ภาพรวมของจังหวัด ยโสธร

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 7,015 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 5,215 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,800 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 25.66

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น