ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล ๑

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

...
Sompoon sawaengha
ตำแหน่ง ศูนย์ทวิภาคีเขตพื้นที่
อีเมล ict@p-vec.ac.th
...
titinun tumma
ตำแหน่ง รองฯ ฝ่ายวิชาการ
อีเมล titinuntumma@gma..
...
นายสมพูน แสวงหา
ตำแหน่ง หัวหน้างานทวิภาคี
อีเมล foxsever8@gmail...
...
Thanaporn Thiengtham
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
อีเมล thanaporn.t04@gm..

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล ๑ - วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา