ระบบงานทวิภาคี DVE-Data

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 638,006 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 514,838 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 123,168 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.31

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบจำนวนผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและความต้องการกำลังคน