ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 835 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 675 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 160 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.16

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น