ภาพรวมของจังหวัด สิงห์บุรี

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,106 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,526 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 580 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.13

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น