Guest Online 67, Student Online 21 , Office Online 33

ลงทะเบียนเข้าใช้งานของสถานศึกษา (เข้าระบบครั้งแรก)

ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ
การเข้าระบบครั้งแรกเมื่อเลือกสถานศึกษา และประเภทผู้ใช้งานแล้ว ให้ใช้รหัสสถานศึกษาเป็นรหัสผ่าน ถ้าไม่ทราบให้สอบถามจากงานทะเบียน หลังจากนั้นจะต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนผู้ใช้ให้สมบูรณ์ (รหัสบัตรประชาชนไม่สามารถใช้ซ้ำได้) ถ้ามีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้างาน จะต้องเข้าระบบโดยใช้ประเภทผู้ใช้งานที่มีระดับสูงกว่า เพื่อยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้เก่าในระบบ โดยเข้าที่เมนู สถานศึกษา->จัดการข้อมูลผู้ใช้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานในระดับรองผู้อำนวยการให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อยกเลิก

ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว