ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,652 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,149 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 503 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 13.77

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น