ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,793 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,144 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 649 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 23.24

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น