ภาพรวมของจังหวัด ร้อยเอ็ด

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 15,107 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 11,183 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 3,924 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 25.97

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น