ภาพรวมของจังหวัด อ่างทอง

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,367 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,025 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 342 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.16

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น