ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีกรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

อีเมล saraban@bcbat.ac.th โทรศัพท์ 0291431723 โทรสาร 029140805

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีกรุงเทพมหานคร - วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา