ภาพรวมของจังหวัด
Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/dve2020/app/home/function.inc.php on line 13
ปทุมธานี

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 7,346 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 5,632 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,714 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 23.33

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา


Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 321

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 341

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น


Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 321

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 341

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น