ภาพรวมของจังหวัด ปทุมธานี

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 6,863 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 5,447 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,416 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 20.63

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น