ภาพรวมของจังหวัด สระแก้ว

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 6,431 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 5,653 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 778 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.10

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น