ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคกลาง ๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

...
นายวุฒิชัย ทับทิมเทศ
ตำแหน่ง ศูนย์ทวิภาคีเขตพื้นที่
อีเมล wutthichai.hongt..
...
นายอรรถกร จันทรตรี
ตำแหน่ง รองฯ ฝ่ายวิชาการ
อีเมล jantreekorn2018@..
...
นายวุฒิชัย ทับทิมเทศ
ตำแหน่ง หัวหน้างานทวิภาคี
อีเมล tae_tle1279@hotm..

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคกลาง ๑ - วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา