ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคใต้ ๑

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

...
ภานุวัฒน์ แก้วพิชัย
ตำแหน่ง ศูนย์ทวิภาคีเขตพื้นที่
อีเมล kaewpichai_1974@..
...
นายภานุวัฒน์ แก้วพิชัย
ตำแหน่ง หัวหน้างานทวิภาคี
อีเมล mr.panuwat1974@g..
...
วาสนา จำปาบุญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
อีเมล Sorn_pluem@hotma..

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคใต้ ๑ - วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา