ภาพรวมของจังหวัด มหาสารคาม

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 13,513 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 9,687 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 3,826 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 28.31

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น