ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,047 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 875 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 172 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 16.43

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น