ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,365 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,623 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 742 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 22.05

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น