(Users Online) Guest 144, Student 2, PPP 0 , Office 5

รายงานข้อมูล

ข้อมูลหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ ทวิภาคีของสถานศึกษา

       ข้อมูล หัวหน้างานและเจ้าทวิภาคีของสถานศึกษา

รายงานข้อมูลผู้เรียนทวิภาคีแยกตามสถานศึกษา และระดับชั้น

 • ปีการศึกษา 2567
 •        ข้อมูล ปีการศึกษา 2567 ส่งออกเป็นไฟล์ XLS ปีการศึกษา 2567
 • ปีการศึกษา 2566
 •        ข้อมูล ปีการศึกษา 2566 ส่งออกเป็นไฟล์ XLS ปีการศึกษา 2566

  รายงานข้อมูลผู้เรียนฝึกงาน/ฝึกอาชีพ แยกตามสถานศึกษา

 • ปีการศึกษา 2567
 •       
  ข้อมูล ภาคเรียน 1/2567 ส่งออกเป็นไฟล์ XLS ภาคเรียน 1/2567

  ข้อมูลสถานศึกษา PPP

         ข้อมูล สถานศึกษา PPP