ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล ๒

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

...
นางสาววันวิสา ชาวโพงพาง
ตำแหน่ง ศูนย์ทวิภาคีเขตพื้นที่
อีเมล kruwanwisa.chaw@..
...
นางสาวสิรินดา แสงกำพลี
ตำแหน่ง หัวหน้างานทวิภาคี
อีเมล sirinda.saeng@gm..
...
นายก้องภพ เดือนแจ่ม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
อีเมล dvtbangpu236@hot..

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล ๒ - วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา