191 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ - - - 173 204 13 20 410
192 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 373 - - 350 247 - - 970
193 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี - - - 434 271 65 177 947
194 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร - - - 223 65 - - 288
195 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี - - - 113 87 16 8 224
196 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 103 105 170 411 359 - - 1,148
197 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 195 154 217 273 202 - - 1,041
198 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี - - - - 148 58 36 242
199 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 47 34 169 152 41 - - 443
200 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี - - - 100 32 - - 132
201 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร - - - 17 24 27 17 85
202 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 44 20 52 223 235 101 133 808
203 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 176 159 112 178 56 - - 681
204 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ - - - 110 109 - - 219
205 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 25 45 50 103 134 39 72 468
206 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 5 1 4 56 33 - - 99
207 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ - 243 457 - 324 - - 1,024
208 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ - - - 84 102 - - 186
209 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ - 7 11 - 10 - - 28
210 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน - - 2 - 102 - - 104
211 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 2 - - 222 179 - - 403
212 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 1 29 - 2 257 17 7 313
213 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง - - - 104 62 - - 166
214 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ - 3 6 321 199 - - 529
215 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น - - - 312 250 - - 562
216 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน - 50 31 217 220 - - 518
217 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 22 27 40 218 261 123 88 779
218 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพพล - - - 119 159 - - 278
219 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น - - - 57 2 - - 59
220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น - - - - - 4 7 11
221 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง - - 6 95 88 - - 189
222 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น - - - 106 9 82 62 259
223 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ - - - 91 26 - - 117
224 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 167 153 323 145 183 - - 971
225 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ - - 4 188 242 - - 434
226 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี - 4 5 318 271 34 31 663
227 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี - - - - 44 - - 44
228 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน - - - 362 392 - - 754
229 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 1 - - 202 204 20 8 435
230 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี - 13 9 56 61 - - 139
231 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี - - - - - 15 4 19
232 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี - - - 308 68 - - 376
233 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี - - - 29 5 10 29 73
234 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง - 2 - 10 8 - - 20
235 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยเทคนิคเลย - - - 113 46 28 83 270
236 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย - - - 65 22 - - 87
237 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย - - - 200 264 14 27 505
238 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 7 15 1 88 29 17 17 174
239 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย - 11 15 - 176 - 150 352
240 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย - - - 148 196 32 39 415
241 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 39 21 37 133 20 32 - 282
242 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม - 1 4 - 248 - - 253
243 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 74 94 185 253 305 - - 911
244 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม - - 7 213 94 143 139 596
245 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 6 - 4 84 52 27 14 187
246 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 207 153 143 149 90 - - 742
247 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ - - - - 160 - - 160
248 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด - - 7 89 23 35 15 169
249 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด - - - 27 26 - - 53
250 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง - - - 157 158 - - 315
251 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด - - - 213 86 67 44 410
252 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 1 1 17 122 173 - - 314
253 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 93 17 22 65 49 - - 246
254 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 395 209 204 844 84 114 - 1,850
255 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 45 29 63 150 175 - - 462
256 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ - - - 163 85 - - 248
257 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 167 138 7 123 20 - - 455
258 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 7 3 - 68 4 - - 82
259 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ - - - 437 725 57 56 1,275
260 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 21 25 22 171 106 - - 345
261 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน - - - 413 42 - - 455
262 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร - 19 4 100 41 38 35 237
263 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 60 60 62 142 75 - - 399
264 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร - - - 133 1 - - 134
265 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม - - - 10 5 - - 15
266 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยการอาชีพนาแก 2 - - 107 104 - - 213
267 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 28 14 37 202 220 - - 501
268 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 15 172 36 153 3 - - 379
269 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 1 1 13 48 15 33 13 124
270 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล 51 14 - 25 17 - - 107
271 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย - - - 59 19 - - 78
272 ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี 28 31 25 34 - - - 118
273 ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคเซกา - - - 215 262 - - 477
274 ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 1 - - 255 190 23 36 505
275 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ - - - 26 5 - - 31
276 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร - - 21 - - - - 21
277 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 1 44 44 3 31 20 15 158
278 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 38 21 16 64 42 - 7 188
279 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 24 12 12 35 5 47 42 177
280 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 159 200 188 46 48 16 21 678
281 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก - - - 338 213 77 40 668
282 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 116 93 98 105 34 - - 446
283 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 2 4 19 51 70 - - 146
284 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 7 10 23 22 27 - 7 96
285 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 88 617 427 5 3 - - 1,140
286 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 64 58 38 191 148 13 18 530
287 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี - 37 144 - 87 - 68 336
288 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา 26 50 46 22 107 51 - 302
289 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต - - - 9 6 - 14 29
290 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 71 33 44 323 17 - - 488
291 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 12 12 11 182 24 4 5 250
292 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 57 63 45 171 67 29 13 445
293 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ 1 - - 108 7 - - 116
294 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 10 - 2 - - - - 12
295 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ - - - 55 33 - - 88
296 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 6 3 15 71 40 - - 135
297 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี - 23 82 - 108 - 42 255
298 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 36 30 21 334 107 - - 528
299 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 29 16 4 52 1 - - 102
300 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 146 101 8 - 354 - - 609
301 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 9 6 - 50 37 - - 102
302 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 568 61 62 299 52 - - 1,042
303 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม - - - 99 17 - - 116
304 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 34 19 1 39 - 11 - 104
305 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 1 - - 11 4 - - 16
306 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี - - 1 - 162 - - 163
307 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) - - - 16 13 7 20 56
308 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยการอาชีพแกลง - - - 112 54 - - 166
309 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง - - - - 545 1 124 670
310 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง - - - 103 102 - - 205
311 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย - 1,112 220 - 487 14 - 1,833
312 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด - - - 149 17 - - 166
313 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 7 5 1 57 12 - - 82
314 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 21 9 10 113 116 27 23 319
315 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว - - - 51 6 - - 57
316 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี - - - 42 - - - 42
317 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยสารพัดช่างตราด - 3 1 3 93 - - 100
318 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยเทคนิคตราด 1 - - 119 91 - - 211
319 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ - - - 54 34 - - 88
320 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 96 67 81 179 178 - - 601
321 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 18 15 39 122 91 25 11 321
322 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 64 79 59 97 28 - - 327
323 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา - - - 2 - - - 2
324 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา - 73 173 - 145 - 36 427
325 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) - - 3 - 111 - - 114
326 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี - - - 48 28 - - 76
327 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน - - 7 68 57 24 11 167
328 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 92 - - 269 111 21 48 541
329 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 29 - 52 1 250 - - 332
330 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 10 14 10 127 80 99 57 397
331 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ - - - 17 1 - - 18
332 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 8 11 4 23 16 - - 62
333 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สระแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว - - - 295 231 18 - 544
334 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สระแก้ว วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 12 40 37 162 168 - - 419
335 ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครปฐม กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 192 155 149 51 27 - 14 588
336 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 34 31 27 73 24 - - 189
337 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี - - - 47 4 - - 51
338 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช - - - 114 10 10 16 150
339 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 10 14 27 440 360 20 24 895
340 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 51 23 27 128 124 - - 353
341 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 138 70 63 80 111 - - 462
342 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช - - - 18 9 - - 27
343 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง - 71 17 320 37 9 - 454
344 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 298 22 43 239 222 123 101 1,048
345 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคสิชล 33 18 10 132 136 - - 329
346 ใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช - - - 48 41 - - 89
347 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก - - - 84 23 - - 107
348 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 36 55 44 156 125 57 31 504
349 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม - - - 14 - - - 14
350 ใต้ กระบี่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ - - - 21 25 - - 46
351 ใต้ พังงา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง - - - 43 59 - - 102
352 ใต้ พังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา 29 35 18 87 22 11 - 202
353 ใต้ พังงา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 132 125 95 64 30 - - 446
354 ใต้ พังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา - - - 12 22 - - 34
355 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 12 7 4 320 149 121 131 744
356 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคถลาง 209 186 197 138 112 - - 842
357 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 103 53 57 115 76 - - 404
358 ใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 38 - 20 15 - - - 73
359 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 35 34 28 176 180 - - 453
360 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 16 12 7 93 - - - 128
361 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย 1 3 - 29 - - - 33
362 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี - - - 31 27 - - 58
363 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ - - - 63 15 - - 78
364 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 80 3 5 - - - - 88
365 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพไชยา - - - 140 124 - - 264
366 ใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 65 50 66 262 147 125 131 846
367 ใต้ ระนอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - - - 5 11 - - 16
368 ใต้ ระนอง วิทยาลัยเทคนิคระนอง - - - - 107 - - 107
369 ใต้ ระนอง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี - - - 61 6 - - 67
370 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร - - - - 39 - - 39
371 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 12 25 25 118 124 - - 304
372 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ - - 3 - 79 - - 82
373 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 36 25 22 85 79 - - 247
374 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร - 48 101 - 66 14 17 246
375 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพชุมพร 16 8 34 61 30 - - 149
376 ใต้ ชุมพร วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ - - - 18 12 - - 30
377 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 24 13 6 57 15 - - 115
378 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ - - - 58 9 - - 67
379 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา - - - 27 26 - - 53
380 ใต้ สงขลา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ - - - 81 50 - - 131
381 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 75 50 46 130 72 - - 373
382 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 10 13 8 46 68 - - 145
383 ใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี - - - 35 45 - - 80
384 ใต้ สงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา - - - - 135 - 18 153
385 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 1 15 5 167 80 83 187 538
386 ใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 35 17 18 114 29 - - 213
387 ใต้ สตูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล - - - 1 - - - 1
388 ใต้ สตูล วิทยาลัยเทคนิคสตูล 6 3 10 124 62 7 4 216
389 ใต้ สตูล วิทยาลัยการอาชีพละงู - - - 164 15 - - 179
390 ใต้ ตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง - - - 7 - - - 7
391 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 3 6 - 34 12 - - 55
392 ใต้ ตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง 38 37 23 92 31 94 60 375
393 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง 28 33 20 88 13 - - 182
394 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 8 13 3 35 28 - - 87
395 ใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด - - - 100 83 - - 183
396 ใต้ ตรัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง - - - 2 14 - - 16
397 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง - - - 7 17 - - 24
398 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 32 39 44 77 81 - - 273
399 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 25 37 37 131 9 - - 239
400 ใต้ พัทลุง วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 138 125 33 80 14 - - 390
401 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี - - - - 9 - - 9
402 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี - - - 8 14 66 57 145
403 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี - - - 91 79 - - 170
404 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี - - - 82 5 15 17 119
405 ใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี - - - 25 11 - - 36
406 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพรามัน - - - 9 25 - - 34
407 ใต้ ยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 44 7 - 66 35 8 8 168
408 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพเบตง - - - - 25 - - 25
409 ใต้ ยะลา วิทยาลัยเทคนิคยะลา - - - 30 21 48 35 134
410 ใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา - - 3 61 39 - - 103
411 ใต้ นราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก - - - 67 69 - - 136
412 ใต้ นราธิวาส วิทยาลัยเทคนิคบางนรา 59 65 63 74 70 - - 331
รวม 9,521 9,429 8,895 39,346 31,834 4,419 4,381 107,825