ภาพรวมของจังหวัด สุรินทร์

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วิทยาลัยการอาชีพปราสาท วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 16,703 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 13,599 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 3,104 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.58

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น