ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 7,033 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 6,368 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 665 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.46

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น