ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,520 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,078 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 442 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.56

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น