ภาพรวมของจังหวัด สระบุรี

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 10,958 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 9,273 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,685 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 15.38

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น