ภาพรวมของจังหวัด นครนายก

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,144 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,870 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 274 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.72

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น