ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคกลาง ๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

...
นายวุฒิชัย ทัมทิมเทศ
ตำแหน่ง ศูนย์ทวิภาคีเขตพื้นที่
อีเมล wuttichai.hongta..
...
นางสาวอณิสา บัวเขียว
ตำแหน่ง หัวหน้างานทวิภาคี
อีเมล anisa.bu@ovec.mo..
...
นางสาวสมพร ฉัตรเจริญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
อีเมล ay.avc2012@gmail..

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคกลาง ๑ - วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
© 2021-2022 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา